Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Hydraulika siłowa’

W rozwazaniach teoretycznych w sprawie

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2018

W rozważaniach teoretycznych w sprawie renty gruntowej można spotkać spory na temat tego, czy renta gruntowa jest kategorią kosztów, czy kate- gorią podziału wytworzonej produkcji czystej. Z makro- ekonomicznego punktu widzenia, a więc w gospodarce na- rodowej jako całości, kategoria renty gruntowej, zarówno różniczkowej, jak i absolutnej, jest kategorią podziału pro- dukcji czystej, gdyż stanowi ona część produktu dodatko- wego wytworzonego w przedsiębiorstwie socjalistycznym. Renta gruntowa, będąc dla użytkownika ziemi stałym ele- mentem kalkulacji i rachunku efektywności nakładów, skła- nia do określonego stopnia intensywności wykorzystania zie- mi. Tak więc renta gruntowa (w tym także absolutna) podob- nie jak oprocentowanie środków trwałych może stanowić cenny instrument racjonalizacji gospodarki socjalistycznej, a zwłaszcza intensyfikacji produkcji rolniczej i bardziej oszczędnego wykorzystania ziemi na cele nierolnicze. Jeśli chodzi o przeznaczenie ziemi na potrzeby górnictwa, prze- mysłu, budownictwa mieszkaniowego, budowę dróg i po- trzeby rekreacyjne, to konieczność płacenia renty grunto- wej, np. w formie corocznej kwoty za użytkowanie określo- nej działki ziemi na rzecz skarbu państwa jako jej właści- ciela, zmuszałoby określonego użytkownika do starannej kalkulacji i bardziej oszczędnego planowania obszarów zie- mi niezbędnych na te cele. W wielu przypadkach koniecz- ność płacenia’ wysokiej renty gruntowej skłoniłaby przed- siębiorstwa górnicze prowadzące odkrywkową eksploatację bogactw naturalnych-do zmiany systemów przemieszczania ziemi i rekultywacji rolniczej wyeksploatowanych górniczo terenów. Również wykorzystanie terenów pod budowę za- kładów przemysłowych i budynków mieszkalnych byłoby znacznie racjonalniejsze, gdyby właściwe jednostki gospo- darcze musiały uwzględnić w swym rachunku ekonomicz- nym . ustaloną stopę akumulacji wpłacaną do. skarbu pań- stwa z tytułu renty gruntowej. . Podatek gruntowy a renta w gospodarce socjalistycznej mogą być różne. Najprostszym uzasadnionym rozwiązaniem byłoby ustalenie podatku gruntowego, który powinien odpowiadać wysoko- ści renty gruntowej z danego obszaru ziemi niezależnie od tego, kto tę ziemię i na jakie cele użytkuje. [hasła pokrewne: , hurtownia elektryczna, Hydraulika siłowa, blachy trapezowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Hydraulika siłowa’

W rozwazaniach teoretycznych w sprawie

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2018

Temat “Zwierzę i jego środowisko” jest tak roz- legły i wielostronny, tak można dużo o nim pisać i tak rozmaicie, że z konieczności wymaga omówienia i sprecyzowania na wstępie. Właściwie całą zoologię można pod ten temat podciągnąć, Życie bowiem zwierzęcia, . jak r każdego innego. organizmu, możliwe jest jedynie w odpowiednim środowisku, w odpowied- nich warunkach zewnętrznych, z którymi organizm żywy pozostaje w nieustannej wymianie wzajemnej, warunkującej właśnie to, co nazywamy życiem. stąd wniosek, że każde badanie zoologiczne winno uwzględ- niać wpływy środowiska, o ile ma istotnie wyjaśniać zjawiska tak, jak przebiegają one w naturze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Hydraulika siłowa’

W rozwazaniach teoretycznych w sprawie

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2018

Nowsze intepretacje paleonto- logiczne zdają się udowadniać w sposób niewątpliwy, że wielkie gady typu brontozaurów i diplodoków nie prowadziły życia ściśle lądowego, zasiedlały tereny raczej bagniste i laguny morskie, prowadząc w nich życie ziemnowodne, jak dzisiejsze hipopotamy, pły- wając względnie brodząc w tych bagniskach, gdzie znajdowały pokarm w postaci glonów. W takim oświe- tleniu ich wyjątkowo duże jak na zwierzęta lądowe rozmiary ciała są bardziej zrozumiałe. Lokomocja w wodzie i na lądzie Wielokrotnie mniej gęste od wody, powietrze stwa- rza także odrębne warunki dla lokomocji. Unieść się w nim biernie, tak jak to czyni zwierzę planktonowe w wodzie . nie można. Read the rest of this entry »

Comments Off