Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘identyfikacja wizualna’

Gdy ceny na artykuly pierwszej

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Gdy ceny na artykuły pierwszej potrzeby są do- stosowane do poziomu płac niższych, a ceny innych artyku- łów są odpowiednio wyższe, to wyższa cena “przechwytuje” część płacy pochodzącej z wynagrodzenia za większy wkład pracy. W rezultacie inaczej kształtują się relacje płac niż re- lacje wkładu pracy, co osłabia bodźcową rolę płacy. Jak więc widzimy, płaca najbardziej nadaje się do roli- głównego bodźca, ponieważ skutecznie można z nią związać podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz perspektywę sta- bilności i wzrostu dochodu pracowników, co w dłuższym okre- sie oczywiście naj efektywniej wpływa na wzrost wydajności pracy. Płaca może zatem stanowić skuteczny bodziec wielo- kierunkowy. Za jej pomocą można oddziaływać: na aktyw- ność zawodową siły roboczej (wzmacnianie chęci podejmo- wania pracy w ogóle); na wydajność indywidualną i zespoło- wą pracy; na wytwarzanie pożądanego asortymentu wyrobu; na zmiany miejsca i rodzaju pracy; na osiąganie wyższej ja- kości pracy lub większej jej ilości; na obniżkę -kosztów włas- nych; na kształtowanie stosunków pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘identyfikacja wizualna’

Gdy ceny na artykuly pierwszej

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Zjawisko to wystąpiło prawie we wszystkich krajach socjalistycznych w postaci. okresowych niedoborów produktów żywnościowych na rynku wewnętrznym, a zwłasz- cza produktów zwierzęcych, oraz w postaci pogarszania się salda handlu zagranicznego w grupie artykułów rolno-spo- żywczych. Dlatego po stworzeniu podstaw nowoczesnego rozwoju gos- podarki w oparciu o przemysł, który mógł być już dalej roz- wijany na podstawie akumulacji w gałęziach nierolniczych, możliwe, a jednocześnie konieczne stało się przejście do fazy bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarki narodowej. Oznaczało to konieczność większego wspierania rozwoju rol- nictwa przez przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa oraz przez rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Reasumując możemy stwierdzić.: że rolnictwo w okresie pierwszej fazy uprzemysłowienia miało do spełnienia czte- ry ważne zadania: 1) uczestnictwo w-akumulacji umożliwia- jącej szybki wzrost skali reprodukcji rozszerzonej w prze- myśle; 2) zapewnienie dopływu siły roboczej, koniecznej dla przemysłu, która pracując w przemyśle a mieszkając na wsi obniżała koszty pierwszej fazy uprzemysłowienia; 3) dostar- czenie odpowiedniej ilości żywności, a zwłaszcza produktów zwierzęcych dla rosnącej liczby ludności i pokrycie jej szyb- ko zwiększającego się i zmieniającego się popytu (wysoka elastyczność dochodowa popytu na poszczególne produkty żywnościowe); 4) uczestniczenie w eksporcie w skali pozwa- lającej na pokrywanie części importu maszyn i urządzeń tech- nicznych koniecznych dla rozbudowywanego przemysłu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘identyfikacja wizualna’

Gdy ceny na artykuly pierwszej

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Do 1971 r. wymiana dokumentacji naukowo-technicznej między krajami RWPG odbywała się na zasadzie nieodpłat- ności. Była to forma sprzyjająca rozwojowi krajów RWPG w fazie ekstensywnego wzrostu gospodarczego. Dziś,kiedy – kraje RWPG weszły w fazę intensywnego rozwoju spo- łeczno-ekonomicznego, forma ta nie jest już odpowiednia. Aby przyspieszyć przekazywanie dokumentacji i ‘informacji naukowo-technicznej od 1972 r. wprowadzono zasadę częś- ciowej odpłatności w tym zakresie. W pierwszym okresie po II wojnie światowej rozwój gos- podarczy europejskich krajów socjalistycznych cechowały elementy polityki autarkicznej. Wynikało to z dwu zasadni- czych przyczyn: a) “zimnej wojny” i dyskryminacji w hand- lu zagranicznym stosowanej przez państwa imperialistycz- ne oraz b) z błędnej koncepcji modelu strukturalnego gospo- darki polegającej na naśladownictwie modelu radźleckiego bez dostatecznego uwzględnienia różnic warunków natural- nych, gospodarczych i wielkości danego. kraju. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych (po 1955 r.) zaczęto bardziej intensywnie rozwijać wymianę dwu- i wielostron- ną między państwami socjalistycznymi. Osiągnięto w tym okresie znaczne efekty, mające wyraz we wzroście roli wza- jemnych dostaw towarów i usług. Nadal jednak handel za- graniczny w całym obozie socjalistycznym oraz’ między po- szczególnymi krajami nie odgrywa dostatecznej roli we wzroście ich gospodarki. Główną’ przyczyną jest niedosta- teczny poziom międzynarodowego podziału pracy i specja- lizacji w ramach RWPG. Przy obecnym poziomie rozwoju sił wytwórczych oraz potrzeb społecznych przyspieszenie wzrostu gospodarczego krajów socjalistycznych wymaga, już Innych form współpracy niż tylko rozwój wymiany. Konieczność zaspol.wjenia w ramach systemu socjalistycz- nego zapotrzebowania na surowce i produkty przy możliwie naj niższych kosztach, a. również dąłenie do zapewnienia po- stępu technicznego i takiej’ wydajności pracy,’ aby można było skutecznie współzawodniczyć z kapitalizmem, stwarza potrzebę integracji. Integracja ‘gospodarcza rozumiana jako dążenie do .ścisłe] koordynacji działań państw’ socjalistycz- nych stanowi. wyższą’ formę współpracy gospodarczej kra- jów socjalistycznych. Jest to forma odpowiadająca aktualnie osiągniętemu poziomowi :sfł wytwórczych i potrzebom poli- tyki społecznej państw systemu socjalistycznego. [więcej w: , Fototapety do kuchni, Opakowania kartonowe, identyfikacja wizualna ]

Comments Off