Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘instalacje elektryczne’

Gdy ceny na artykuly pierwszej

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Gdy ceny na artykuły pierwszej potrzeby są do- stosowane do poziomu płac niższych, a ceny innych artyku- łów są odpowiednio wyższe, to wyższa cena “przechwytuje” część płacy pochodzącej z wynagrodzenia za większy wkład pracy. W rezultacie inaczej kształtują się relacje płac niż re- lacje wkładu pracy, co osłabia bodźcową rolę płacy. Jak więc widzimy, płaca najbardziej nadaje się do roli- głównego bodźca, ponieważ skutecznie można z nią związać podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz perspektywę sta- bilności i wzrostu dochodu pracowników, co w dłuższym okre- sie oczywiście naj efektywniej wpływa na wzrost wydajności pracy. Płaca może zatem stanowić skuteczny bodziec wielo- kierunkowy. Za jej pomocą można oddziaływać: na aktyw- ność zawodową siły roboczej (wzmacnianie chęci podejmo- wania pracy w ogóle); na wydajność indywidualną i zespoło- wą pracy; na wytwarzanie pożądanego asortymentu wyrobu; na zmiany miejsca i rodzaju pracy; na osiąganie wyższej ja- kości pracy lub większej jej ilości; na obniżkę -kosztów włas- nych; na kształtowanie stosunków pracy. W tych przypadkach, jak i w wielu innych, płaca nie jest wyłącznym motywem podejmowania decyzji pracowniczych, nie może więc być jedynym środkiem oddziaływania na po- stawy i działania pracowników. Jest jednak czynnikiem łat- wo dostępnym i wśród innych, nie mniej ważnych, najbar- dziej skutecznym. Dlatego, płaca może być instrumentem ułatwiającym kierowanie ludźmi w ,gospodarce narodowej zgodnie z jej potrzebami i wolą centralnych ośrodków dyspo- zycji. Pracownik i jego gospodarstwo domowe czerpie dochody pozwalające na zaspokojenie konsumenckich potrzeb z wy- nagrodzenia za pracę, świadczeń socjalnych i z własnej dzia- łalności gospodarczej. W strukturze dochodów pracownika i gospodarstwa domowego główną pozycję zajmuje płaca (pre- mie i nagrody zaliczamy tu do kategorii płac). Świadczenia socjalne są zagwarantowane prawnie z tytułu samego za- trudnienia lub obywatelstwa. [patrz też: , maszyny budowlane, instalacje elektryczne, identyfikacja wizualna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘instalacje elektryczne’

Gdy ceny na artykuly pierwszej

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

P.odatek grun- towy powinien obejmować zarówno rentę różniczkową, jak – i. absolutną: nie może natomiast zawierać renty ‘różniczko- wej II. Ta ostatnia, stanowiąc nadwyżkę ponad ustaloną stopę oprocentowania środków trwałych w przedsiębiorstwie, powinna wchodzić w skład zysku przedsiębiorstwa i sta- nowić bodziec do racjonalnego wykorzystania dodatkowych nakładów. Jak wspomniano, realizacja renty gruntowej w przedsię- biorstwach rolnych w socjalizmie jest możliwa jedynie wów- czas, gdy poziom cen na główne produkty rolne umożliwia osiąganie choćby minimalnej rentowności tym z nich, które prowadzą produkcję w warunkach krańcowo niekorzyst- nych. Wiadomo jednak, że pozióm cen produktów rolnych w go- Spodarce socjalistycznej determinowany jest wieloma czyn- nikami, a w różnych fazach okresu przejściowego i budowy produkcji socjalizmu skala ważności ich oddziaływania jest różna. rolniczej W pierwszej fażie uprzemysłowienia, dla której charakte- rystyczna była wysoka stopa akumulacji i umiarkowane tempo wzrostu konsumpcji, miała pewne uzasadnienie poli- tyka niskich cen produktów rolnych, które nie pozwalały nych. Przejmowana z rolnictwa część produkcji czystej była realizowana przez organizacje skupu oraz przemysł prze- twórczy i przekazywana do budżetu jako akumulowana część dochodu narodowego. W wielu państwowych gospodarstwach rolnych, zwłaszcza gospodarujących w gorszych warunkach glebowych i kli- matycznych, prowadziło to do długotrwałych’ deficytów, czyli różniczkowej straty. Innymi słowy, renta różniczkowa dała o sobie znać występując jako wielkość ujemna. Ścisłe określenie’ ujemnej renty różniczkowej (wynikającej ze złych warunków naturalnych) nie jest łatwe, ale nierzadko deficyt przekraczał wielkość ujemnej renty, 1:0 nie sprzy- jało racjonalności gospodarowania. Wszelkie bowiem straty ponoszone przez przedsiębiorstwa rolne pokrywał w tym czasie skarb państwa. Dopiero po rozpoczęciu drugiej fazy okresu przejściowe- go. którą określa się jako fazę zrównoważonego wzrostu, zaczęto stopniowo zmieniać ekąnomiczne warunki rozwoju rolnictwa i aktualne stało się ponowne rozważenie problemu renty gruntowej i jej wykorzystanie jaką instrumentu przy- datnego w gospodarce socjalistycznej. [podobne: , Ogród i Działka, instalacje elektryczne, wynajem samochodów ]

Comments Off

« Previous Entries