Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Kabina pod prysznic’

Przy zmniejszaniu sie rozmiarów inwe-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy zmniejszaniu się rozmiarów inwe- I stycji pociąga to za sobą gwałtowny spadek popytu na środki produkcji. Wystąpią wiec trudności w realizacji produkcji działu, a w rezultacie – spadek cen środków produkcji. Ka-. pitalistom z działu I chodzi bowiem ó maksymalną realizację swoich produktów nawet przy obniżonych cenach. Prowadzi to do spadku bieżącej stopy zysku w dziale l. Zmniejszenie się rentowności w tym dziale pociągnie za sobą zmniejszenie rozmiarów produkcji. W ślad za tym w dziale I nastąpi spa- dek zatrudnienia i ‘spadek zapotrzebowania na Środki pro- dukcji zgłaszanego przez ten dział. W ślad za zmniejszaniem się zatrudnienia zmniejsza się globalny fundusz płac w gospo- darce. To z kolei pociąga za sobą spadek popytu konsump- cyjnego. Zmniejszenie się popytu konsumpcyjnego prowadzi do wy- stąpienia pierwszych trudności w realizacji produkcji dzia- łu II. W -celu zmniejszenia tych trudności obniża się ceny środków konsumpcji, co doprowadza do dalszego spadku sto- py zysku w dziale II (pierwotny spadek miał miejsce wów- czas, gdy zaczęły rosnąć koszty wytwarzania). W efekcie ka- pitaliści z działu II zaczynają ograniczać rozmiary produkcji, powstrzymywać się od nowych inwestycji, co wywoła dalszy spadek popytu na środki produkcji i również na środki kon- sumpcji, gdyż w’ wyniku ograniczenia produkcji i inwestycji zmniejszy się zatrudnienie w dziale . W wyniku tego procesu dochodzi do dalszego spadku cen, stopy zysku, rozmiarów produkcji, inwestycji, zatrudnienia i konsumpcji. Gdyby w początkowym okresie kryzysu nadprodukcji ist- niała możliwość uzyskania taniego kredytu (gdyby stopa pro- centowa nie była wysoka), spadek podstawowych wielkości gospodarczych nie byłby taki gwałtowny. Pożyczając kapitał na niski procent przedsiębiorcy mogliby bowiem poprawić rentowność produkcji wprowadzając nowe, bardziej wydajne środki produkcji, co zapobiegałoby znacznemu spadkowi po- pytu na nie. Gdy zaś trudno jest uzyskać kredyt, a stopa pro- centowa jest wysoka, pogłębia się nierentowność produkcji, co. przyczynia się do gwałtownych załamań produkcji, a czę- sto do masowej ruiny drobnych przedsiębiorstw. [hasła pokrewne: , wycieraczki samochodowe, Kabina pod prysznic, agencja interaktywna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabina pod prysznic’

Przy zmniejszaniu sie rozmiarów inwe-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osiągnięcie przez kraje socjalistyczne poziomu produkcji i konsumpcji równego poziomowi najbardziej rozwiniętych krajów kapitalistycznych nie może być i nie jest głównym celem ustroju socjalistycznego. Jest to etap w rywalizacji dwóch systemów. W wyniku dalszego ,rozwoju kraje socja- listyczne mogą osiągnąć wyższą produkcję i konsumpcję w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż kiedykolwiek mo- gły osiągnąć ‘kraje należące do systemu kapitalistycznego. Pokojowe współistnienie i współzawodnictwo ma wyka- zać, który z ustrojów jest lepszy, który stwarza lepsze wa- runki politycznego, ekonomicznego, społecznego i kultural- nego rozwoju społeczeństwa. Rozstrzygnięcie współzawodnic- twa dwóch systemów musi nastąpić ‘bez uciekania się do ar- gumentów natury militarnej. Dlatego jedynie słuśzną drogą wykazania wyższości jednego ustroju nad drugim jest współ- zawodnictwo ekonomiczne. Współzawodnictwo to pozwoli wykazać, który ustrój jest bardziej atrakcyjny, który system społeczno-ekonomiczny zapewni wyższą .wydajność pr,acy, wyższy poziom konsumpcji, lepsze warunki mieszkaniowe nie dla wybranych jednostek czy grup społecznych, lecz dla wszystkich obywateli, lepszą opiekę zdrowotną, szybszy roz- wój nauki i oświaty, wyższy poziom wykształcenia itd. Współ- zawodnictwo udowodni, który z ustrojów stworzył lepsze wa- runki pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości i zdolności .twórczych poszczególnych obywateli. Rozwiązanie wszystkich tych problemów zgodnie z możli- wościami, jakie stwarza aktualnie osiągnięty poziom rozwo- ju sił wytwórczych, wymaga wysokich nakładów. Źródłem środków, niezbędnych do realizacji tych zadań jest pełne wy- korzystanie bogactwa społecznego. Więcej środków na roz- wój społeczno-ekonomiczny uzyskać można w ustroju, który zapewni pełniejsze wykorzystanie bogactwa społecznego. Współzawodnictwo między systemem socjalistycznym i ka- pitalistycznym dotyczy również podziału wytworzonego pro- duktu społecznego. We wszystkich dotychczasowych ustro- jach występował niesprawiedliwy podział produktu społecz- nego. Dotyczy to także współczesnego kapitalizmu. Rywali- zacja obu systemów obejmuje więc również stworzenie takich. warunków, aby wytworzone dobra materialne i kulturalne były w społeczeństwie sprawiedliwie dzielone, aby wszyscy mieli zapewnione warunki pełnego rozwoju swej osobowości. [patrz też: , Kabina pod prysznic, odzież ochronna, panele podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries