Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘kamery monitoring’

Najwazniejszy typ restytucji — r

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Najważniejszy typ restytucji — r e ge n e r ac j a — polega na zastąpieniu utraconego organu dzięki rozwojowi wykształconych już uprzednio zawiązków embrionalnych albo też na wykształceniu zupełnie od nowa organu dodatkowego; ten ostatni proces ma wielkie znaczenie dla kształtowania się organizmu, gdyż wówczas ujawnia się często omnipotencja już wyrośniętych i zróżnicowanych komórek. Stosunkowo rzadko, np. podczas restytucji uszkodzonych stożków wzrostu korzenia, zostają one uzupełnione dzięki wznowieniu podziałów we wszystkich komórkach powierzchni rany; zjawisko to nazywamy r epar a c j ą. Liście begonii są szczególnie dogodnym materiałem do śledzenia zjawisk regeneracyjnych. Jeżeli odetniemy liść begonii wraz z ogonkiem i położymy na wilgotnym piasku, na dolnej powierzchni ogonka rozwiną się korzenie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kamery monitoring’

Najwazniejszy typ restytucji — r

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W okresie kryzysu działalność inwestycyjna jest zahamo- wana do tego stopnia, że zużyty kapitał trwały nie jest w peł- ni odtwarzany. Reprodukcja dokonuje ‘się w postaci zwężonej. Inne zjawiska występujące w okresie kryzysu to masowe bez- robocie, deflacja, wzrost stopy procentowej, deprecjacja kapi- tału produkcyjnego (spadek cen akcji). Dochodzi do bankruc- twa wielu małych i średnich przedsiębiorstw w wielu dzie- dzinach gospodarki, a także do bankructwa banków, przyczy- niającego się zresztą ‘do bankructwa wielu przedsiębiorstw. Dokonuje się centralizacja kapitału, ponieważ upadłe przedsię- biorstwa są wykupywane za bezcen przez przedsiębiorstwa wielkie, które mają odłożony kapitał i przetrwały sytuację kryzysową. Następuje wreszcie stabilizacja produkcji mi niskim pozio- mie. Pewien poziom produkcji środków konsumpcji jest nie- zbędny do zrównoważenia istniejącego popytu klas posiada- jących i klasy robotniczej i- o ile można zaprzestać całkowicie inwestycji, o tyle nie można zlikwidować konsumpcji. Jed- nakże konsumpcja szerokich rzesz mas pracujących ma w okresie głębokiego kryzysu charakter głodowy; masowo wy- stępuje wówczas bezrobocie, a zatrudniona część klasy ro- botniczej otrzymuje bardzo niskie płace. Okres, w którym następuje pewna stabilizacja cen, poziomu produkcji i stopy zysku, chociaż na niskim poziomie (stopa zysku ujemna), nazywamy depresją. Sytuacja gospodarcza nie ulega wówczas dalszemu pogorszeniu. W tym okresie należy już szukać przesłanek przejścia do nowej fazy cyklu. Tymi przesłankami są: 1) dążenie tych kapitalistów, którzy. wyszli obronną ręką z kryzysu (lub nawet powiększyli zasób kapitału wykupując przedsiębiorstwa bankrutujące), do po- prawy rentowności produkcji przy niskich cenach; 2) skur- czenie się kapitału trwałego (poprzednio – niepełne odtwa- rzanie) i jego zestarzenie się; 3) wyczerpanie się zapasów środków konsumpcji. [patrz też: , tablice informacyjne, cyklinowanie bezpyłowe, kamery monitoring ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kamery monitoring’

Najwazniejszy typ restytucji — r

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Dlatego kryzysom to- warzyszy wzrost walki klasowej w różnych formach. . Do tej pory traktowaliśmy gospodarkę krajów kapitalis- tycznych jako gospodarkę zamkniętą. Dla uzupełnienia obra- zu -należy więc uwzględnić wpływ międzynarodowych sto- sunków ekonomicznych, jakie utrzymuje dany kraj, na prze- bieg cyklu koniunkturalnego, a także wpływ sytuacji kryzy- sowej danego kraju na koniunkturę innych krajów. W przeważającej większości wysoko i średnio rozwiniętych krajów decydującą część wydatków importowych pochłania import surowców. Read the rest of this entry »

Comments Off