Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Zwiekszajac stopien wykorzystania mocy monopol

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Zwiększając stopień wykorzystania mocy monopol może uzyskać wzrost stopy zysku. Monopole podejmują większe inwestycje dopiero w wyniku długotrwałego wzrostu popytu. Z kolei słabsza ekś-, pansja inwestycyjna w okresie dobrej koniunktury zmniejsza konieczność dużych ograniczen w, okresie recesji. Dlatego uważa się powszechnie, że skutkiem działania mo- nopoli jest brak fazy rozkwitu we współczesnym cyklu ko- niunkturalnym, Na skutek zmonopolizowania gospodarki duże wahania stopy’ inwestycji ustępują bowiem miejsca waha- niom krótszymi płytszym. Ponadto sztywność ceny- monopo- lowej sprzyja utrzymywaniu się przewagi podaży nad popy- tem, co utrudnia wyjście z depresji Ił: W pewnych warunkach monopole osłabiają również tempo wdrażania nowej techni- ki, co zmniejsza ogólną ekspansję gospodarczą. Działalność państwa kapitalistycznego na rzecz przeciw- działania kryzysom nadprodukcji jest czynnikiem wpływają- cym w sposób najbardziej wyraźny na złagodzenie przebiegu cyklu koniunkturalnego. Ponieważ wzrost wpływu państwa na gospodarkę jest jednym z podstawowych zjawisk współ- czesnego kapitalizmu, omawiamy ten problem dokładniej w następnym rozdziale. Tutaj zwrócimy uwagę na dwie sprawy z pogranicza działalności państwa oraz robotniczych związ- ków zawodowych i innych organizacji klasy robotniczej. Walka klasy robotniczej o poprawę warunków życia dopro- wadziła do tego~ że państwo musiało ująć• w pewne formy prawne stabilizację płac nominalnych oraz zagwarantować pewien poziom zatrudnienia. Kapitaliści nie mają obecnie mo- żliwości gwałtownego obniżania płac nominalnych w czasie kryzysu, muszą więc dokonywać szybkiej modernizacji i wdrażać postęp techniczny, aby zneutralizować skutki sta- bilizacji rynku pracy i móc zwiększyć wydajność pracy. Du- ży udział pracowników nie związanych bezpośrednio z pro- dukcją w ogólnej liczbie zatrudnionych dodatkowo zwiększa udział płac w kosztach przedsiębiorstw w czasie kryzysu. Ze wszystkich tych powodów zatrudnienie w czasie spad- ków produkcji obniża się na ogół w mniejszym stopniu niż produkcja. Istotną rolę odgrywają też ubezpieczenia dla bez- robotnych, które zapewniają minimum konsumpcji w okresie kryzysu; a tym samym podtrzymują popyt konsumpCyjny na pewnym, niskim poziomie. [podobne: , podłogi drewniane, klimatyzacja precyzyjna, skoki w tandemie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Zwiekszajac stopien wykorzystania mocy monopol

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Jednakże zawsze mija pewien czas, zanim płace zośtaną podwyższone, rzadko zresztą w takim stopniu, w jakim wzrosły ceny, a jeśli nawet w takim samym stop- niu, to w nie długim czasie ten wzrost płac będzie “zrekom- pensowany” ponownym wzrostem cen. Prowadzi to do pow- stania tzw. spirali inflacyjnej wzrost płac jest skutkiem wzrostu cen i równocześnie przyczyną następnego wzrostu cen. Inflacja jako narzędzie polityki gospodarczej państwa występuje szczególnie często w połączeniu z nadmiernymi wydatkami państwa. Jest wówczas środkiem przywracania równowagi budżetowej. Interwencja państwa ogranicza swobodę właścicieli kapita- łu w zakresie wysokości płac. W gruncie rzeczy ograniczenia te nie wynikają bezpośrednio z działalności państwa, lecz z długoletniej walki klasy ‘robotniczej i jej związków zawodo- wych, usankcjonowanej w postaci ustawodawstwa pracy. Państwo pełni często funkcję arbitra między żądaniami klasy robotniczej a interesami kapitału. Broni interesów klasy wła- ścicieli kapitału zwłaszcza wtedy, gdyby wzrost płac mógł spowodować spadek zysków i zniechęcić w ten sposób do in- westowania. Wpływ państwa na utrzymanie koniunktury drogą zwięk- szania inwestycji prywatnych zależy od dwóch czynników: od stopnia monopolizacji gospodarki (pamiętamy, że wysoki zysk monopoli i możliwość samofinansowania “uodparnia” je do pewnego stopnia na bodźce uruchamiane przez państwo) oraz od szybkości reakcji państwa na symptomy kryzysu. Uważa się powszechnie, że państwu trudniej jest urucho- mic akcję antykryzysową przed wybuchem kryzysu (wobec sprzeczności interesów poszczególnych grup kapitału) niż za- stosować właściwe środki łagodzące przebieg cyklu koniunk- turalnego (tani kredyt, zamówienia państwowe itp.). Poza oddziaływaniem na inwestycje prywatne państwo sa- mo inwestuje w gospodarkę. Wzrost inwestycji państwowych jest jednym ze źródeł rozszerzania się sektora państwowego, tj: wzrostu liczby przedsiębiorstw, których właścicielem jest państwo kapitalistyczne. Należy tu podkreślić, że tworzenie własności państwowej. w kapitalizmie nie zmienia charakteru tego sposobu produkcji, nie jest metodą “przekształcania” go w socjalizm. [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, drzwi wewnętrzne Kraków, regały półkowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Zwiekszajac stopien wykorzystania mocy monopol

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

W pustyniach Turkiestanu podczas skwaru dnia jaszczurki agamy wydostają się na krzaki półtora metra nad ziemię, gdzie temperaturę mają o 20° niższą niż na rozprażonym piasku. Inny gatunek wychodzi na szczyty wydm, podnosi się na tylne. nogi, skręcając i rozkręcając na przemian swój ogon, niby wachlując się nim. Jeszcze inny zagrzebuje się w pia- sek. Skoczki w ciągu dnia nie wychodzą zupełnie- ze swych głębokich nor wyrytych w wilgotnym piasku. Read the rest of this entry »

Comments Off