Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

W tych dwóch krajach daja

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

W tych dwóch krajach dają się za- uważyć tendencje do stosowania najpierw przeobraż~ń tech- nicznych, a później dopiero wprowadzania zmian społecznych form rolnictwa. W wielu krajach socjalistycznych zapoczątkowano wpro- wadzanie przemysłowych technologii do produkcji zwierzę- cej. Jest to jednak możliwe w wielkich wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, utrzymujących np. kilkaset sztuk krów dojnych. kilkadziesiąt tysięcy sztuk trzody chlewnej lub kilkaset tysięcy sztuk drobiu rzeźnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

W tych dwóch krajach daja

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

L e p koś ć w o d y jest czynnikiem, który zmienia się wraz ze zmianami temperatury i słoności. W wo- dzie cieplejszej jest mniejsza, w chłodniejszej większa. Wzmaga się z natężeniem koncentracji solnej. To pociąga za sobą pewne dodatkowe modyfikacje or- ganizmów planktonowych (zwiększenie utworów umożliwiających oparcie się względnie zawieszenie w mniej gęstej, cieplejszej lub bardziej rozcieńczonej wodzie – sezonowe formy planktonowe, cyklomor- foza, odmiany z wód słonych i słonawych). Organy ruchu jeżeli istnieją u zwierząt plankto- nowych, to służą raczej do utrzymania zwierzęcia w stanie “zawieszenia” w toni, oparcia się o wodę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

W tych dwóch krajach daja

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Pomimo wielkiej roli tego zmiennego w naturze czynnika, wciąż mało mamy odnośnych badań ścisłych, wydatnie mniej niż nad wpływem innych składników klimatycznych: temperatury, wilgotności, wiatrów Pod tym względem ledwie rozpoczęte studia mogą dostarczyć jeszcze wielu nowych danych. Zmienne są bardzo, zależnie od wyniesienia, warun- ki świetlne w dużych, drzewiastych formacjach roś- linnych, które stwarzają odrębny, układający się warstwowo ekoklimat leśny. Podczas gdy na zewnątrz koron drzewnych mamy pełne naświetlenie, w war-. stwach przyziemnych może go być zaledwie 1/400, jak to obliczył Weese dla umiarkowanego lasu liściastego stanu Illinois. Inny ekolog szacuje warunki świetlne lasu iglastego w jego warstwie dolnej na 51%, zaś tylko na 4% pod drobną roślinnością runa leśnego w odniesieniu do 100% jaka panuje ponad wierzchoł- kami drzew. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

W tych dwóch krajach daja

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Pod względem ekologicznym pozyskanie własnej ciepłoty przez zwierzęta dało im niezwykle potężną broń w walce o podbój tych siedlisk ziemi, które wyróżniają się krańcami termicznymi, przeważnie jednak krain mroźnych. $clslejSza bowiem zależność od pokarmu koniecznego w bez porównania większej ilości, niż zmiennocieplnym sprawia, że opanowanie gorących, lecz jałowych co do pokarmu pustyń śród- lądowych i dla nich okazuje się trudne i nie zaznacza się już supremacją nad zmiennocieplnymi, uwzględ- niając także i to, że walka ze skwarem dla stało- cieplnych jest trudniejsza niż z zimnem. Toteż w pustyniach gorących widzimy raczej przewagę gadów i owadów nad ciepłokrwistymi kręgowcami. które zresztą prowadzą ukryty za dnia sposób życia; są aktywne w nocy. Wilgotność Trzecim czynnikiem klimatycznym zasadniczej wagi jest wilgotność. powietrza i jej zmiany – odpadająca jako czynnik ekologicznr w środowisku wodnym. Rola pary wodnej zawartej w powietrzu ma decy- dujący wpływ na zwierzęta przede wszystkim z tego względu, że wszystkie one są żywymi “akwariami”, że zawierają’ określoną na ogół znaczną ilość wody w swym środowisku wewnętrznym, niezbędną dla sprawnego funkcjonowania procesów życiowych. a w szczególności dla podstawy tych procesów – przemiany materii. Woda znajdująca się w ciele zwierzęcia spełnia rolę roztworu, ułatwia krążenie substancji, odgrywa rolę katalizatora, umożliwia joni- zację, regulację temperatury wewnętrznej. Jest za- sadniczym składnikiem środowiska wewnętrznego i czynnikiem przemiany materii. Stąd jej szczególna rola w gospodarce fizjologicznej organizmu. Wszystko to razem biorąc czyni zwierzęta lądowe niezwykle wrażliwymi na stan wilgotności powietrza. Ważna jest nie tyle wilgotność bezwzględna, co wilgotność względna, odpowiadająca zawartości pary wodnej wyrażonej w procentach tej ilości, jaka po- trzebna jest do całkowitego nasycenia powietrza przy danej temperaturze. Jeszcze zaś ważniejsza jest ilość pary wodnej badanej razem z innymi czynnikami jak ciśnieniem i stanem dynamicznym powietrza, czyli siłą parowania albo transpiracji. [podobne: , wypożyczalnia samochodów Warszawa, Wykończenia mieszkań, klimatyzacja warszawa ]

Comments Off