Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Dlatego kryzysom to- warzyszy wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dlatego kryzysom to- warzyszy wzrost walki klasowej w różnych formach. . Do tej pory traktowaliśmy gospodarkę krajów kapitalis- tycznych jako gospodarkę zamkniętą. Dla uzupełnienia obra- zu -należy więc uwzględnić wpływ międzynarodowych sto- sunków ekonomicznych, jakie utrzymuje dany kraj, na prze- bieg cyklu koniunkturalnego, a także wpływ sytuacji kryzy- sowej danego kraju na koniunkturę innych krajów. W przeważającej większości wysoko i średnio rozwiniętych krajów decydującą część wydatków importowych pochłania import surowców. Nawet kraj tak bogaty w zasoby naturalne jak USA nie może się obejść bez importu surowców. Im więk- sze zatem rozmiary produkcji, tym większe rozmiary popytu surowcowego, a w ślad za tym importu surowców. Gwał- townym spadkom produkcji będzie towarzyszyć zmniejsza- nie się popytu na surowce i materiały, w tym również na su- rowce i materiały pochodzące z importu. Wskutek kryzysowego zmniejszania się funduszu płac zmniejszy się również popyt na importowane środki kon- sumpcji. Ograniczenie importu będzie tym gwałtowniejsze, im gwałtowniej wystąpi nadprodukcja. W okresie kryzysu 10 Postęp techniczny jest wprawdzie czynnikiem ograniczającym proporcjonalność tej zależności (czy to przez wprowadzanie technologii oszczędzających surowce, czy też przez wprowadzanie surowców syn- tetycznych jako substytutów surowców naturalnych), działa on jednak długofalowo i nie zmienia przy tym głównego kierunku tej zależności. Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej dobra importowane zwiększają bowiem podaż i tak nadmier- ną w stosunku do popytu. W efekcie tempo zmriiejszania się importu jest na ogół szybsze. niż tempo zmniejszania się pro- dukcji i dochodu narodowego. Zmniejszanie się importu wkraju może się okazać czyn- nikiem wpływającym ujemnie na sytuację gospodarczą kraju B lub jeszcze innych krajów, od których kraj A kupował su- rowce i materiały oraz żywność i inne środki konsumpcji. Zmniejszenie możliwości eksportu ,do kraju A może się oka- zać dla gospodarki niektórych krajów przyczyną spadku pro- dukcji. [hasła pokrewne: , wyposażenie łazienki, kolektory słoneczne, kamery monitoring ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Dlatego kryzysom to- warzyszy wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jednakże z uwagi na specyfikę sytuacji gospodarczej po- szczególnych krajów konkretne rozwiązania mogą być od- mienne co do zakresu lub. zależne od siły ekonomicznej pań- stwa. Nieprzypadkowo w kraju najbardziej zmonopolizowa- cjonizrn celny, począwszy jednak od XVIII w, a szczególnie w XIX W., narzucała innym krajom politykę “wolnego handlu”, ponieważ jej wy- roby w tym czasie skutecznie konkurowały z wyrobami innych krajów. Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie Inwestycje a koniunktura Również sektor państwowy nie ma w gospodarce USA większego znaczenia. 2 .Interwencjonizm w dziedzinie inwestycji i w innych dziedzinach gospodarki Z wymienionych wyżej podstawowych form- oddziaływania państwa na gospodarkę bez trudu można wyciągnąć wniosek, że zmierzają one do zwiększenia globalnego popytu. Istotnie, w realizacji podstawowego celu interwencjonizmu odcinko- wyrn celem działania państwa jest dążenie do zmniejszenia dysproporcji między produkcją a popytem, do zlikwidowania (lub przynajmniej zmniejszenia) groźby nadprodukcji. W tworzeniu globalnego popytu w gospodarce szczególna rola przypada inwestycjom: po pierwsze, przekształcając oszczędności w postaci kapitału pieniężnego w inwestycje można zlikwidować lukę między konsumpcją a produkcją, a po drugie – inwestycje dynamizują całą gospodarkę działając pobudzająco na jej części składowe. Wzrost inwestycji oznacza wzrost popytu na środki trwałe i (proporcjonalny lub mniej niż proporcjonalny) s wzrost po- pytu na surowce i materiały; stwarza to bodźce do wzrostu produkcji różnych gałęzi działu I, wynikającego stąd wzrostu zatrudnienia, a w ślad za tym popytu konsumpcyjnego. Wzrost .popytu konsumpcyjnego pobudza do zwiększenia produkcji działu II, a zatem do dalszego wzrostu zamówień na środki inwestycyjne i inne środki produkcji oraz dalszego wzrostu zatrudnienia. [podobne: , prace dekarskie, nagrzewnice powietrza, kolektory słoneczne ]

Comments Off

« Previous Entries