Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Dlatego kryzysom to- warzyszy wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Dlatego kryzysom to- warzyszy wzrost walki klasowej w różnych formach. . Do tej pory traktowaliśmy gospodarkę krajów kapitalis- tycznych jako gospodarkę zamkniętą. Dla uzupełnienia obra- zu -należy więc uwzględnić wpływ międzynarodowych sto- sunków ekonomicznych, jakie utrzymuje dany kraj, na prze- bieg cyklu koniunkturalnego, a także wpływ sytuacji kryzy- sowej danego kraju na koniunkturę innych krajów. W przeważającej większości wysoko i średnio rozwiniętych krajów decydującą część wydatków importowych pochłania import surowców. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Dlatego kryzysom to- warzyszy wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Jednakże z uwagi na specyfikę sytuacji gospodarczej po- szczególnych krajów konkretne rozwiązania mogą być od- mienne co do zakresu lub. zależne od siły ekonomicznej pań- stwa. Nieprzypadkowo w kraju najbardziej zmonopolizowa- cjonizrn celny, począwszy jednak od XVIII w, a szczególnie w XIX W., narzucała innym krajom politykę “wolnego handlu”, ponieważ jej wy- roby w tym czasie skutecznie konkurowały z wyrobami innych krajów. Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie Inwestycje a koniunktura Również sektor państwowy nie ma w gospodarce USA większego znaczenia. 2 .Interwencjonizm w dziedzinie inwestycji i w innych dziedzinach gospodarki Z wymienionych wyżej podstawowych form- oddziaływania państwa na gospodarkę bez trudu można wyciągnąć wniosek, że zmierzają one do zwiększenia globalnego popytu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Dlatego kryzysom to- warzyszy wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Aby ustalić celowość wprowadzania danych systemów płac, trzeba uzgodnić ich teoretyczne schematy z warunkami, w których mają być zastosowane. Jedyną drogą sprawdzania prawidłowości zastosowania i doskonalenia systemów płac jest konfrontacja zmian w warunkach pracy przedsiębiorstwa Z rezultatami badań teoretycznych. Szczegółowe czynniki i kryteria warunkujące wybór sy- stemu płac można podzielić na kilka grup. Do pierwszej grupy wchodzą kryteria (czynniki) ogólnospołeczne. Jednym z nich jest kryterium płacy zasłużonej realizujące postulat, aby pracownik mógł łatwo uświadomić sobie proporcjonal- ność wynagrodzenia do wkładu własnej pracy. Innym kryte- rium są tradycje, przyzwyczajenia i nawyki odbijające się w świadomości zawodowej pracowników. Gdy chce się wprowa- dzać lub zmieniać system płac, trzeba brać pod uwagę stosu- nek robotników do systemów stosowanych poprzednio i ak- tualnych. W tej grupie kryteriów wyboru systemu płac mieś- ci się postulat stwierdzający, że system płac, nie powinien przyczyniać się do naruszenia równowagi organizmu ludzkie- go przez zachęcanie do nadmiernej intensywności wysiłku. W skład drugiej grupy wchodzą kryteria ekonomiczno- -bodźcowe. Po pierwsze, wybór systemu płac należy podpo- rządkować zasadom oszczędności użycia czynników produkcji i najniższych kosztów, co wynika z zasady racjonalnego gos- podarowania i jej konkretyzacji – rachunku ekonomicznego. Po drugie, dany system płac powinien odpowiadać potrzebom w zakresie bodźców, pozwalać na mobilizowanie woli pracy i kierowanie działań pracownika na osiągnięcie pożądanych efektów ekonomicznych. Trzecia grupa uwzględnia techniczno-organizacyjne czyn- niki produkcji. Przy wyborze systemu wynagradzania należy . uwzględniać rodzaj procesów pracy (ręczna, maszynowo-ręcz- na, maszynowa), typ produkcji (masowa, seryjna, jednostko- wa)’, metody produkcji (potokowa, grupowo-gniazdowa, indy- widualna). Trudno byłoby wyjaśniać tu bardziej szczegółowo rolę poszczególnych wyżej wymienionych czynników. Posłu- żymy się tylko przykładem. Przy potokowej metodzie orga- nizacji produkcji możemy stosować swobodny. system pracy lub system narzucony z góry przez szybkość przesuwania się taśmy produkcyjnej. [podobne: , kolektory słoneczne, podłogi drewniane, pokrycia dachowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Dlatego kryzysom to- warzyszy wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

W pierwszym przypadku płace powinny pobudzać do wysiłku, intensywności pracy (akord, systemy premiowe). W .drugim jest to zbędne, ponieważ natężenie pracy narzuca bieg taśmy produkcyjnej. Podobnie przy pro- dukcji zautomatyzowane]; gdzie przebieg procesu produkcyj- nego regulują serwomechaniżmy, nie ma potrzeby wzmaga- nia intensywności pracy, za pomocą systemu płac. Byłoby to nawet szkodliwe. Przedstawionymi wyżej kryteriami operuje się wewnątrz przedsiębiorstw i gałęzi. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries