Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘kontenery na gruz’

Uwzgledniajac rozmaitosc ladowych typów biolo-

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Uwzględniając rozmaitość lądowych typów biolo- gicznych i skomplikowane stosunki łączące je z oto- czeniem H, Osborn, w odniesieniu do ssaków, zapropo- nował przejrzysty podział wychodzący od pionowych stref ekologicznych, w oparciu o sposoby lokomocji. 1. Strefa powietrzna (typy latające) 2. powietrzno-drzewna (lot spadochronowy, ślizgowy) 3. drzewna (typy łażące, biegające o ch wy t- nych odnóżach, czepiające się) 4. drzew_no-naziemna (typy chodzące i łażące) naziemna (chód powolny, bieg szybki, ska- kanie) 5. naziemno-podziemna’ (typy biegające po powierzchni, ryjące pod ziemią) 6. podziemna (typy wijące się i ryjące) 7. lądowo-wodna (typy ziemnowodne albo amfibiotyczne). W podziale tym dwie pierwsze kategorie odpowia- dają naszym volant pozostałe – ambulant. Kategoria l ą d o w o – w o d n a, łączy typy, które uosabiają przystosowanie form lądowych do środowis- ka wodnego, o charakterze przejściowym, co nie poz- wala zdecydowanie zaliczyć ich do ‘jednego, względnie drugiego z zasadniczych dwóch środowisk: wody i lą- du. Świadczy o względności i tego, najlepszego z ist- niejących, podziału ekologicznego. Do wyróżnionych poprzednio kategorii form (na- ziemnych, podziemnych, nadrzewnych i powietrznych) DO wtórnie należały także wymarłe ryboksztaltne gady – Ichtiozaury. należy zatem dołączyć jeszcze lądowo-wodne, repre- zentowane przez ssaki nadwodne, ptaki wodne i bło- tne, płazy, owady lądowe o rozwoju wodnym, z któ- rymi bliżej zapoznamy się przy omawianiu zespołów życia na mokradłach i pobrzeżach wód śródlądowych i morskich, w rozdziale o formacjach lądowych. Dalszym etapem przystosowania się zwierząt lądo- wych do życia wodnego są już omówione typy wtórnie wodne, reprezentowane przez wieloryby, delfiny, sy- reny, płucodyszne ślimaki słodkowodne i owady wodne w większym stopniu niż lądowo-wodne związane ze środowiskiem płynnym; razem z pierwotnie wodnymi tworzą świat zwierząt wodnych, hydrobiontów. Z wy-. marłych do grupy wtórnie wodnych należały rybo- kształtne gady – ichtiozaury. [patrz też: , domy ekologiczne, Ogród i Działka, kontenery na gruz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kontenery na gruz’

Uwzgledniajac rozmaitosc ladowych typów biolo-

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Ptaki niewątpliwie najbardziej ze wszystkich krę- gowców przestrzegają rytmiki dobowych zmian, wśród których bodźce świetlne odgrywają rolę szczególnie ważną. Któż z nas nie słyszał ich budzenia się o świ- cie dnia, ogłaszanego świergotem z początku pojedyn- czym, odzywającym się to tu – to tam wzmagają- cym się stopniowo aż do chóru całego zespołu okolicz- nego, ścichającego wreszcie po pewnym czasie? Zna- my świergot wieczorny i pojedyncze najczęściej, nie zbiorowe głosy w środku dnia. Czy jednak dostatecznie wniknęliśmy w rytmikę dzienną tego życia, w ten niezwykły “zegar ptasi”, który można słyszeć i obser- wować bez mała na podwórzu każdej kamienicy miej- skiej? Przyrodnicy ustalili ogólny schemat, według którego przebiega dobowa rytmika aktywności pta- ków, zmieniająca się z okresami spokoju względnie snu. Schemat ten jednak wymaga “sprecyzowania” w odniesieniu do każdego poszczególnego gatunku, jaki mamy możność obserwować. Jak widzimy u ptaków dziennych można wyróżnić dwa okresy żerowania, poranny i wieczorny, zmienia- jące się kolejno z okresami odpoczynku, w środku dnia i nocą. Podczas gdy u ptaków nocnych, jak sowy aktywność odżywcza nocna zmienia się tylko z wypo- czynkiem (snem) dziennym. Potrzeba pożywienia i wypoczynku są głównymi popędami kierującymi aktywnością ptaków w okresie ich życia wegetacyj- nego. Regulowane są jednak w znacznym stopniu przez rytmikę dnia w szczególności, jak się zdaje, przez bodźce świetlne, na które, jako kierujące się wzro- kiem, ptaki są bardzo wrażliwe. W zmianach- tych dużą rolę odgrywa omówione już minimum oświetl e- nia. decydujące o początku aktywności dziennej. Temperatura Może w większym jeszcze stopniu niż światło wpły- . wa energia cieplna na procesy życiowe organizmu zwierzęcego. W myśl prawa Van t’Hoffa reakcje che- miczne w temperaturze wyższej o 100 przebiegają szybciej przeciętnie 2-3 razy. [podobne: , podłoga drewniana, regały metalowe, kontenery na gruz ]

Comments Off