Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘kostka granitowa’

Z fizyki wiemy, ze dwie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Z fizyki wiemy, że dwie ciecze o podobnym stężeniu drobinowym przedzielone błoną przepusz- czalną znajdują się w równowadze. Inaczej zacho- wują się roztwory o różnym stężeniu; przedzielone dyfundującą błoną zmierzają do wyrównania osmo- . tycznego w taki sposób, że ciecz o słabszym stężeniu przenika przez błonę do cieczy o stężeniu większym’ rozcieńczając ją aż do osiągnięcia stanu równowagi. Stężenie soli w wodzie morskiej odpowiada stęże- niu płynów organizmu, co można innymi słowami wyrazić w ten sposób, że zwierzęta morskie bezkrę- gowe są w równowadze osmotycznej ze swym środo- wiskiem. Wręcz w innej sytuacji znajdują się zwierzęta słodkowodne; są w stanie niezrównoważenia osmo- tycznego w stosunku do środowiska zewnętrznego wobec braku w nim soli, a tym samym znacznie mniejszego od wody morskiej stężenia drobinowego .. Poprzez rozmaite przepuszczalne błony cielesne or- ganizmów słodkowodnych woda przenika w nadmia- rze do ciała, zmierzając do zrównoważenia płynów wewnętrznych z zewnętrznymi. Do tych zjawisk osmotycznych sprowadza się w zasadzie rozmca między zwierzętami morskimi a słodkowodnymi w związku z różnymi ich środowiskami. Ma więc głęboki sens i podkład fizjologiczny. Z podstawowych różnic fizykochemicznych obu środowisk oraz z fizjologicznych właściwości organi- zmów wypływają cechy ekologiczne. Zwierzęta słod- kowodne muszą posiadać rozmaite przystosowania, usuwające względnie częściowo redukujące zgubne następstwa niezrównoważenia osmotycznego ze śro- dowiskiem. U wymoczków rolę tę spełniają pulsujące intensywnie wodniczki, periodycznie wydalające z ko- mórki nadmiar przesączającej się z . zewnątrz wody. Pokrewne gatunki morskie takich wodniczków nie mają – są im niepotrzebne. U ryb słodkowodnych woda zewnętrzna, z konieczności przenikająca przez dyfundujące skrzela, wydalana jest przez nadmiernie pracujące nerki, silniej rozwinięte niż u pokrewnych gatunków morskich. Mocz mają obfity i hipotoniczny. Znajdujemy także u słodkowodnych form najrozma- itsze zabezpieczenia ciała przez chitynowe utwory, śluz, cysty itp., utrudniające lub wręcz uniemożliwia- jące parcie wody z. zewnątrz. [hasła pokrewne: , budowa stoisk targowych, kostka granitowa, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off