Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘krzesła biurowe’

Prawo znajduje za- stosowanie i

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Prawo znajduje za- stosowanie i w świecie żywym, z tym jednak zastrze- żeniem, że nie wszystkie zjawiska życiowe mu podle- gają, ponieważ organizm nie tworzy zwykłej reakcji chemicznej, lecz skoordynowaną całość skompliko- wanych procesów, wywierających na siebie często wpływy różnoki.erunkowe, niekiedy wręcz sobi.e prze- ciwne. W związku z tym przebieg prostego w zasadzie prawa fizykochemicznego nie zawsze jest dostatecz- nie wyraźny. W każdym razie procesy przemiany ma- terii, zjawiska ruchu, rozwoju i wzrostu wykazują wielką zależność od czynników termicznych, zbliżoną bardzo do prawa Van t’Hoffa. Z jaj skorka złożonych podczas chłodnej wiosny, przy przeciętnej tempera- turze 5_6° zaledwie, po 10 tygodniach wylęgają się młode, podczas gdy w temperaturze 15-16° już po 4 tygodniach. Podobnych przykładów znamy całe mnóstwo. Najbardziej wyraźną zależność rozwoju od tempe- ratury widzimy u ryb i płazów, a to dlatego, że śro- dowisko wodne, bardziej jednorodne (zmiany wilgoci odpadają), łatwiej pozwala stwierdzić wpływ pojedyn- czego czynnika w danym przypadku termicznego. Jaja śledzia mogą rozwijać się równie dobrze przy temperaturze, 0,5° jak i przy 16°, ale rozwój ich trwa w pierwszym przypadku 40-50 dni, w drugim za- ledwie 6-8, zbliżając czas jego trwania do warunków optymalnych, naj korzystniejszych. Doświadczenia laboratoryjne i hodowlane precyzują duży wpływ warunków termicznych na rozwój orga- nizmów zwierzęcych. Stwierdzono, że pstrąg dla roz- woju ikry potrzebuje energii cieplnej, odpowiadającej 410 stopnio-dniom, ponieważ jej rozwój trwa 41 dni, w temperaturze 10°, 82 dni w -temperaturze 5°, a 205 dni w temperaturze 2°, oczywiście przy zachowaniu nie zmiennych w zasadzie innych warunków ekologi- cznych. Rozwój ikry dorsza trwa około 150 stopnio- -dni. Dane należy uzupełnić pojęciem “progu rozwo- jowego”, czyli temperatur najniższych, przy których rozwój się rozpoczyna. U zwierząt morskich zimno- wodnych mogą to być ,temperatury negatywne, w związku z zamarzaniem wody morskiej poniżej 0° [przypisy: , cegła na ścianę, krzesła biurowe, przyczepy samochodowe ]

Comments Off