Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘lampy ogrodowe’

Bardzo waznym czynnikiem sta- bilizacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Bardzo ważnym czynnikiem sta- bilizacji rynku pracy jest znaczny udział zatrudnionych w sektorze państwowym (przedsiębiorstwach państwowych i w administracji) w ogólnej liczbie zatrudnionych. OczyWiście czynniki te działają tylko przy krótkotrwałych załamaniach gospodarczych. . Podobnie też działają zmiany w strukturze gospodarki światowej. Za istotny czynnik należy uznać procesy integra- cyjne pozwalające na rozszerzenie rynków zbytu. Stałe zwięk- szanie eksportu, ułatwione dzięki zniesieniu barier celnych i innych ograniczeń w handlu między zintegrowanymi kraja- mi oraz dziękipogłębianiu specjalizacji produkcji, pozwala na utrzymanie wysokiego tempa ogólnej ekspansji gospodarczej . Pewną rolę w utrzymywaniu wysokiej koniunktury od- grywa również zwiększenie się eksportu do krajów socjalis- tycznych i niektórych krajów “trzeciego świata”. Kraje te, wkroczywszy na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego, im- portują część niezbędnych’ maszyn i urządzeń produkcyjnych z wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Szczególną formą forsowania eksportu jest pomoc dla krajów “trzeciego świata”, w ramach której najłatwiej można wyeksportować towary nie znajdujące zbytu na rynkach krajów wysoko roz- winiętych, a przy tym, jeżeli jest to eksport kredytowy, po- zwala na zmniejszenie nadwyżki towarów na własnym rynku. Zmiany w strukturze gospodarczej rozwiniętych krajów kapitalistycznych, polegające na zwiększeniu udziału usług w globalnym zatrudnieniu i w tworzeniu dochodu narodowe- go, są również czynnikiem przeciwdziałającym gwałtownym spadkom kryzysowym. Po pierwsze, zatrudnienie w sektorze usług ma jeszcze większą tendencję do stabilizacji niż zatrudnienie w całej go- spodarce. Po drugie, rozwój sektora usług stwarza znaczne .zapotrzebowanie na środki produkcji, przy czym produkcja tego sektora nie konkuruje bezpośrednio z przemysłem, lecz jest w stosunku do niego komplementarna. Niezmiernie ważną rolę w utrzymaniu wysokiej ko- niunktury odgrywają stałe zmiany w strukturze podukcji wy- soko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. [podobne: , lampy ogrodowe, hurtownia elektryczna, szafki ubraniowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘lampy ogrodowe’

Bardzo waznym czynnikiem sta- bilizacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Z przedstawionych uwag na temat perspektyw rewolucji socjalistycznej w dwóch grupach krajów świata kapitalisty- cznego wynika, że przesłanki zwycięstwa socjalizmu są roz- łożone nierównomiernie. Wydaje się, że znacznie większe szanse powodzenia ma obecnie rewolucja w krajach rozwi- jających się, gdzie pełniej występują przesłanki społeczno- -polityczne. Mniejsze są natomiast szanse rewolucji socjali- stycznej w większości krajów kapitalistycznych .. Widzimy więc, że w obecnej dobie główną rezerwą rewolucji są kraje rozwijające się, kraje. „trzeciego świata”. 4. Przesłanki i celowość _integracji socjalistycznej Integracja- gospodarcza oznacza politykę scalania ekonomicz- nego regionów i państw w większe organizmy i tworzenia nowych form więzi ekonomicznych. Po II wojnie światowej tendencje integracyjne występują powszechnie, co oznacza, że poza subiektywnymi dążeniami i decyzjami poszczegól- nych grup krajów oddziałują również: obiektywne przesłanki tego typu procesów. Podstawą procesów integracyjnych, ich obiektywnym uwarunkowaniem, są współczesne tendencje rozwoju sił wytwórczych: Kształtowanie nowoczesnych struktur gospodar- czych, zapewnienie .wysokie] dynamiki rozwoju społeczno- -ekonomicznego, efektywność wzrostu gospodarczego, zależy dziś głównie od możliwości wykorzystania w danym kraju efektów współczesnej rewolucji naukowo-technicznej. Roz- wój nauki i techniki, efektywne wdrożenie ich osiągnięć do, procesów produkcji społecznej, wymaga olbrzymich ilości środków materialnych i kadrowych. Wielkość potrzebnych środków materialnych przekracza z reguły możliwości posz- czególnych jednostek gospodarczych, a często całych państw. W’celu uzyskania pozytywnych rezultatów konieczne i opła- calne ‘ekonomicznie jest zjednoczenie wysiłków poszczegól- pych państw. Jedynie integracja wysiłków pozwala osiągnąć taką koncentrację sił wytwórczych,która umożliwia wyko- rzystanie osiągnięć współczesnej rewolucji naukowo-tech- nicznej z pożytkiem dla wszystkich uczestników wspólnoty socjalistycznej. Socjalistyczne stosunki społeczne istniejące w poszczegól- nych państwach systemu sprzyjają powstawaniu nowego ty- pu stosunków międzynarodowych. Stosunki te są wolne – zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej – od- sprzecznoser antagonistycznych charakterystycznych dla ustroju kapitalistycznego. [podobne: , lampy ogrodowe, podnośniki towarowe, aranżacja wnętrz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘lampy ogrodowe’

Bardzo waznym czynnikiem sta- bilizacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

L e p koś ć w o d y jest czynnikiem, który zmienia się wraz ze zmianami temperatury i słoności. W wo- dzie cieplejszej jest mniejsza, w chłodniejszej większa. Wzmaga się z natężeniem koncentracji solnej. To pociąga za sobą pewne dodatkowe modyfikacje or- ganizmów planktonowych (zwiększenie utworów umożliwiających oparcie się względnie zawieszenie w mniej gęstej, cieplejszej lub bardziej rozcieńczonej wodzie – sezonowe formy planktonowe, cyklomor- foza, odmiany z wód słonych i słonawych). Organy ruchu jeżeli istnieją u zwierząt plankto- nowych, to służą raczej do utrzymania zwierzęcia w stanie “zawieszenia” w toni, oparcia się o wodę. Read the rest of this entry »

Comments Off