Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Szczepienie ma powazne znaczenie dla

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Szczepienie ma poważne znaczenie dla praktyki ogrodniczej i rolniczej, ponieważ w ten sposób można rozmnażać na dobrze rosnącej podkładce rośliny trudno rozmnażające się z nasion, np. drzewa owocowe czy też róże, i utrzymywać je w ten sposób w uprawie. Po zaszczepieniu występują korelacje nieznanej natury pomiędzy obu partnerami, gdyż nie regenerują oni oddzielnie swych brakujących organów: podkładka — pędu, zraz — korzenia, lecz zrastają się, wytwarzając jednolity organizm. Po zrośnięciu się każdy z partnerów zachowuje niezmienione właściwości dziedziczne, jakkolwiek możliwa jest między nimi wymiana substancji pokarmowych, a dzięki temu pewien wzajemny wpływ na fenotypowe właściwości obu partnerów. Zjawisko to występuje szczególnie wyraźnie w takich szczepieniach, w których z kalusa, utworzonego na powierzchni zrostu, wyrastają pędy przybyszowe złożone z tkanek obu zrośniętych partnerów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Szczepienie ma powazne znaczenie dla

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Substancje wzrostowe stosuje się w praktyce ogrodniczej przy rozmnażaniu roślin przez sadzonki. W celu uzyskania korzeni na odciętych częściach pędu nakłada sie pastę z substancjami wn•ostowymi lub się końce sadzonek do roztworów tych substancji; zabieg ten daje dobre wyniki przy rozmnażaniu wegetatywnym roślin, których sadzonki trudno sie zakorzeniają, stosuje się go na szeroką skalę przy sadzonkowaniu kakaowca (34). Jednak jest wątpliwe, czy można w tych przypadkach mówić o specyficznym organotwórczyrn działaniu substancji wzrostowych typu auksyn. Być może, działają one tylko niespecyficznie, pobudzając protoplazmę komórek do podziałów, w rezultacie których — podobnie jak przy regeneracji — dzięki specyficznym pro— cesom różnicowania tworzą się odpowiednie organy. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, Że do ich wzrostu potrzebne Są substancje wzrostowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Szczepienie ma powazne znaczenie dla

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Połączony z kryzysem międzynarodowego systemu walutowego, ma on jednak prze- de wszystkim charakter kryzysu strukturalnego. Nastąpiło bowiem ogólne zahamowanie tempa wzrostu gospodarki ka- pitalistycznej (np. Japonia, która w latach 1960 – 1970 utrzy- mywała tempo wzrostu dochodu narodowego na poziomie 10% średnio rocznie, obniżyła je do 1,50f0 w 1974 r.; w więk- szości. wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w 1975 r. produkcja globalna zmniejszyła się w sposób bez- względny). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Szczepienie ma powazne znaczenie dla

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Wzrost rozmiarów inwestycji działa z kolei pobudzająco na całą gospodarkę. Zwiększenie eksportu, oczywiście nie jed- norazowe, ale utrzymujące się dłużej, można traktować jak inwestycje autonomiczne, jako pierwotny impuls pociągający za sobą wzrost produkcji, zatrudnienia, dalszych inwestycji, popytu itd. Rządy krajów wysoko rozwiniętych stosują zatem system premii eksportowych i subsydiów pozwalających przedsię-• biorstwom prywatnym (najczęściej monopolom) obniżać ceny towarów eksportowanych na obce rynki, po to, aby – przy wysokich cłach ochronnych zapewnić konkurencyjność swoich towarów. W dążeniu do zmniejszania dysproporcji, jakie pojawiły się w gospodarce kapitalistycznej po II wojnie światowej, a także w celu zapewnienia długofalowego rozwoju gospodarki rządy. niektórych państw (Francji, Holandii, Norwegii, Szwecji, Ja- ponii, Austrii, Włoch) zaczęły stosować pewne formy plano- wania rozwoju gospodarczego. Read the rest of this entry »

Comments Off