Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Szczepienie ma powazne znaczenie dla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szczepienie ma poważne znaczenie dla praktyki ogrodniczej i rolniczej, ponieważ w ten sposób można rozmnażać na dobrze rosnącej podkładce rośliny trudno rozmnażające się z nasion, np. drzewa owocowe czy też róże, i utrzymywać je w ten sposób w uprawie. Po zaszczepieniu występują korelacje nieznanej natury pomiędzy obu partnerami, gdyż nie regenerują oni oddzielnie swych brakujących organów: podkładka — pędu, zraz — korzenia, lecz zrastają się, wytwarzając jednolity organizm. Po zrośnięciu się każdy z partnerów zachowuje niezmienione właściwości dziedziczne, jakkolwiek możliwa jest między nimi wymiana substancji pokarmowych, a dzięki temu pewien wzajemny wpływ na fenotypowe właściwości obu partnerów. Zjawisko to występuje szczególnie wyraźnie w takich szczepieniach, w których z kalusa, utworzonego na powierzchni zrostu, wyrastają pędy przybyszowe złożone z tkanek obu zrośniętych partnerów. Powstają w ten sposób tzw. ch ime r y. Chimery sektorialne mają część pędu lub liścia zbudowaną z tkanek podkładki, druga zaś część pochodzi ze zrazu. Szczególnie interesujące są tzw. chi mery peryklinalne, w których epiderma i niekiedy parę warstw zewnętrznych miękiszu korowego pochodzi Od jednego z partnerów, tkanki wewnętrzne natomiast od drugiego. Rośliny takie nazywamy również mieszańcami we g e t a ty wnymi; ich pokrój zewnętrzny może wywierać wrażenie prawdziwego mieszańca, powstałego w wyniku krzyżowania płciowego. W istocie jednak nie mają one nic wspólnego z mieszańcami w ujęciu genetycznym. Nawet w przypadkach tak ścisłego zrośnięcia się każda komórka lub warstwa komórek zachowuje swoje gatunkowe cechy nawet wówczas, gdy zja wiska korelacyjne pomiędzy tkankami należącymi do różnych gatunków uwidaczniają się w zewnętrznym pokroju rośliny, b. Mechanizm regeneracji. Fakt, że regenerat stanowi zazwyczaj celowe uzu ienîe uszkodzeń organizxnu, moŻna Objaśnić tylko tym, Że organizm wywiera pewien korelacyjny wpływ na odtwarzający się organ. [hasła pokrewne: , łóżka drewniane, ochrona mienia, hurtownia wólka kosowska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Szczepienie ma powazne znaczenie dla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Substancje wzrostowe stosuje się w praktyce ogrodniczej przy rozmnażaniu roślin przez sadzonki. W celu uzyskania korzeni na odciętych częściach pędu nakłada sie pastę z substancjami wn•ostowymi lub się końce sadzonek do roztworów tych substancji; zabieg ten daje dobre wyniki przy rozmnażaniu wegetatywnym roślin, których sadzonki trudno sie zakorzeniają, stosuje się go na szeroką skalę przy sadzonkowaniu kakaowca (34). Jednak jest wątpliwe, czy można w tych przypadkach mówić o specyficznym organotwórczyrn działaniu substancji wzrostowych typu auksyn. Być może, działają one tylko niespecyficznie, pobudzając protoplazmę komórek do podziałów, w rezultacie których — podobnie jak przy regeneracji — dzięki specyficznym pro— cesom różnicowania tworzą się odpowiednie organy. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, Że do ich wzrostu potrzebne Są substancje wzrostowe. Mimo iż OWO działanie „organotwórcze” tych związków jest uderzające i ma duże znaczenie praktyczne, dostarcza jednak niewielu danych dla wyjaśnienia zagadnień rozwojowych. Najbardziej przekonywające dowody istnienia substancji organotwórczych i kształtotwórczych otrzymano w doświadczeniach z glonem Acetabularia (ryc. 399). Jest to organizm jednokomórkowy, jednojądrowy, długości kilku centymetrów, o parasolowatym kształcie. Przez zeszczepienie różnych części odmiennych gatunków Acetabu[aria można wykazać, że jądro wydziela do plazmy substancje gromadzące się w określonych miejscach komórki. Substancje te zależnie od stężenia, pobudžają plazmę do wykształcania parasolowatych organów rozmnażania o ściśle określonym kształcie. Jest on zalezny od czynników dziedzicznych, zlokalizowanych w j ą d rze kom órkow y m. Jądro jednego gatunku, wnoszące do plazmy drugiego gatunku właściwe mu czynniki uzależnione od genomu, indukuje tworzenie się organów rozmnażania o kształtach odpowiadających jego cechom gatunkowym. Doświadczenia te pozwalają wniknąć głębiej w istotę wzajemnych związków pomiędzy ją- drem a plazmą. W doświadczeniach nad fotoperio- dyzmem roślin wyższych (s. 392) stwier- dzono również istnienie hipotetycznych substancji transportowanych w roślinie i modyfikujących kształt rozwijającego się organu, np. długość międzywęźli lub kształt i stopień gruboszowatości liści. [patrz też: , osuszacze powietrza, łóżka drewniane, kurs prawa jazdy Lublin ]

Comments Off

« Previous Entries