Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘maszyny budowlane’

Gdy ceny na artykuly pierwszej

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Gdy ceny na artykuły pierwszej potrzeby są do- stosowane do poziomu płac niższych, a ceny innych artyku- łów są odpowiednio wyższe, to wyższa cena “przechwytuje” część płacy pochodzącej z wynagrodzenia za większy wkład pracy. W rezultacie inaczej kształtują się relacje płac niż re- lacje wkładu pracy, co osłabia bodźcową rolę płacy. Jak więc widzimy, płaca najbardziej nadaje się do roli- głównego bodźca, ponieważ skutecznie można z nią związać podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz perspektywę sta- bilności i wzrostu dochodu pracowników, co w dłuższym okre- sie oczywiście naj efektywniej wpływa na wzrost wydajności pracy. Płaca może zatem stanowić skuteczny bodziec wielo- kierunkowy. Za jej pomocą można oddziaływać: na aktyw- ność zawodową siły roboczej (wzmacnianie chęci podejmo- wania pracy w ogóle); na wydajność indywidualną i zespoło- wą pracy; na wytwarzanie pożądanego asortymentu wyrobu; na zmiany miejsca i rodzaju pracy; na osiąganie wyższej ja- kości pracy lub większej jej ilości; na obniżkę -kosztów włas- nych; na kształtowanie stosunków pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off