Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Srodkami ekonomicznymi, które stosuje panstwo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Srodkami ekonomicznymi, które stosuje państwo w celu wyegzekwowania realizacji założeń planu, są: 1) zamówienia państwowe I na produkcję określonego rodzaju 11, 2) ulgi po- datkowe dla przedsiębiorców inwestujących w preferowanych dziedzinach, 3) system cen gwarantowanych (kontrolowanych przez państwo) na podstawowe s~rowce, 4) wydatki państ- wowe (na badania naukowe, na inwestycje), 5) kredyt państ- wowy. Ponadto państwo może wywierać wpływ na długofalowy rozwój gospodarczy i kształtować go w pożądanym kierunku finansując badania naukowe oraz przejmując w swoje ręce system oświaty. Struktura kształcenia młodzieży decyduje o strukturze kwalifikacji i zatrudnienia ‘w przyszłości, o po- daży siły roboczej w określonym zawodzie. Dlatego w krajach podejmujących próby planowania ważną dziedziną planu jest planowanie kształcenia ułatwione przez to, że szkolnictwo w tych krajach znajduje się w decydującej większości w ge- stii państwa. Jeszcze większe znaczenie dla rozwoju gospodarczego mają badania naukowe, które są źródłem postępu technicznego. Planowanie kierunków badań naukowych stwarza podstawę planowania kierunków przyszłego postępu technicznego. Dla- tego w dziedzinie tak ważnej dla całej gospodarki nakłady państwa są większe niż nakłady na inne dziedziny gospodarki. Jak wynika z przeglądu metod, którymi dysponuje pań- wijać i w jakim tempie, aby utrzymać podstawowe proporcje gospo- darcze. Zakupy dóbr inwestycyjnych dokonywane przez sektor publiczny stanowią w wielu krajach rozwiniętych prawie połowę globalnego po- pytu na te dobra. Dlatego przedsiębiorstwa prywatne w pewnym stop- niu dostosowują strukturę produkcji do planowania wskaźników za- kupów państwowych, Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie- stwo, jego możliwości w zakresie planowania rozwoju są ograniczone do niektórych dziedzin (planowanie badań nau- kowych, struktury kwalifikacji), w innych zaś dziedzinach plan gospodarczy, jeżeli istnieje, jest zbiorem prognoz i de- zyderatów pod adresem prywatnego kapitału, wspieranych przez pewne bodźce ekonomiczne (ceny, ulgi podatkowe, za- mówienia). [podobne: , maszyny pakujące, Układanie kostki brukowej Warszawa, bezpieczeństwo rzeczy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Srodkami ekonomicznymi, które stosuje panstwo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Akordową lub czasową formę płac stosuje się w zależności od tego, w jaki sposób wiąże się wysokość zarobków z wkła- dem pracy. W przypadku akordu mamy do czynienia z iloś- ciowym ustalaniem zadań w jednostce czasu lub w jednostce pieniężnej. Pracownik jest wynagradzany według kategorii zaszeregowania ‘pracy, którą wykonuje, niezależnie od tego, do jakiej grupy jest osobiście zaszeregowany. Jest to niewąt- pliwie wada akordu. MożliwośĆ wykonywania prac bardziej złożonych ,przez pracowników nie posiadających odpowied- nich kwalifikacji stanowi bowiem zagrożenie dla jakości pra- c•y. Nie działa też zachęta do podnoszenia kwalifikacji. Przy akordowej formie płac pracowników. interesuje przede wszystkim osiągnięcie ilościowych wyników produkcji. W niektórych gałęziach naszego przemysłu, gdzie akord jest szeroko stosowany, wprowadzono dodatki pieniężne za wyko- nywanie zadań o charakterze jakościowym. Podstśwowym warunkiem wprowadzenia akordu jest usta- lenie norm pracy, określających czasypotrzebny do wykona- nia określonego zadania produkcyjnego w danych warunkach technicznych, organizacyjnych i osobowych. Normy pracy mogą być szacunkowe, oparte ‘na doświadczeniach majstrów, statystyczne lub tzw. technicznie. uzasadnione. Te ostatnie . wymagają kompleksowej oceny warunków i czynności zwią- zanych z wykonaniem określonej pracy. Normy powinny być stale aktualizowane, gdyż pod wpływem zmian’ w procesie produkcji i innych zmienia się czas potrzebny:do wykonania danego zadania niezależnie od natężenia pracy robotnika. Gdy norm pracy nie można ustalić, nie można wprowadzić akordu. Natomiast ó celowości wprowadzenia akordu nie przesądza wyłącznie możliwość ustalenia norm pracy Czasowa forma placy “polega na powiązaniu poziomu zarob- ków z czasem trwania pracy, przy tym w większym stopniu uwzględnia się tu kwalifikacje robotników. Wynagrodzenie jest iloczynem stawki osobistego zaszeregowania i efektyw- . nie przepracowanego czasu pracy. Obydwie formy płacy – akordowa i czasowa – w praktyce występują w postaci bardzo licznych systemów płac. Ko- nieczność stosowania różnych systemów płac wynika z danych warunków, na, które składają się specyficzne cechy poszcze- gólnych dziedzin działalności gospodarczej. [przypisy: , szamba betonowe, fotki z budki, maszyny pakujące ]

Comments Off

« Previous Entries