Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Srodkami ekonomicznymi, które stosuje panstwo

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Srodkami ekonomicznymi, które stosuje państwo w celu wyegzekwowania realizacji założeń planu, są: 1) zamówienia państwowe I na produkcję określonego rodzaju 11, 2) ulgi po- datkowe dla przedsiębiorców inwestujących w preferowanych dziedzinach, 3) system cen gwarantowanych (kontrolowanych przez państwo) na podstawowe s~rowce, 4) wydatki państ- wowe (na badania naukowe, na inwestycje), 5) kredyt państ- wowy. Ponadto państwo może wywierać wpływ na długofalowy rozwój gospodarczy i kształtować go w pożądanym kierunku finansując badania naukowe oraz przejmując w swoje ręce system oświaty. Struktura kształcenia młodzieży decyduje o strukturze kwalifikacji i zatrudnienia ‘w przyszłości, o po- daży siły roboczej w określonym zawodzie. Dlatego w krajach podejmujących próby planowania ważną dziedziną planu jest planowanie kształcenia ułatwione przez to, że szkolnictwo w tych krajach znajduje się w decydującej większości w ge- stii państwa. Jeszcze większe znaczenie dla rozwoju gospodarczego mają badania naukowe, które są źródłem postępu technicznego. Planowanie kierunków badań naukowych stwarza podstawę planowania kierunków przyszłego postępu technicznego. Dla- tego w dziedzinie tak ważnej dla całej gospodarki nakłady państwa są większe niż nakłady na inne dziedziny gospodarki. Jak wynika z przeglądu metod, którymi dysponuje pań- wijać i w jakim tempie, aby utrzymać podstawowe proporcje gospo- darcze. Zakupy dóbr inwestycyjnych dokonywane przez sektor publiczny stanowią w wielu krajach rozwiniętych prawie połowę globalnego po- pytu na te dobra. Dlatego przedsiębiorstwa prywatne w pewnym stop- niu dostosowują strukturę produkcji do planowania wskaźników za- kupów państwowych, Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie- stwo, jego możliwości w zakresie planowania rozwoju są ograniczone do niektórych dziedzin (planowanie badań nau- kowych, struktury kwalifikacji), w innych zaś dziedzinach plan gospodarczy, jeżeli istnieje, jest zbiorem prognoz i de- zyderatów pod adresem prywatnego kapitału, wspieranych przez pewne bodźce ekonomiczne (ceny, ulgi podatkowe, za- mówienia). [podobne: , maszyny pakujące, Układanie kostki brukowej Warszawa, bezpieczeństwo rzeczy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Srodkami ekonomicznymi, które stosuje panstwo

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Akordową lub czasową formę płac stosuje się w zależności od tego, w jaki sposób wiąże się wysokość zarobków z wkła- dem pracy. W przypadku akordu mamy do czynienia z iloś- ciowym ustalaniem zadań w jednostce czasu lub w jednostce pieniężnej. Pracownik jest wynagradzany według kategorii zaszeregowania ‘pracy, którą wykonuje, niezależnie od tego, do jakiej grupy jest osobiście zaszeregowany. Jest to niewąt- pliwie wada akordu. MożliwośĆ wykonywania prac bardziej złożonych ,przez pracowników nie posiadających odpowied- nich kwalifikacji stanowi bowiem zagrożenie dla jakości pra- c•y. Nie działa też zachęta do podnoszenia kwalifikacji. Przy akordowej formie płac pracowników. interesuje przede wszystkim osiągnięcie ilościowych wyników produkcji. W niektórych gałęziach naszego przemysłu, gdzie akord jest szeroko stosowany, wprowadzono dodatki pieniężne za wyko- nywanie zadań o charakterze jakościowym. Podstśwowym warunkiem wprowadzenia akordu jest usta- lenie norm pracy, określających czasypotrzebny do wykona- nia określonego zadania produkcyjnego w danych warunkach technicznych, organizacyjnych i osobowych. Normy pracy mogą być szacunkowe, oparte ‘na doświadczeniach majstrów, statystyczne lub tzw. technicznie. uzasadnione. Te ostatnie . wymagają kompleksowej oceny warunków i czynności zwią- zanych z wykonaniem określonej pracy. Normy powinny być stale aktualizowane, gdyż pod wpływem zmian’ w procesie produkcji i innych zmienia się czas potrzebny:do wykonania danego zadania niezależnie od natężenia pracy robotnika. Gdy norm pracy nie można ustalić, nie można wprowadzić akordu. Natomiast ó celowości wprowadzenia akordu nie przesądza wyłącznie możliwość ustalenia norm pracy Czasowa forma placy “polega na powiązaniu poziomu zarob- ków z czasem trwania pracy, przy tym w większym stopniu uwzględnia się tu kwalifikacje robotników. Wynagrodzenie jest iloczynem stawki osobistego zaszeregowania i efektyw- . nie przepracowanego czasu pracy. Obydwie formy płacy – akordowa i czasowa – w praktyce występują w postaci bardzo licznych systemów płac. Ko- nieczność stosowania różnych systemów płac wynika z danych warunków, na, które składają się specyficzne cechy poszcze- gólnych dziedzin działalności gospodarczej. [przypisy: , szamba betonowe, fotki z budki, maszyny pakujące ]

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Srodkami ekonomicznymi, które stosuje panstwo

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Rozszerzanie się zasięgu usług dla rolnictwa, podobnie jak zwiększenie dostaw przemysłowych środków produkcji, sprzyja szybkiej modernizacji rolnictwa i zwiększa zakres powiązań rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki narodo- wej. Wyspecjalizowane zakłady usługowe w oparciu o wy- kwalifikowane kadry, specjalizację pracy i lepsze wyposaże- nie techniczne mogą. taniej i lepiej wykonać powierzone im prace. 3. Dynamika rozwoju rolnictwa i jej wpływ na przebieg reprodukcji społecznej w socjalizmie System socjalistycznej gospodarki planowej i właściwy mu stały wzrost stopy zyciowej u nosci sprzyjają wzrostOWl produkcji rolnej Po stworzeniu pod- staw przemysłowego rozwoju mogły popłynąć szerszym stru- mieniem niezbędne rolnictwu środki produkcji, a jednocześ- nie główną część akumulacji tworzonej w rolnictwie można było przeznaczyć na rozwój samego rolnictwa. Osiągnięto to przede wszystkim przez podniesienie cen na produkty rolne i zmniejszenie obciążeń wsi. W rezultacie wzrosły dochody rolników w części zarówno przeznaczonej na konsumpcję, jak i na akumulację. i inwe- stycje: Dało to z kolei podstawę. do przyspieszenia we wszyst- kich krajach socjalistycznych tempa wzrostu produkcji rolni- czej, które jest w ostatnich latach znacznie wyższe niż w kra- jach kapitalistycznych. Jak wynika z tablicy 19, dynamika produkcji rolniczej europejskich krajów socjalistycznych jako całości i poszcze- gólnych Z nich jest, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, zde- cydowanie wyższa niż w krajach kapitalistycznych, i to za- równo wysoko rozwiniętych, jak i słabiej zaawansowa- nych w rozwoju gospodarczym. W ostatnich dziesięciu latach w większości europejskich krajów socjalistycznych nastąpiło przejście do fazy zrównoważonego rozwoju, w której przy- spieszony ‘został wzrost produkcji rolniczej. Stało się to moż- liwe .dzięki osiągniętemu poziomowi rozwoju przemysłu, a jednocześnie było konieczne, gdyż nie zaspokojony popyt na produkty żywnościowe zaczął nie tylko prowadzić do znacz- nych perturbacji rynkowych, ale wręcz hamował materialne zainteresowanie klasy robotniczej i wzrost wydajności pracy w całej gospodarce narodowej. [patrz też: , naprawa aparatów cyfrowych, maszyny pakujące, ogrody zimowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Srodkami ekonomicznymi, które stosuje panstwo

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Inną formą współpracy gospodarczej państw socjalistycz- nych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych była koor- dynacja narodowych planów gospodarczych. Koordynacja planów produkcji i wzajemnych dostaw na okresy wielolet- nie ma szczególne znaczenie dla zapewnienia realizacji pęrspektywicznych planów rozwoju w zakresie zaopatrzenia w dobra inwestycyjne i materiały oraz dla zagwarantowania rynków zbytu. Bezpośrednia koordynacja planów inwesty- cyjnych w ramach RWPG Vi długich okresach służy do lep- szego zaspokajania potrzeb w zakresie paliw, surowców i materiałów, a w zakresie przemysłu przetwórczego stano- wi punkt wyjścia do rozszerzenia podziału pracy i koope- racji – w skali międzynarodowej. Pozwala to również’ na zsynchronizowanie terminów rozpoczynania budowy i uru- chamiania dużych obiektów inwestycyjnych, ułatwia łącze- nie wysiłków inwestycyjnych w celu podejmowania ‘budo- wy obiektów oznaczeniu międzynarodowym, służy wza- jemnemu wykorzystaniu doświadczeń, wymianie projektów technicznych i specjalistów. Specjalizacja w zakresie rozwoju produkcji w ramach RWPG wymaga również koordynacji planowania perspekty- wicznego. O ile specjalizację w zakresie produkcji surowców i paliw determinuje rozmieszczenie bogactw naturalnych i warunki ich eksploatacji, o tyle problem specjalizacji w za- kresie produkcji przemysłu przetwórczego w różnych ga- łęziach zależy od wielu czynników zarówno -natury tech- niczno-ekonomicznej jak i społeczno-politycznej. Najogólniej biorąc, przy rozwijaniu specjalizacji WJ zakresie przemysłu przetwórczego należy brać pod uwagę takie czynniki, jak koszty produkcji, bliskość bazy surowcowej, zasoby siły ro- bocznej, odległości od rynków zbytu, postulat równomierne- go rozmieszczenia sił wytwórczych, względy, strategiczno- -wojskowe. W ramach RWPG specjalizacja w przemyśle przetwórczym rozwinęła się dotychczas tylko w niektórych gałęziach, m.in. w przemyśle hutniczym, chemicznym i ma- szynowym. Współpraca krajów RWPG obejmuje również działalność naukowo-techniczną. W celu koordynacji badań naukowych i wymiany ‘informacji w tym zakresie powołano stałą Ko- misję Koordynacji. Dokonuje ona podziału pracy, ustanawia głównego koordynatora, dla poszczególnego tematu, zbiera informacje o stanie prac nad danym tematem; [patrz też: , maszyny pakujące, parapety granitowe, dostawcy silników elektrycznych w Polsce ]

Comments Off

« Previous Entries