Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘meble drewniane’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
December 9th, 2018

Konieczność przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikła również stąd, że rolnictwo jako gałąź produkcji dostarczają- ca surowców dla przemysłu spożywczego, a częściowo rów- nież i lekkiego oraz do bezpośredniej konsumpcji dla ludnoś- ci i na eksport w znacznym stopniu wpływa na kształtowa- nie się dynamiki dochodu narodowego w całej gospodarce narodowej (por. tablicę 20). Rolnictwo w systemie socjalistycznej reprodukcji Mimo wyraźnie malejącego udziału rolnictwa w dochodzie narodowym jego wpływ na kształtowanie się poziomu i tem- pa wzrostu dochodu narodowego pozostaje bardzo znaczny. Rolnictwo jako surowcowa gałąź gospodarki narodowej stanowi bezpośrednie i pośrednie źródło zatrudnienia i do- c.hod~w znacznej części ludności kraju: zatrudnionych w sa- mym rolnictwie, w gałęziach przemysłu przetwarzających surow-ce rolnicze, wytwarzających środki produkcji dla rol- nictwa oraz w dziale usług. Poziom i dynamika produkcji rol- niczej w decydującym stopniu wpływają na. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘meble drewniane’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
December 9th, 2018

W każdym razie reguluje rozsiedlenie gatunków w przejściowych, i zależnie od sezonu, różnych pod ‘względem termicz- nym wodach Atlantyku borealnego, Morza Półno- cnego i Bałtyku, rekrutujących faunę z elementów północnego i południowego pochodzenia. Załączona tabelka ilustruje okresowość rozrodu dwudziestu gatunków ryb na podstawie kilkuletnich obserwacji przy Helu. Jeżeli ułożymy ryby według. okresów rozrodu, co w zasadzie odpowiada tempe- raturze rozrodu, to taki układ pokrywa się z roz- siedleniem geograficznym. Rozradzające się zimą są przoeważnie arktyczno-borealne, rozradzające się wio- sną i jesienią, a więc nie w okresach ekstremów ter- micznych, są borealne, zaś rozradzające się latem – medyterańsko-borealne, czyli południowe w stosunku do poprzednich. Termiczne warunki rozrodu decydują o rozsiedleniu geograficznym gatunków i sezonowym ich tarle w naszych umiarkowanych wodach, stwa- rzających odpowiednie warunki w różnych porach roku. Przytoczyliśmy dane odnośnie ryb bałtyckich na podstawie konkretnych obserwacji przy Helu, ale można je uogólnić i zastosować na inne poza tempe- raturą czynniki środowiska. Aby dokładnie zrozumieć ekologię zwierzęcia, zwłaszcza zaś jego trwałe zado- mowienie się w danym siedlisku, trzeba poznać przede wszystkim ekologiczne warunki jego rozrodu. Zwierzęta zmiennocieplne i stałocieplne Podział na eurytermy i stenotermy (ciepłolubne i zimnolubne) jest ekologiczny, bo wskazuje na usto- sunkowanie się zwierząt do czynnika zewnętrznego. Nie należy więc go mieszać z zasadniczo innym po- działem na zwierzęta s t a ł o c i e p l n e i z m i e n n o- c i e p l n e, popularnie także nazywane ciepłokrwi- stymi i zimnokrwistymi. Jest to podział raczej fizjologiczny, wskazujący na temperaturę samego zwierzęcia. Stałocieplne są stenotermami, jeżeli chodzi o temperaturę własnego ciała, o ciepłotę w jakiej odbywają się skurcze ich mięśni; przewodnictwo ner- wów, procesy trawienia, przebiegające w środowisku bardzc nieznacznie oscylującym, mimo częstokroć ogromnych różnic zewnętrznych. Stenotermizm fizjo- logiczny nie pokrywa się z ekologicznym – życiem w ciasnych granicach temperatur nie własnego ciała, lecz środowiska otaczającego. [hasła pokrewne: , meble drewniane, blacha trapezowa, wyposażenie biur ]

Comments Off