Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Meble na wymiar’

Jednoczesnie nieod- zowne jest istnienie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Jednocześnie nieod- zowne jest istnienie i stała rozbudowa tych gałęzi przemy- słu, które przetwarzają surowce rolnicze oraz proporcjonalna do rozwoju rolnictwa rozbudowa zaplecza obrotu towarowe- go, transportu i chłodnictwa, które muszą zapewniać całko- wite i racjonalne wykorzystanie surowców. Wpływ przemysłu rolno-spożywczego na przebieg repro- dukcji w rolnictwie jest dwojaki. Po pierwsze, dostarcza środków produkcji dla produkcji zwierzęcej, tj. pasz treści’: wych, których skala zastosowania w nowoczesnej produkcji zwierzęcej bardzo szybko wzrasta. Po drugie, przemysł spo- żywczy jest dalszym ogniwem produkcji’ żywności przetwa- rzając surowce’ rolnicze i wpływając’ na możliwości zbytu tych surowców oraz na dynamikę produkcji rolniczej. W wyniku zmian struktury gospodarki narodowej; dalsze”-’ . go względnego i absolutnego spadku liczby zatrudnionych w rolnictwie oraz wzrostu wymagań i potrzeb konsumentów stopień przemysłowego przetwarzania i .uszlachetniania produktów pochodzenia rolniczego będzie wzrastać. Tem- po wzrostu mocy produkcyjnej przemysłu rolno-spożywcze- go musi być zatem ściśle dopasowane do planowego rozwoju rolnictwa. Rolnictwo w systemie socjalistycznej reprodukcji Wzrost technizacji rolnictwa prowadzi do zwiększenia udziału przemysłu paliwowo-energetycznego w nakładach na rolnictwo. Już obecnie, mimo skromnego poziomu technicz- nego naszego rolnictwa, wartość zużywanych w rolnictwie paliw i energii elektrycznej przekracza 12% wartości nakła- dów materiałowych pochodzenia przemysłowego. Szybki wzrost liczby ciągników, silników i innych odbiorników energii elektrycznej w rolnictwie będzie prowadzić do dal- szego zwiększenia się udziału tych nakładów, które jedno- cześnie będą ograniczać zużywanie pasz dla koni. Oznacza to rozszerzanie możliwości produkcji żywności w oparciu o pa- sze, które z. surowca energetycznego zostaną przekształcone w surowce do produkcji mięsa i mleka. Poważną pozycję nakładów materiałowych związaną z od- twarzaniem i rozszerzaniem bazy techniczno-produkcyjnej rolnictwa są materiały budowlane i budownictwo. [patrz też: , szyny prądowe, Automatyka przemysłowa, Meble na wymiar ]

Comments Off