Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘meble na zamówienie poznań’

Mimo ze pro- dukcja tych

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Mimo że pro- dukcja tych środków odbywa się w samym rolnictwie, wy:- kracza jednak poza ramy samoreprodukcji z okresu eksten- sywnego rolnictwa w pierwszych latach uprzemysłowienia. Produkcja nowoczesnych, kwalifikowanych nasion i sadze- niaków musi bowiem być oparta na sieci specjalizowanych przedsiębiorstw państwowych z odpowiednim zapleczem na- ukowym i genetyczno-hodowlanym. Głównym celem zabiegów genetycznych i hodowlanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej jest podniesienie biologicznej sprawności w procesie przetwarzania przez rośliny materii nieorganicznej w składniki użyteczne dla ludzi i zwierząt oraz osiąganie coraz wyższych współczynników wykorzystania surowców roślinnych w trakcie ich przetwarzania przez orga- nizmy zwierzęce na wysokiej jakości produkty żywnościowe. Istotne znaczenie dla intensyfikacji rolnictwa, której pod- stawę stanowi reprodukcja rozszerzona, ma wzrost wyposa- żenia technicznego, umożliwiającego doskonalenie istnieją- cych i wprowadzanie nowych technologii produkcji. Dlatego nieodzowna jest rozbudowa przemysłu maszyn, ciągników, silników i urządzeń technicznych dla rolnictwa, aby można było zwiększyć techniczne wyposażenie pracy żywej, zmniej- szyć zakres wysiłku fizycznego oraz podnieść wydajność pra- cy. Chodzi przy tym również o stopniowe eliminowanie dro- giej żywej siły pociągowej i zastępowanie jej ciągnikami oraz o zbliżanie warunków pracy w rolnictwie do warunków pra- cy w gałęziach nierolniczych. Należy jednak podkreślić, że stopień mechanizacji jest nie- równomierny w różnych rejonach kraju i w różnych sekto- rach rolnictwa. Duże różnice w stopniu zmechanizowania siły pociągowej w poszczególnych rejonach i społecznych sekto- rach rolnictwa wiążą się z różnym stopniem rozdrobnienia gospodarstw, zasobami siły roboczej w rolnictwie oraz pozio- mem kultury rolnej. Najbardziej zaawansowany jest postęp mechanizacji w PGR-ach, gdyż duże rozmiary przedsiębiorstw umożliwiają pełne wykorzystanie mechanicznej siły pocią- gowej oraz innych maszyn i urządzeń’ technicznych. Do zagwarantowania harmonijnego przebiegu reprodukcji rozszerzonej w rolnictwię socjalistycznym konieczne jest za- pewnienie odpowiedniego dopływu do rolnictwa środków produkcji wytwarzanych w przemyśle materiałów budowla- nych oraz ‘zapewnienie usług materialnych ze strony budow- nictwa. transportu i obrotu towarowego. [podobne: , regały metalowe, mobilne piaskowanie, meble na zamówienie poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble na zamówienie poznań’

Mimo ze pro- dukcja tych

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Duże różnice występują rów- nież w poziomie kultury rolnej, w• produkcji z hektara, w wydajności pracy, w strukturze produkcji, w wyposażeniu technicznym oraz w• stopniu uprzemysłowienia i tempie od- pływu siły roboczej rolnictwa. Wynika stąd konieczność uwzględniania różnych dróg oraz metod technicznych i społecznych przeobrażeń naszego rol- nictwa: a także różnego tempa tych przeobrażeń w poszczę- gólnych rejonach kraju. Na północy i zachodzie, .gdzie znacz- ne obszary ziemi znajdują się we władaniu PGR-ów, zwłasz- cza we wsiach sąsiadujących bezpośrednio z PGR-ami, ma miejsce przekazywanie ziemi przez. starzejących się rolników do PGR-ów w zamian za rentę starczą. Jest tak wówczas, gdy rolnik indywidualny nie ma następcy chętnego do prowadze- nia gospodarstwa, gdyż jego dzieci przeszły do pracy poza rolnictwem lub do PGR-u. Większe nasilenie tego procesu bę- dzie występować w północnych i zachodnich rejonach kraju oraz w Poznańskiem i Bydgoskiem. Ta droga przekształcania stosunków produkcji w rolniętwie będzie powolna i stopnio- wa. W środkowych, południowych i wschodnich rejonach kra- .ju głównym ogniwem przygotowującym podstawy technicz- nych i społecznych przeobrażeń wsi są obecnie i będą w naj- bliższych latach kółka rolnicze i zespoły rolników. Zakupywa- ne przez kółka rolnicze. z Funduszu Rozwoju Rolnictwa oraz gromadzone w nich i w międzykółkowych bazach maszyno- wych ciągniki i maszyny. rolnicze są sposobami gromadzenia coraz większego ,majątku zespołowego; który stanowi włas- ność socjalistyczną,eliminującą możliwość odradzania się wy- zysku na wsi. Wraz ze wzrostem wyposażenia technicznego rolnictwa w formie zespołowej własności następuje pódno- szenie kwalifikacji technicznych, rolniczych i organizacyjno- -ekonomicznych aktywu rolniczego: traktorzystów, rzemieśl- ników, księgowych i członków. zarządów kółek rolniczych. [podobne: , rusztowania krause, przydomowe oczyszczalnie, meble na zamówienie poznań ]

Comments Off

« Previous Entries