Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Zwiekszono zwlasz- cza produkcje pracochlonnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Zwiększono zwłasz- cza produkcję pracochłonnych roślin i produkcję zwierzęcą, która w obszarniczych majątkach była słabo rozwinięta. Poważnym ułatwieniem w tej fazie rozwoju rolnictwa był znaczny zakres samoreprodukcji gospodarstw chłopskich przy niskim poziomie ich produkcji. Umożliwiał on począt- kowo pewien wzrost produkcji rolniczej bez poważniejszego wzrostu udziału środków produkcji pochodzenia przemysło- wego. Zwiększenie liczby zwierząt następowało w oparciu o własne stado, produkcja pasz opierała się na własnych na- sionach. Nawozy naturalne, nasiona, a częściowo nawet ma- teriały budowlane miejscowego pochodzenia dawały gospo- darstwom chłopskim wprawdzie ograniczone, ale do pewnych granic możliwe ramy reprodukelt prostej, a nawet przejścio- wo i w nieznacznej skali – reprodukcji rozszerzonej. Samoreprodukeją nazywamy proces reprodukcji w drobnym gos- podaratwie chłopskim przebiegający w oparciu o własne środki pro- dukcji przy bardzo małym udziale produkt6w dostarczanych przez przemysł. Pomyślne wykonanie programu uprzemysłowienia, który był obiektywną koniecznością warunkującą przezwycięze- nie zacofania i zapewnienie dynamicznego wzrostu całej gospodarki narodowej, wymagało nie tylko odpływu siły roboczej z rolnictwa do przemysłu i budownictwa, ale rów- nież ogromnych środków finansowych i zasobów materiało- wych. W ich tworzeniu i gromadzeniu musiały wziąć udział wszystkie gałęzie gospodarki narodowej i wszystkie grupy społeczne ludności, a więc również rolnictwo i chłopi. Główną drogą szybkiego przezwyciężenia zacofania było utrzymanie umiarkowanego tempa wzrostu stopy życiowej ludności i skoncentrowanie wysiłku społeczeństwa na aku- mulacji środków na uprzemysłowienie oraz przekształcanie i unowocześnianie struktury całej gospodarki narodowej. Realizacja tych założeń oznaczała jednocześnie stworzenie warunków do likwidacji bezrobocia, tworzenia nowych miejsc pracy dla szybko zwiększającej się liczby ludności i stopniowej likwidacji przeludnienia wsi. [więcej w: , switche światłowodowe, mobilne piaskowanie, wyposażenie gastronomii ]

Comments Off

Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Zwiekszono zwlasz- cza produkcje pracochlonnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Mimo że pro- dukcja tych środków odbywa się w samym rolnictwie, wy:- kracza jednak poza ramy samoreprodukcji z okresu eksten- sywnego rolnictwa w pierwszych latach uprzemysłowienia. Produkcja nowoczesnych, kwalifikowanych nasion i sadze- niaków musi bowiem być oparta na sieci specjalizowanych przedsiębiorstw państwowych z odpowiednim zapleczem na- ukowym i genetyczno-hodowlanym. Głównym celem zabiegów genetycznych i hodowlanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej jest podniesienie biologicznej sprawności w procesie przetwarzania przez rośliny materii nieorganicznej w składniki użyteczne dla ludzi i zwierząt oraz osiąganie coraz wyższych współczynników wykorzystania surowców roślinnych w trakcie ich przetwarzania przez orga- nizmy zwierzęce na wysokiej jakości produkty żywnościowe. Istotne znaczenie dla intensyfikacji rolnictwa, której pod- stawę stanowi reprodukcja rozszerzona, ma wzrost wyposa- żenia technicznego, umożliwiającego doskonalenie istnieją- cych i wprowadzanie nowych technologii produkcji. Dlatego nieodzowna jest rozbudowa przemysłu maszyn, ciągników, silników i urządzeń technicznych dla rolnictwa, aby można było zwiększyć techniczne wyposażenie pracy żywej, zmniej- szyć zakres wysiłku fizycznego oraz podnieść wydajność pra- cy. Chodzi przy tym również o stopniowe eliminowanie dro- giej żywej siły pociągowej i zastępowanie jej ciągnikami oraz o zbliżanie warunków pracy w rolnictwie do warunków pra- cy w gałęziach nierolniczych. Należy jednak podkreślić, że stopień mechanizacji jest nie- równomierny w różnych rejonach kraju i w różnych sekto- rach rolnictwa. Duże różnice w stopniu zmechanizowania siły pociągowej w poszczególnych rejonach i społecznych sekto- rach rolnictwa wiążą się z różnym stopniem rozdrobnienia gospodarstw, zasobami siły roboczej w rolnictwie oraz pozio- mem kultury rolnej. Najbardziej zaawansowany jest postęp mechanizacji w PGR-ach, gdyż duże rozmiary przedsiębiorstw umożliwiają pełne wykorzystanie mechanicznej siły pocią- gowej oraz innych maszyn i urządzeń’ technicznych. Do zagwarantowania harmonijnego przebiegu reprodukcji rozszerzonej w rolnictwię socjalistycznym konieczne jest za- pewnienie odpowiedniego dopływu do rolnictwa środków produkcji wytwarzanych w przemyśle materiałów budowla- nych oraz ‘zapewnienie usług materialnych ze strony budow- nictwa. transportu i obrotu towarowego. [podobne: , regały metalowe, mobilne piaskowanie, meble na zamówienie poznań ]

Comments Off

« Previous Entries