Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Z checia tez powracamy nad

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Z chęcią też powracamy nad staw, nad wody by popatrzeć, po- myśleć nad nią i zapoznać się z jej życiem, “wczuć się” w organizmy ją zasiedlające, tworzące w każdym poszczególnym zbiorniku niby pewną całość, odrębny świat ” mikrokosmos” , ekosystem jak to się dziś mówi, w pewnym stopniu samowystarczalny i nie- zależny, podlegający własnym prawom, które usiłując wiązać zjawiska, jak gdyby rozumiemy. A jednak pomimo tej bliskości życia wodnego jest nam ono dość odległe. Woda jest żywiołem raczej nam obcym, gdyż jako organizmy lądowe nie jeste- śmy w stanie w takim stopniu “wczuć się” w to życie tak, jak to możemy uczynić odnośnie innych organi- zmów, zwłaszcza zaś wyższych, podobnie jak i my pogrążonych nie w wodzie, lecz w oceanie atmosfe- rycznego powietrza, na dnie którego żyjemy. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zwłaszcza wyobrazić so- bie istoty oddychania w wodzie. Potrzeba oddychania powietrzem rozpuszczonym w wodzie wydaje się być najistotniejszą różnicą, jaka cechuje organizmy wodne w porównaniu do lądowych i w znacznym stopniu czyni trudniejszym ich rozumienie. Przemianę materii w związku Z tym organizmy wodne mają inną, nie- wątpliwie bardziej powolną, mniej intensywną, nie- kiedy może nawet utrudnioną przez gorsze warunki oddychania. Ponadto woda jest żywiołem znacznie gęstszym od powietrza i ta jej cecha wpływa w szczególności na warunki unoszenia się i lokomocji. Sposób poruszania się decyduje o wyglądzie zwierzęcia, o jego typie biologicznym, ekologicznym. Inne są także w wodzie warunki odżywiania, inne fizyczne i chemiczne czyn- niki grożące życiu osobnika, a tym Samym inne po- trzeby samoobrony i przystosowania; inaczej w wo- dzie działają bodźce świata żewnętrznego, co wymaga potrzeby innych organów zmysłów; inne są warunki przemiany materii, rozrodu itp. Słowem inny jest świat organizmów wodnych, ponieważ inne jest ich środowisko. Zycie to można jedynie zrozumlec w związku ze środowiskiem, z którym jest jak naj- ściślej zharmonizowane. [przypisy: , producent drzwi, Automatyka przemysłowa, mobilne piaskowanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Z checia tez powracamy nad

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Czyż nie wymownym jest to dowodem, że warunki życia są odrębne w tych środowiskach, że kształtotwórcze bodźce i warunki odżywcze inaczej działają, że inną jest także na nie reakcja życiowa w różnych częściach jednego i tego samego organizmu, wyjątkowo, jak tutaj, zdolnego do życia w obu środowiskach? Nie tylko jednak ten drobny przykład na chybił trafił wzięty spośród tysięcy innych, jest ilustracją odrębnych warunków życia w środowisku wodnym. Świadczy o tym całość życia zarówno w wodach śród- lądowych, jak i w morzu, w porównaniu do życia lądowego. Niewątpliwie obserwował każdy z nas nieraz życie zarosłego stawu lub brzegu jeziora, przepełnionego naj rozmaitszymi typami roślin i zwierząt. Widzieli- śmy ryby pływające w toni wodnej lub trzymające się roślinności przybrzeżnej. Widzieliśmy żaby wy- grzewające się w błocie na skraju stawu a wska- kujące do wody za naszym zbliżeniem się; ślimaki; błotniarki i zatoczki, leniwie pełzające po roślinności wodnej, po dnie i po wewnętrznej powierzchni wody. Żwawo pływające owady, pływaki i pluskwiaki wodne o drapieżnych obyczajach. Najrozmaitsze robaki, pi- ‘[awki i wirki pływające, pełzające leniwie albo sie- dzące na łodygach roślinności podwodnej. Zwróciły naszą uwagę z pewnością ważki latające obficie nad stawem, zawisające niekiedy w locie nad wodą lub roślinami z wody wystającymi dla złożenia jajeczek do żywiołu koniecznego dla rozwoju ich stadiów lar- walnych, choć formom dorosłym, latającym już mniej potrzebnego. Obserwacja pod mikroskopem dała moż- ność podziwiania bogactwa i różnorodności życia drobnego, zawieszonego w toni wodnej, planktonu, złożonego z maleńkich organizmów roślinnych i zwie- rzęcych, tysiącami okazów niekiedy wypełniającego kropelkę wody. Widział to chyba każdy i podziwiał. a dla wielu z nas taki zarosły stawek był pierwszą szkołą ścisłej obserwacji przyrody, której niezatarte ślady pozostały w pamięci na całe życie. [patrz też: , telewizja przemysłowa, mobilne piaskowanie, Hale magazynowe ]

Comments Off

« Previous Entries