Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Zwiekszono zwlasz- cza produkcje pracochlonnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 7th, 2018

Zwiększono zwłasz- cza produkcję pracochłonnych roślin i produkcję zwierzęcą, która w obszarniczych majątkach była słabo rozwinięta. Poważnym ułatwieniem w tej fazie rozwoju rolnictwa był znaczny zakres samoreprodukcji gospodarstw chłopskich przy niskim poziomie ich produkcji. Umożliwiał on począt- kowo pewien wzrost produkcji rolniczej bez poważniejszego wzrostu udziału środków produkcji pochodzenia przemysło- wego. Zwiększenie liczby zwierząt następowało w oparciu o własne stado, produkcja pasz opierała się na własnych na- sionach. Nawozy naturalne, nasiona, a częściowo nawet ma- teriały budowlane miejscowego pochodzenia dawały gospo- darstwom chłopskim wprawdzie ograniczone, ale do pewnych granic możliwe ramy reprodukelt prostej, a nawet przejścio- wo i w nieznacznej skali – reprodukcji rozszerzonej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Zwiekszono zwlasz- cza produkcje pracochlonnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 7th, 2018

Mimo że pro- dukcja tych środków odbywa się w samym rolnictwie, wy:- kracza jednak poza ramy samoreprodukcji z okresu eksten- sywnego rolnictwa w pierwszych latach uprzemysłowienia. Produkcja nowoczesnych, kwalifikowanych nasion i sadze- niaków musi bowiem być oparta na sieci specjalizowanych przedsiębiorstw państwowych z odpowiednim zapleczem na- ukowym i genetyczno-hodowlanym. Głównym celem zabiegów genetycznych i hodowlanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej jest podniesienie biologicznej sprawności w procesie przetwarzania przez rośliny materii nieorganicznej w składniki użyteczne dla ludzi i zwierząt oraz osiąganie coraz wyższych współczynników wykorzystania surowców roślinnych w trakcie ich przetwarzania przez orga- nizmy zwierzęce na wysokiej jakości produkty żywnościowe. Istotne znaczenie dla intensyfikacji rolnictwa, której pod- stawę stanowi reprodukcja rozszerzona, ma wzrost wyposa- żenia technicznego, umożliwiającego doskonalenie istnieją- cych i wprowadzanie nowych technologii produkcji. Dlatego nieodzowna jest rozbudowa przemysłu maszyn, ciągników, silników i urządzeń technicznych dla rolnictwa, aby można było zwiększyć techniczne wyposażenie pracy żywej, zmniej- szyć zakres wysiłku fizycznego oraz podnieść wydajność pra- cy. Chodzi przy tym również o stopniowe eliminowanie dro- giej żywej siły pociągowej i zastępowanie jej ciągnikami oraz o zbliżanie warunków pracy w rolnictwie do warunków pra- cy w gałęziach nierolniczych. Należy jednak podkreślić, że stopień mechanizacji jest nie- równomierny w różnych rejonach kraju i w różnych sekto- rach rolnictwa. Duże różnice w stopniu zmechanizowania siły pociągowej w poszczególnych rejonach i społecznych sekto- rach rolnictwa wiążą się z różnym stopniem rozdrobnienia gospodarstw, zasobami siły roboczej w rolnictwie oraz pozio- mem kultury rolnej. Najbardziej zaawansowany jest postęp mechanizacji w PGR-ach, gdyż duże rozmiary przedsiębiorstw umożliwiają pełne wykorzystanie mechanicznej siły pocią- gowej oraz innych maszyn i urządzeń’ technicznych. Do zagwarantowania harmonijnego przebiegu reprodukcji rozszerzonej w rolnictwię socjalistycznym konieczne jest za- pewnienie odpowiedniego dopływu do rolnictwa środków produkcji wytwarzanych w przemyśle materiałów budowla- nych oraz ‘zapewnienie usług materialnych ze strony budow- nictwa. transportu i obrotu towarowego. [podobne: , regały metalowe, mobilne piaskowanie, meble na zamówienie poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Zwiekszono zwlasz- cza produkcje pracochlonnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 7th, 2018

Słaby rozwój ekonomiczny w momencie zdobycia władzy politycznej przez klasę robotniczą w. dzisiejszych krajach so- cjalistycznych i wysoki poziom rozwoju części krajów kapita- listycznych w zakresie poziomu sił wytwórczych, wydajności pracy, produkcji globalnej itd. w punkcie startu do współ- zawodnictwa stwarza!” bardziej sprzyjające warunki krajom kapitalistycznym niż socjalistycznym. Równocześnie jednak ustanowienie socjalistycznych stosunków produkcji zapew- niło krajom socjalistycznym warunki wyższego tempa wzro- stu gospodarczego niż osiągane kiedykolwiek w systemie ka- pitalistycznym, Syntetycznym wyrazem rozwoju gospodarczego są wskaź- niki tempa wzrostu dochodu narodowego. W tablicy przy- toczono wskaźniki wzrostu dochodu narodowego na 1 miesz- mieszkańca W dyskusjach na temat współzawodnictwa dwóch sy- stemów społeczno-ekonomicznych podkreśla się niekiedy, że gospodarkę socjalistyczną charakteryzuje wysoka dynamika przyrostu dochodu narodowego tylko we wczesnej fazie wzrostu. W rzeczywistości sytuacja wygląda inaczej. Tempo wzrostu gospodarczego europejskich krajów socjalistycz- nych mierzone przyrostem dochodu narodowego nie tylko w latacłi pięćdziesiątych było wysokie, wyższe niż w świecie kapitalistycznym. Również w latach sześćdziesiątych oraz na początku lat siedemdziesiątych gospodarka.socjalistyczna wy- kazywała wyższą dynamikę wzrostu’ niż .gospodarka państw kapitalistycznych. Wiele danych, które można znaleźć w rocznikach statysty- cznych, świadczy o tym, że w zakresie dynamiki wzrostu gos- podarczego kraje socjalistyczne przewyższają państwa kapi- talistyczne. Warto przy tym podkreślić, że wysoka dynamika rozwoju społeczno-ekonómicznegó jest yv krajach socjalistycz- nych regułą. Nie można tego samego powiedzieć o gospodar- ce państw kapitalistycznych 17. Swiadczą o tym np. sygnały o spadku na początku lat siedemdziesiątych tempa wzrostu produkcji przemysłowej w europejskich krajach kapitalis- tycznych należących do EWG. Wskaźnik przyrostu produkcji przemysłowej w europej- skich krajach socjalistycznych wynosił w latach 1950 – 1970 średnio rocznie około 10% 18, W rozwiniętych krajach kapita- listycznych około 500, W krajach rozwijających się około 700. Srednie roczne tempo wzrostu wydajności pracy w przemyśle w omawianym okresie wynosiło w europejskich krajach RWPG 4 – 7%, w rozwiniętych krajach kapitalistycz- nych 360, a w krajach rozwijających się. 390. [hasła pokrewne: , hale przemysłowe, mobilne piaskowanie, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Zwiekszono zwlasz- cza produkcje pracochlonnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 7th, 2018

Z chęcią też powracamy nad staw, nad wody by popatrzeć, po- myśleć nad nią i zapoznać się z jej życiem, “wczuć się” w organizmy ją zasiedlające, tworzące w każdym poszczególnym zbiorniku niby pewną całość, odrębny świat ” mikrokosmos” , ekosystem jak to się dziś mówi, w pewnym stopniu samowystarczalny i nie- zależny, podlegający własnym prawom, które usiłując wiązać zjawiska, jak gdyby rozumiemy. A jednak pomimo tej bliskości życia wodnego jest nam ono dość odległe. Woda jest żywiołem raczej nam obcym, gdyż jako organizmy lądowe nie jeste- śmy w stanie w takim stopniu “wczuć się” w to życie tak, jak to możemy uczynić odnośnie innych organi- zmów, zwłaszcza zaś wyższych, podobnie jak i my pogrążonych nie w wodzie, lecz w oceanie atmosfe- rycznego powietrza, na dnie którego żyjemy. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zwłaszcza wyobrazić so- bie istoty oddychania w wodzie. Potrzeba oddychania powietrzem rozpuszczonym w wodzie wydaje się być najistotniejszą różnicą, jaka cechuje organizmy wodne w porównaniu do lądowych i w znacznym stopniu czyni trudniejszym ich rozumienie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries