Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘mycie okien’

Zarówno techniczna, jak i spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Zarówno techniczna, jak i społeczna rekonstrukcja rolnictwa wymaga zastąpienia przestarzałych budynków i budowli rolniczych bardziej nowoczesnymi, umożliwiającymi mechanizację w produkcji zwierzącej, gospodarce magazynowej i transpor- cie wewnętrznym. Jedynie nowoczesne budownictwo oparte na specjalizacji i metodach przemysłowych stwarza szanse wprowadzenia przemysłowych metod produkcji do rolnictwa . . Na podstawie przemysłowych technologii i intensyfikacji pro- dukcji zwierzęcej w wielkich halach produkcyjnych mogą być stworzone warunki wzrostu wydajności pracy w skali zbliżonej do przemysłu. Zastąpienie starych budynków gospodarczych w rolnic- twie nowoczesnymi budowlami, umożliwiającymi wprowa- dzanie przemysłowej technologii do rolnictwa, wymaga dość długiego czasu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mycie okien’

Zarówno techniczna, jak i spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Podstawę koncepcji przeobrażeń struktury agrarnej i spo- łecznych stosunków produkcji na wsi stanowił plan spółdziel- czy Lenina. Mając na uwadze całą odmienność rolnictwa od przemysłu, własności kapitalistycznej od własności chłop- skiej oraz klasy robotniczej od chłopstwa, Lenin wskazywał na kooperację i jej różne szczeble jako drogę, która będzie prowadzić do przekształcenia produkcji rolnej w nowe socja- listyczne formy. Głównymi zasadami, które stanowiły istotę leninowej dro- gi budowy socjalizmu na wsi, były: dobrowolność, stop- niowość oraz kojarzenie interesów osobistych ze społeczny- mi, Zasady te są wyrazem założenia, że chłopstwo jest naj- bliższym sojusznikiem klasy robotniczej. Zasada dobrowolnosci oznacza, że przechodzenie chłopów do socjalistycznych form produkcji nie może się dokonywać pod przymusem, lecz w oparciu o przekonanie o celowości i słuszności oraz przewadze nowych form nad starymi. Za- sadniczą rolę powinien odgrywać przykład i dobre wyniki osiągane w przedsiębiorstwach socjalistycznych i w po- szczególnych, fragmentarycznych nawet, przedsięwzięciach zespołowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mycie okien’

Zarówno techniczna, jak i spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Tak więc polityka cen na produkty rolne jest jednym z poważnych instrumentów, który może i powinien być wy- korzystywany do wielu celów, a przede wszystkim do pla- nowego kierowania wzrostem produkcji rolnej; optymalne- go wykorzystania ziemi, środków produkcji i siły roboczej, intensyfikacji i modernizacji rolnictwa oraz kształtowania struktury produkcji i oddziaływania na równowagę rynku. W wyniku zwycięstwa rewolucji socjalistycznej w niektó- rych krajach Europy I AZJI (a takze na Kuble) oraz lstme- nia socjalistycznych tendencji w rozwoju spółeczno- micznym niektórych krajów “trzeciego świata”, powstały obiektywne przesłanki tworzenia się nowego typu więzi eko- nomicznych i stosunków politycznych między państwami. Podstawą kształtowanla się nowego typu stosunków mię- dzynarodowych są socjalistyczne stosunki społeczne istnieją- ce we wszystkich krajach omawianej grupy, a powstawaniu nowego typu więzi ekonomicznych sprzyjają poza tym takie czynniki, jak wspólne cele społeczne i ekonomiczne, wspólny interes oraz idea międzynarodowej solidarności państw budujących socjalizm. Rozwój nowego typu więzi ekonomicz- nych i politycznych między państwami budującymi. ustr6j sprawiedliwości społecznej doprowadził do ukształtowania się światowego systemu socjalistycznego .System ten to politycz- ny związek suwerennych państw, których narody idą wsp6l- ną drogą budowy socjalizmu i komunizmu. Read the rest of this entry »

Comments Off