Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘obróbka miedzi’

Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Wzrost cen znajduje rekompensatę we wzroście płac wywołanym rosnącym popytem na siłę roboczą. Okres rozkwitu jest początkiem ukrytej nadprodukcji. Przy rosnącym popycie wzrastają ceny i stopa zysku. Przewidując dalszy wzrost stopy zysku przedsiębiorcy rozszerzają produk- cję i składają zwiększone zamówienia inwestycyjne. Realiza- cja tych zamówień nastąpi jednak w późniejszym terminie (konieczny jest pewien czas na wybudowanie czy moderniza- cję obiektów, na wyprodukowanie maszyn i innych urządzeń). W danym momencie zamówienia te, zwiększając popyt na środki produkcji, wpływają jednak pobudzająco na wzrost produkcji w dziale 1. Wzrost cen na środki produkcji (popyt przewyższa podaż) w połączeniu ze wzrostem płac (duży popyt na siłę roboczą) prowadzi w pewnym momencie do stopniowego wzrostu kosz – tów produkcji. Początkowo rekompensuje go wzrost cen sprzedawanych wyrobów, jednakże stopa zysku przestaje ros- nąć. Wzrost kosztów produkcji będzie szybszy, jeżeli w okresie wzrostu Inwestycji bardzo wysokiej koniunktury uruchomi się rezerwowe moce wytwórcze występujące często w postaci przestarzałych urzą- dzeń technicznych i mniej kwalifikowanej, a zatem mniej wydajnej, siły roboczej. Doprowadzi to do pewnego spadku stopy zysku, w wyniku czego wielu przedsiębiorców, przewi- dując dalszy jej spadek, zmniejszy rozmiary nowych inwe- stycji. Do spadku rentowności produkcji przyczynia się również wysoka stopa procentowa wynikająca z dużego zapotrzebo- wania na kapitał pieniężny w okresie wysokiej koniunktury. Początkowe zahamowanie wzrostu stopy zysku, a następnie jej spadek, skłoni część kapitalistów do zmniejszenia inwe- stycji. Wywołany przez te decyzje pierwotny spadek popytu na środki produkcji nie jest jeszcze znaczny i nie dezorgani- zowałby produkcji, gdyby w tym momencie nie pojawiła się nadprodukcja “ukryta”, mająca początek w okresie rozkwitu. Następuje bowiem realizacja wcześniej złożonych zamówień na środki produkcji. [więcej w: , obróbka miedzi, drukarnia cyfrowa, krzesła obrotowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘obróbka miedzi’

Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Połączony z kryzysem międzynarodowego systemu walutowego, ma on jednak prze- de wszystkim charakter kryzysu strukturalnego. Nastąpiło bowiem ogólne zahamowanie tempa wzrostu gospodarki ka- pitalistycznej (np. Japonia, która w latach 1960 – 1970 utrzy- mywała tempo wzrostu dochodu narodowego na poziomie 10% średnio rocznie, obniżyła je do 1,50f0 w 1974 r.; w więk- szości. wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w 1975 r. produkcja globalna zmniejszyła się w sposób bez- względny). W połączeniu ze wzrostem bezrobocia (np. w USA w 1974 r. poziom bezrobocia osiągnął 70/0 ogólnej liczby za- trudnionych, a na początku 1975 r. 80, co było, najwyż- szym wskaźnikiem dla tego kraju w okresie powojennym). Ów kryzys dowiódł więc małej skuteczności środków ant y- recesyjnych stosowanych przez państwo . Co więcej, zahamo- wanie tempa wzrostu produkcji i inwestycji występuje rów- nocześnie ze wzrostem cen. Obecny kryzys strukturalny w wysoko rozwiniętych pań- stwach kapitalistycznych stanowi przejaw w zaostrzonej. formie – narastających sprzeczności kapitalizmu, przede wszystkim zaś sprzeczności między społecznym charakterem produkcji a prywatnym przywłaszczaniem i wynikającego stąd braku racjonalności w gospodarowaniu. Do zaostrzenia się podstawowych sprzeczności kapitalizmu, przyczyniły się w znacznym stopniu: l) nadmierne wydatki państwa, których celem było pod- trzymywanie koniunktury, tj. tworzenie popytu (mówimy o tym szerzej w następnym rozdziale), a, przede wszystkim wydatki na cele nieprodukcyjne (zbrojeniowe, prestiżowe) oraz stałe tzw. finansowanie z deficytu; 2) działalność monopoli powodująca wzrost cen w pogoni za maksymalnym zyskiem; istotną rolę odgrywa tu konkuren- cja między monopolami, forsowne wprowadzanie nowych wy- robów przy wzroście społecznych kosztów wytwarzania. W 1974 r. stopa inflaCji wyniosła w większości wysoko rozwinię- tych krajów kapitalistycznych ponad w porównaniu z 1973 r., a w niektórych krajach, np. we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, ponad. [patrz też: , producent drzwi, łóżka drewniane, obróbka miedzi ]

Comments Off

« Previous Entries