Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘obróbka miedzi’

Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Wzrost cen znajduje rekompensatę we wzroście płac wywołanym rosnącym popytem na siłę roboczą. Okres rozkwitu jest początkiem ukrytej nadprodukcji. Przy rosnącym popycie wzrastają ceny i stopa zysku. Przewidując dalszy wzrost stopy zysku przedsiębiorcy rozszerzają produk- cję i składają zwiększone zamówienia inwestycyjne. Realiza- cja tych zamówień nastąpi jednak w późniejszym terminie (konieczny jest pewien czas na wybudowanie czy moderniza- cję obiektów, na wyprodukowanie maszyn i innych urządzeń). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obróbka miedzi’

Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Połączony z kryzysem międzynarodowego systemu walutowego, ma on jednak prze- de wszystkim charakter kryzysu strukturalnego. Nastąpiło bowiem ogólne zahamowanie tempa wzrostu gospodarki ka- pitalistycznej (np. Japonia, która w latach 1960 – 1970 utrzy- mywała tempo wzrostu dochodu narodowego na poziomie 10% średnio rocznie, obniżyła je do 1,50f0 w 1974 r.; w więk- szości. wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w 1975 r. produkcja globalna zmniejszyła się w sposób bez- względny). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obróbka miedzi’

Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Ceny nie są oczywiście jedynym czynnikiem wpływają- cym na rozmieszczenie produkcji rolniczej. Obok warunków naturalnych czynnikami oddziałującymi na nie jest, rów- nież lokalizacja zakładów przemysłu rolnego, sieć komuni- kacyjna, wysokość taryf prżewozowych, zasoby siły roboczej i inwestycje rolnicze. Szczególnie duże znaczenie mają ceny produktów rolnych i ich relacje do cen przemysłowych środków produkcji dla Rolnictwa. Reprodukcja roz- szerzona jest możliwa, gdy przedsiębiorstwo jest rentowne, lub na podstawie systemu finansowania inwestycji z budże- tu państwa bez konieczności ich zwrotu przez przedsiębior- stwa .: Ten ostatni system dominował w: państwowych gos- podarstwach rolnych krajów socjalistycznych jeszcze na po- czątku lat sześćdziesiątych, ale nie zapewniał optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów ziemi i środków pro- dukcji znajdujących się we władaniu społeczeństwa socjali- stycznego. Zarówno dla PGR-óW;, jak i spółdzielni produkcyjnych korzystniejszy z punktu widzenia racjonalności gospodaro- wania jest wprowadzony w ostatnich latach system pełnego rachunku ekonomicznego, przy którym przedsiębiorstwo fi- nansuje całkowicie proces intensyfikacji i wdrażania nowej techniki, to znaczy reprodukcję rozszerzoną,ze I środków własnych – lub z kredytu zwrotnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obróbka miedzi’

Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Temat “Zwierzę i jego środowisko” jest tak roz- legły i wielostronny, tak można dużo o nim pisać i tak rozmaicie, że z konieczności wymaga omówienia i sprecyzowania na wstępie. Właściwie całą zoologię można pod ten temat podciągnąć, Życie bowiem zwierzęcia, . jak r każdego innego. organizmu, możliwe jest jedynie w odpowiednim środowisku, w odpowied- nich warunkach zewnętrznych, z którymi organizm żywy pozostaje w nieustannej wymianie wzajemnej, warunkującej właśnie to, co nazywamy życiem. stąd wniosek, że każde badanie zoologiczne winno uwzględ- niać wpływy środowiska, o ile ma istotnie wyjaśniać zjawiska tak, jak przebiegają one w naturze. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries