Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘obróbka skrawaniem’

Stosunki gospodarcze – miedzy krajami

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2018

Stosunki gospodarcze – między krajami socjalistycznymi rozwijają się na zasadach równości i suwerenności każdego kraju, dlatego też nie są planowane w sensie ponadnarodo- wym i żadna ponadnarodowa instytucja nie ma prawa dyk- tować kierunków rozwoju gospodarczego kraju Decydują o tym przede wszystkim jego własne potrzeby i jego insty- tucje społeczne i polityczne. Na początku lat siedemdziesiątych kraje RWPG wkroczy- ły w taki etap rozwoju współpracy gospodarczej, który wy- socjalistycznej maga wspólnego rozwiązywania wielu problemów technicz- no-ekonomicznych. Konieczne jest też tworzenie nowych form instytucjonalnych niezbędnych do realizacji założeń integracyjnych. W dotychczasowej praktyce krajów członkowskich RWPG poczy- niono pierwsze kroki na drodze tworzenia instytucjonalno-praw- nych form integracji socjalistycznej. Powołano do życia wspólne przed- siębiorstwa, biura projektowo-konstrukcyjne oraz instytuty naukowo- -badawcze. Obecnie istnieją m.in. następujące wspólne przedsiębiorstwa i instytucje o tharakterze bezpośrednio integracyjnym: “Haldex”,pol- sko-węgierska spółka zajmująca się wykorzystaniem hałd górniczych, Instytut Wysokich Mocy we Wrocławiu, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą, Wspólny Park Wagonów, “Inter- metal”, do którego należy 6 państw oraz Organizacja Współpracy Prze- mysłów Łożyskowych. Dwie ostatnio wymienione organizacje stanowią wyższą formę integracji, gdyż zajmują się nie tylko koordynacją, lecz l uzgadnianiem planów produkcji. Proponuje się też tworzenie sto- warzyszeń wytwórców i dystrybutorów. Celem tych stowarzyszeń by- łoby zapewnienie optymalnego wykorzystania już istniejących mocy produkcyjnych. Jest to szczególnie ważna ‘forma integracji, gdyż•- jak wiadomo – nie tylko w Polsce występuje zjawisko niedostatecznego wykorzystania mocy produkcyjnych. Kolejną formą integracji mogą być wspólne przedsiębiorstwa powołane do życia przez wszystkie lub kilka państw członków RWPG. Wspólne badania naukowe i prace wdrożeniowe, produkcja na potrzeby całej wspólnoty państw socjalistycznych, rozwój koprodukcji, a także dalsze rozszerzanie wymiany handlowej w oparciu o międzynarodowy podział pracy to podstawowe formy integracji gospodarczej państw socjalistycznych. [więcej w: , obróbka skrawaniem, wyposażenie łazienki, stoiska targowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘obróbka skrawaniem’

Stosunki gospodarcze – miedzy krajami

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2018

Woda zbiorników naturalnych dla zamiesz- kujących je zwierząt i roślin jest nie tylko podłożem, zewnętrznym siedliskiem życia: jest ona tutaj głów- nym pośrednikiem w dziele przemiany materii między światem organicznym i mineralnym, a równocześnie dzięki wyjątkowej zdolności rozpuszczania ciał sta- łych i gazowych generalnym niejako receptorem produktów metabolizmu odbywającego się w jego obrębie. Ten sui generis uniwersalizm biotyczny hydrosfery różni się dosyć istotnie od bardziej jedno- stajnej pod tym względem atmosfery . – środowiska życiowego ustrojów lądowych” (Lityński). Biochemicy i fizjolodzy dawno zwrócili uwagę na znamienny fakt wydalania zasadniczo . różnych koń- cowych produktów przemiany białkowej u zwierząt wodnych i lądowych. Read the rest of this entry »

Comments Off