Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘ochrona mienia’

Szczepienie ma powazne znaczenie dla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szczepienie ma poważne znaczenie dla praktyki ogrodniczej i rolniczej, ponieważ w ten sposób można rozmnażać na dobrze rosnącej podkładce rośliny trudno rozmnażające się z nasion, np. drzewa owocowe czy też róże, i utrzymywać je w ten sposób w uprawie. Po zaszczepieniu występują korelacje nieznanej natury pomiędzy obu partnerami, gdyż nie regenerują oni oddzielnie swych brakujących organów: podkładka — pędu, zraz — korzenia, lecz zrastają się, wytwarzając jednolity organizm. Po zrośnięciu się każdy z partnerów zachowuje niezmienione właściwości dziedziczne, jakkolwiek możliwa jest między nimi wymiana substancji pokarmowych, a dzięki temu pewien wzajemny wpływ na fenotypowe właściwości obu partnerów. Zjawisko to występuje szczególnie wyraźnie w takich szczepieniach, w których z kalusa, utworzonego na powierzchni zrostu, wyrastają pędy przybyszowe złożone z tkanek obu zrośniętych partnerów. Powstają w ten sposób tzw. ch ime r y. Chimery sektorialne mają część pędu lub liścia zbudowaną z tkanek podkładki, druga zaś część pochodzi ze zrazu. Szczególnie interesujące są tzw. chi mery peryklinalne, w których epiderma i niekiedy parę warstw zewnętrznych miękiszu korowego pochodzi Od jednego z partnerów, tkanki wewnętrzne natomiast od drugiego. Rośliny takie nazywamy również mieszańcami we g e t a ty wnymi; ich pokrój zewnętrzny może wywierać wrażenie prawdziwego mieszańca, powstałego w wyniku krzyżowania płciowego. W istocie jednak nie mają one nic wspólnego z mieszańcami w ujęciu genetycznym. Nawet w przypadkach tak ścisłego zrośnięcia się każda komórka lub warstwa komórek zachowuje swoje gatunkowe cechy nawet wówczas, gdy zja wiska korelacyjne pomiędzy tkankami należącymi do różnych gatunków uwidaczniają się w zewnętrznym pokroju rośliny, b. Mechanizm regeneracji. Fakt, że regenerat stanowi zazwyczaj celowe uzu ienîe uszkodzeń organizxnu, moŻna Objaśnić tylko tym, Że organizm wywiera pewien korelacyjny wpływ na odtwarzający się organ. [hasła pokrewne: , łóżka drewniane, ochrona mienia, hurtownia wólka kosowska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ochrona mienia’

Szczepienie ma powazne znaczenie dla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jedną z takich jest r o z ród b e z p ł c i o w Y i t w o r z e- n i e k o lon i i. Podział i pączkowanie – dwie główne formy rozrodu bezpłciowego spotykamy szczególnie u zwierząt przytwierdzonych, co najwidoczniej jest przejawem osłabienia indywidualizmu w związku z ży- ciem nieruchornym. Powstają rozkrzewione kolonie, które niby jakieś zarośla zwierzęce pokrywają w ko- rzystnych dla siebie warunkach odżywczych nieraz rozległe przestrzenie dna morskiego, nadając kraj- obrazowy wygląd terenom podwodnym. Utworzone są z osobników często bardzo zmiennych, bowiem podobnie jak u roślin, kształtotwórcze lokalne bodźce zewnętrzne dzia- łają na nie w ogromnym stopniu i to tym silniej, im bardziej osiadły tryb życia prowadzą. HYdropolip osiadły, kolonialny Pennaria, zewnętrznie podobny do rośliny. Według Aquarium Neapolitanum. Typ biologiczny. zwierzęcia wytwarzał się w związ- ku z przejawami jego aktywności. Główną czynnością przytwierdzonego zwierzęcia jest wycedzanie z wody pokarmu. Organy lokomocji i zmysłów w znacznym stopniu doznają uwstecznienia. Powstały najrozma- itsze ramiona mniej lub więcej ruchliwe, aparaty rzęskowe, naprowadzające prąd wody, urządzenia filtracyjne, wycedzające z wody pożywne cząstki itp. Budowa połączona jest zazwyczaj z promienistą sy- metrią, zrozumiałą wobec podobieństwa bodźców działających z różnych kierunków w płaszczyźnie poziomej. Inne za to działają siły w kierunku piono- wym. Pokarm “deszczem” spadający z warstw gór- nych sprzyja wytwarzaniu kielichowatego kształtu ciała, u wielu form otoczonego chwytnymi ramionami. Wzrost’ odbywa się z reguły ku górze, nie tylko ze względów odżywczych, ale i z racji potrzeb obronnych. Zwłaszcza odznaczają się nim formy bytujące na dnie mulistym, bowiem życiu osiadłemu korzystnemu ze względów odżywczych grozi w znacznym stopniu zasypanie przez osady, przez opadające nieustannie z góry unosiny martwe i szczątki organiczne. [przypisy: , pokrycia dachowe, odzież ochronna, ochrona mienia ]

Comments Off

« Previous Entries