Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘ochrona mienia’

Szczepienie ma powazne znaczenie dla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szczepienie ma poważne znaczenie dla praktyki ogrodniczej i rolniczej, ponieważ w ten sposób można rozmnażać na dobrze rosnącej podkładce rośliny trudno rozmnażające się z nasion, np. drzewa owocowe czy też róże, i utrzymywać je w ten sposób w uprawie. Po zaszczepieniu występują korelacje nieznanej natury pomiędzy obu partnerami, gdyż nie regenerują oni oddzielnie swych brakujących organów: podkładka — pędu, zraz — korzenia, lecz zrastają się, wytwarzając jednolity organizm. Po zrośnięciu się każdy z partnerów zachowuje niezmienione właściwości dziedziczne, jakkolwiek możliwa jest między nimi wymiana substancji pokarmowych, a dzięki temu pewien wzajemny wpływ na fenotypowe właściwości obu partnerów. Zjawisko to występuje szczególnie wyraźnie w takich szczepieniach, w których z kalusa, utworzonego na powierzchni zrostu, wyrastają pędy przybyszowe złożone z tkanek obu zrośniętych partnerów. Powstają w ten sposób tzw. ch ime r y. Chimery sektorialne mają część pędu lub liścia zbudowaną z tkanek podkładki, druga zaś część pochodzi ze zrazu. Szczególnie interesujące są tzw. chi mery peryklinalne, w których epiderma i niekiedy parę warstw zewnętrznych miękiszu korowego pochodzi Od jednego z partnerów, tkanki wewnętrzne natomiast od drugiego. Rośliny takie nazywamy również mieszańcami we g e t a ty wnymi; ich pokrój zewnętrzny może wywierać wrażenie prawdziwego mieszańca, powstałego w wyniku krzyżowania płciowego. W istocie jednak nie mają one nic wspólnego z mieszańcami w ujęciu genetycznym. Nawet w przypadkach tak ścisłego zrośnięcia się każda komórka lub warstwa komórek zachowuje swoje gatunkowe cechy nawet wówczas, gdy zja wiska korelacyjne pomiędzy tkankami należącymi do różnych gatunków uwidaczniają się w zewnętrznym pokroju rośliny, b. Mechanizm regeneracji. Fakt, że regenerat stanowi zazwyczaj celowe uzu ienîe uszkodzeń organizxnu, moŻna Objaśnić tylko tym, Że organizm wywiera pewien korelacyjny wpływ na odtwarzający się organ. [hasła pokrewne: , łóżka drewniane, ochrona mienia, hurtownia wólka kosowska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ochrona mienia’

Szczepienie ma powazne znaczenie dla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szybki rozwój nauki i techniki stwarza rolnictwu olbrzy- mie możliwości zwiększanią produkcji w oparciu o stałe po- lepszanie się wyposażenia w coraz nowocześnieisze środki produkcji zarówno pochodzenia rolniczego, jak i przemysło- wego. Udział środków wytwarzanych przez przemysł wzra- stać musi jednak znacznie szybciej. Na czoło środków produkcji dynamizujących produkcję rolną wysuwają się nawozy sztuczne, środki ochrony roślin inowoczesne mieszanki pasz treściwych dla zwierząt, zawie- rające niezbędne dodatki witamin, mikroelementów, synte- tycznych aminokwasów itp. W oparciu o rosnące dostawy środków produkcji z przemysłu rolnictwo może zwiększać produkcję roślinną, a w ślad. za nią również i zwierzęcą, gwarantującą wzrost podaży żywności na rynku oraz docho- dów rolników, co.z kolei stwarza możliwość finansowania re- produkcji rozszerzonej w samym rolnictwie. Najważniejszą gałęzią przemysłu, która warunkuje skalę i tempo. reprodukcji rozszerzonej w rolnictwie, jest przemysł chemiczny. W większości krajów socjalistycznych wydatne przyspieszenie rozwoju przemysłu chemicznego nastąpiło do- piero w latach sześćdziesiątych, a najwyższe tempo wzrostu produkcji nawozów sztucznych osiągnięto w latach 1966- 197•5. Dotyczy to też Polski (por. tabl. 18). Oprócz nawozów sztucznych i wapna nawozowego istotną rolę we wzroście produkcji roślinnej odgrywa racjonalne stosowanie środków niszczących choroby i szkodniki roślin Rolnictwo w systemie socjalistycznej reprodukcji oraz chwasty. Zmniejszają one straty w zbiorach od kilku do kilkunastu procent, a jeśli chodzi o herbicydy, to jednocześ- nie oszczędzają pracę przy pielęgnacji roślin. Obok środków produkcji pochodzenia przemysłowego po- ważną rolę w podnoszeniu produkcji rolniczej odgrywają no- woczesne środki produkcji wytwarzane w samym rolnictwie. Chodzi tu o kwalifikowane nasiona nowych, wysoko wydaj- nych odmian zbóż, roślin oleistych, pastewnych i okopowych oraz sadzeniaki nowych odmian ziemniaków. [patrz też: , wynajem samochodów, ochrona mienia, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries