Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘odzież ochronna’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Konieczność przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikła również stąd, że rolnictwo jako gałąź produkcji dostarczają- ca surowców dla przemysłu spożywczego, a częściowo rów- nież i lekkiego oraz do bezpośredniej konsumpcji dla ludnoś- ci i na eksport w znacznym stopniu wpływa na kształtowa- nie się dynamiki dochodu narodowego w całej gospodarce narodowej (por. tablicę 20). Rolnictwo w systemie socjalistycznej reprodukcji Mimo wyraźnie malejącego udziału rolnictwa w dochodzie narodowym jego wpływ na kształtowanie się poziomu i tem- pa wzrostu dochodu narodowego pozostaje bardzo znaczny. Rolnictwo jako surowcowa gałąź gospodarki narodowej stanowi bezpośrednie i pośrednie źródło zatrudnienia i do- c.hod~w znacznej części ludności kraju: zatrudnionych w sa- mym rolnictwie, w gałęziach przemysłu przetwarzających surow-ce rolnicze, wytwarzających środki produkcji dla rol- nictwa oraz w dziale usług. Poziom i dynamika produkcji rol- niczej w decydującym stopniu wpływają na. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież ochronna’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Renta różniczkowa 1 stanowi. w socjalizmie część produktu dodatkowego uzyskanego dzięki wyższej wy- dajności pracy, w korzystniejszych warunkach glebowych, klimatycznych i lepszym polożeniu. Jest to dochód różnicz- kowy w dyspozycji społeczeństwa socjalistycznego, który może być wykorzystywany na dalszy rozwój rolnictwa lub jest wykorzystywany na cele ogólnonarodowego funduszu akumulacji. Dobre wyposażenie techniczne umożliwia części przedsiębiorstw osiąganie wysokiej wydajności pracy i znacz- nie lepszych niż przeciętne wyników ekonomicznych, na- tomiast słabo zainwestowane przedsiębiorstwa przynoszą często straty. Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem do- chodu różniczkowego w formie renty różniczkowej II w pierwszym przypadku i straty różniczkowej będącej ujemną rentą różniczkową II w drugim przypadku. Wobec ograniczoności zasobów środków produkcji, jakie oprocentowanie środków społeczeństwo socjalistyczne może przeznaczyć na cele in- tensyfikacji rolnictwa, stosuje się mechanizm ekonomiczny skłaniający przedsiębiorstwa do możliwie najbardziej efektywnego ich wykorzystania. Mechanizmem takim jest wpro- wadzana w większości krajów soc jalistycznych zasada opro- centowania środków trwałych stawianych do dyspozycji przedsiębiorstwa. Pozwala to na lepsze wykorzystanie środ- ków inwestycyjnych, a jednocześnie – przez odprowadzanie do budżetu państwa’ z góry ustalonej stopy oprocentowania środków, tj. części produktu’ dodatkowego proporcjonalnej do wartości środków trwałych przedsiębiorstwa – na wy- równywanie do pewnego stopnia szans poszczególnych jed- nostek gospodarczych i stosowanie bardziej obiektywnych kryteriów oceny ich gospodarności. Wprowadzenie zasady oprocentowania środków trwałych w całej gospodarce narodowej, w tym również w przedsię- biorstwach rolnych, wymaga jednocześnie ustalenia systemu cen, a zwłaszcza cen na produkty rolne, na takim poziomie, aby zapewniały możliwość reprodukcji rozszerzonej w przed- siębiorstwach o krańcowo trudnych warunkach. Ograniczoność ilości ziemi nadającej się do rolniczego użytkowania i jej przeznaczanie, w miarę postępów industrializacji, na cele nierolnicze stwarza s -ytuację, w której ziemia jako podstawowy środek produkcji w rolnictwie staje Się dObrem [podobne: , odzież ochronna, aranżacje wnętrz, Budowa domu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież ochronna’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Aby więc nie wywoływać wahań stopy życiowej, w kra- jach socjalistycznych generalnie realizuje się zasadę stałych cen na surowce rolnicze. Zasada stałych cen produktów rol- nych w dłuższych okresach jest korzystna również dla przed- siębiorstw rolnych, które mogą planowo ustalać strukturę i dynamikę produkcji poszczególnych artykułów i podejmo- wać długofalową specjalizację na podstawie stabilnych wa- runków ekonomicznych. Zasada stałych cen produktów rolnych ma również pewną słabą stronę. W latach niekorzystnych warunków atmosfe- rycznych następuje spadek urodzajów, co przy stałych ce- nach prowadzi – do znacznej niekiedy obniżki dochodów przedsiębiorstw – rolnych i zmniejszenia ich możliwości in- westycyjnych. Można jednak częściowo przezwyciężyć tę niedogodność przez elastyczny system kredytowania rolni- ctwa oraz manipulowanie wysokością stopy podatku grun- towego, który w latach nieurodzajnych może być odpowied- nio obniżany. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież ochronna’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Osiągnięcie przez kraje socjalistyczne poziomu produkcji i konsumpcji równego poziomowi najbardziej rozwiniętych krajów kapitalistycznych nie może być i nie jest głównym celem ustroju socjalistycznego. Jest to etap w rywalizacji dwóch systemów. W wyniku dalszego ,rozwoju kraje socja- listyczne mogą osiągnąć wyższą produkcję i konsumpcję w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż kiedykolwiek mo- gły osiągnąć ‘kraje należące do systemu kapitalistycznego. Pokojowe współistnienie i współzawodnictwo ma wyka- zać, który z ustrojów jest lepszy, który stwarza lepsze wa- runki politycznego, ekonomicznego, społecznego i kultural- nego rozwoju społeczeństwa. Rozstrzygnięcie współzawodnic- twa dwóch systemów musi nastąpić ‘bez uciekania się do ar- gumentów natury militarnej. Dlatego jedynie słuśzną drogą wykazania wyższości jednego ustroju nad drugim jest współ- zawodnictwo ekonomiczne. Współzawodnictwo to pozwoli wykazać, który ustrój jest bardziej atrakcyjny, który system społeczno-ekonomiczny zapewni wyższą .wydajność pr,acy, wyższy poziom konsumpcji, lepsze warunki mieszkaniowe nie dla wybranych jednostek czy grup społecznych, lecz dla wszystkich obywateli, lepszą opiekę zdrowotną, szybszy roz- wój nauki i oświaty, wyższy poziom wykształcenia itd. Współ- zawodnictwo udowodni, który z ustrojów stworzył lepsze wa- runki pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości i zdolności .twórczych poszczególnych obywateli. Rozwiązanie wszystkich tych problemów zgodnie z możli- wościami, jakie stwarza aktualnie osiągnięty poziom rozwo- ju sił wytwórczych, wymaga wysokich nakładów. Źródłem środków, niezbędnych do realizacji tych zadań jest pełne wy- korzystanie bogactwa społecznego. Więcej środków na roz- wój społeczno-ekonomiczny uzyskać można w ustroju, który zapewni pełniejsze wykorzystanie bogactwa społecznego. Współzawodnictwo między systemem socjalistycznym i ka- pitalistycznym dotyczy również podziału wytworzonego pro- duktu społecznego. We wszystkich dotychczasowych ustro- jach występował niesprawiedliwy podział produktu społecz- nego. Dotyczy to także współczesnego kapitalizmu. Rywali- zacja obu systemów obejmuje więc również stworzenie takich. warunków, aby wytworzone dobra materialne i kulturalne były w społeczeństwie sprawiedliwie dzielone, aby wszyscy mieli zapewnione warunki pełnego rozwoju swej osobowości. [patrz też: , Kabina pod prysznic, odzież ochronna, panele podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries