Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘odzież ochronna’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Konieczność przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikła również stąd, że rolnictwo jako gałąź produkcji dostarczają- ca surowców dla przemysłu spożywczego, a częściowo rów- nież i lekkiego oraz do bezpośredniej konsumpcji dla ludnoś- ci i na eksport w znacznym stopniu wpływa na kształtowa- nie się dynamiki dochodu narodowego w całej gospodarce narodowej (por. tablicę 20). Rolnictwo w systemie socjalistycznej reprodukcji Mimo wyraźnie malejącego udziału rolnictwa w dochodzie narodowym jego wpływ na kształtowanie się poziomu i tem- pa wzrostu dochodu narodowego pozostaje bardzo znaczny. Rolnictwo jako surowcowa gałąź gospodarki narodowej stanowi bezpośrednie i pośrednie źródło zatrudnienia i do- c.hod~w znacznej części ludności kraju: zatrudnionych w sa- mym rolnictwie, w gałęziach przemysłu przetwarzających surow-ce rolnicze, wytwarzających środki produkcji dla rol- nictwa oraz w dziale usług. Poziom i dynamika produkcji rol- niczej w decydującym stopniu wpływają na. kształtowanie się poziomu dochodów zatrudnionych w tych dziedzinach oraz na przebieg procesu reprodukcji zarówno materialnych. wa- runków produkcji, jak i siły roboczej w rolnictwie i związa- nych z nim gałęziach. Jak wynika z poprzednich rozważań, poziom produkcji rol- nej i jej dynamika mają również znaczny wpływ na saldo handlu zagranicznego, które z kolei oddziałuje na wiel- kość dochodu narodowego krajowego, a pośrednio również na sposób jego podziału, zwłaszcza na proporcje między spożyciem a akumulacją, a więc na cały proces reprodukcji. Niedostateczna dynamika produkcji rolniczej może więc wpływać hamująco na proces socjalistycznej reprodukcji rozszerzonej w wielu gałęziach produkcji i utrudniać rozwój gospodarki narodowej jako całości. Pierwotny, surowcowy charakter produkcji rolniczej prze- sądza jednak o jej szczególnej roli w całym procesie repro- dukcji społecznej i w ekonomice kraju. Dlatego w miarę po- stępów uprzemysłowienia i osiągania wysokiego poziomu gos- podarczego rozwoju, znaczenie rolnictwa w reprodukcji spo- łecznej nie maleje, lecz jedynie się przekształca. [patrz też: , domy ekologiczne, meble drewniane, odzież ochronna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież ochronna’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Renta różniczkowa 1 stanowi. w socjalizmie część produktu dodatkowego uzyskanego dzięki wyższej wy- dajności pracy, w korzystniejszych warunkach glebowych, klimatycznych i lepszym polożeniu. Jest to dochód różnicz- kowy w dyspozycji społeczeństwa socjalistycznego, który może być wykorzystywany na dalszy rozwój rolnictwa lub jest wykorzystywany na cele ogólnonarodowego funduszu akumulacji. Dobre wyposażenie techniczne umożliwia części przedsiębiorstw osiąganie wysokiej wydajności pracy i znacz- nie lepszych niż przeciętne wyników ekonomicznych, na- tomiast słabo zainwestowane przedsiębiorstwa przynoszą często straty. Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem do- chodu różniczkowego w formie renty różniczkowej II w pierwszym przypadku i straty różniczkowej będącej ujemną rentą różniczkową II w drugim przypadku. Wobec ograniczoności zasobów środków produkcji, jakie oprocentowanie środków społeczeństwo socjalistyczne może przeznaczyć na cele in- tensyfikacji rolnictwa, stosuje się mechanizm ekonomiczny skłaniający przedsiębiorstwa do możliwie najbardziej efektywnego ich wykorzystania. Mechanizmem takim jest wpro- wadzana w większości krajów soc jalistycznych zasada opro- centowania środków trwałych stawianych do dyspozycji przedsiębiorstwa. Pozwala to na lepsze wykorzystanie środ- ków inwestycyjnych, a jednocześnie – przez odprowadzanie do budżetu państwa’ z góry ustalonej stopy oprocentowania środków, tj. części produktu’ dodatkowego proporcjonalnej do wartości środków trwałych przedsiębiorstwa – na wy- równywanie do pewnego stopnia szans poszczególnych jed- nostek gospodarczych i stosowanie bardziej obiektywnych kryteriów oceny ich gospodarności. Wprowadzenie zasady oprocentowania środków trwałych w całej gospodarce narodowej, w tym również w przedsię- biorstwach rolnych, wymaga jednocześnie ustalenia systemu cen, a zwłaszcza cen na produkty rolne, na takim poziomie, aby zapewniały możliwość reprodukcji rozszerzonej w przed- siębiorstwach o krańcowo trudnych warunkach. Ograniczoność ilości ziemi nadającej się do rolniczego użytkowania i jej przeznaczanie, w miarę postępów industrializacji, na cele nierolnicze stwarza s -ytuację, w której ziemia jako podstawowy środek produkcji w rolnictwie staje Się dObrem [podobne: , odzież ochronna, aranżacje wnętrz, Budowa domu ]

Comments Off

« Previous Entries