Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘odzież ochronna’

Jedna z takich jest r

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Jedną z takich jest r o z ród b e z p ł c i o w Y i t w o r z e- n i e k o lon i i. Podział i pączkowanie – dwie główne formy rozrodu bezpłciowego spotykamy szczególnie u zwierząt przytwierdzonych, co najwidoczniej jest przejawem osłabienia indywidualizmu w związku z ży- ciem nieruchornym. Powstają rozkrzewione kolonie, które niby jakieś zarośla zwierzęce pokrywają w ko- rzystnych dla siebie warunkach odżywczych nieraz rozległe przestrzenie dna morskiego, nadając kraj- obrazowy wygląd terenom podwodnym. Utworzone są z osobników często bardzo zmiennych, bowiem podobnie jak u roślin, kształtotwórcze lokalne bodźce zewnętrzne dzia- łają na nie w ogromnym stopniu i to tym silniej, im bardziej osiadły tryb życia prowadzą. HYdropolip osiadły, kolonialny Pennaria, zewnętrznie podobny do rośliny. Według Aquarium Neapolitanum. Typ biologiczny. zwierzęcia wytwarzał się w związ- ku z przejawami jego aktywności. Główną czynnością przytwierdzonego zwierzęcia jest wycedzanie z wody pokarmu. Organy lokomocji i zmysłów w znacznym stopniu doznają uwstecznienia. Powstały najrozma- itsze ramiona mniej lub więcej ruchliwe, aparaty rzęskowe, naprowadzające prąd wody, urządzenia filtracyjne, wycedzające z wody pożywne cząstki itp. Budowa połączona jest zazwyczaj z promienistą sy- metrią, zrozumiałą wobec podobieństwa bodźców działających z różnych kierunków w płaszczyźnie poziomej. Inne za to działają siły w kierunku piono- wym. Pokarm “deszczem” spadający z warstw gór- nych sprzyja wytwarzaniu kielichowatego kształtu ciała, u wielu form otoczonego chwytnymi ramionami. Wzrost’ odbywa się z reguły ku górze, nie tylko ze względów odżywczych, ale i z racji potrzeb obronnych. Zwłaszcza odznaczają się nim formy bytujące na dnie mulistym, bowiem życiu osiadłemu korzystnemu ze względów odżywczych grozi w znacznym stopniu zasypanie przez osady, przez opadające nieustannie z góry unosiny martwe i szczątki organiczne. [przypisy: , pokrycia dachowe, odzież ochronna, ochrona mienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież ochronna’

Jedna z takich jest r

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Większość zwierząt sta- łocieplnych wytrzymuje stosunkowo• rozległą skalę wahań termicznych zewnętrznych, zachowując stałą ciepłotę, są więc typowymi eurytermami ekologiczny- mi, choć nie brak także wśród nich prawdziwych ste- notermów, czułych bardzo na oscylację zewnętrznej temperatury jak np. małpy lub ssaki arktyczne. Zwierzęta zmiennocieplne, w przeciwieństwie do ciepłokrwistych, stałocieplnych ptaków i ssaków, mają temperaturę ciała niewiele co różną od tempe- ratury otoczenia. Mówimy niewiele różną a nie iden- tyczną, ponieważ i pośród nich spotykamy gatunki, które przez proces oddychania i szybkie ruchy mogą wytwarzać dostateczne ilości ciepła, by podnosić nie- raz o kilka stopni temperaturę ciała ponad zewnętrzną. Niekiedy ta różnica może wynosić nawet kilkanaście stopni jak np. u motyli zmierzchnic (Sphingidae) podczas lotu, lub u ciepłowodnej ryby morskiej – tuńczyka. Nie posiadając jednak wystarczających urządzeń regulacyjnych, szybko zazwyczaj tracą wy- twarzane przez siebie ciepło, które promieniuje .na zewnątrz. Wiele takich owadów żyje w górach, gdzie insolacja jest szczególnie silna. Inne, aczkolwiek nie specjalnie górskie, jak pewne szarańczaki, motyle modraczki i gatunki rodziny Satyridae, ryjkowiec szeliniak Hylobius abietis, ciepłolubne pluskwiaki ‘u Eurygaster nastawiają mniejszą lub większą powierzchnię swego ciała na bezposrednie dzIa- łanie promieni świetlnych. Reguluiąc W taki sposob dopływ ciepła do ciała. Stwierdzono również, ze owady (szarańczaki), zamieszkujące bardzo gorące pustynie podczas operacji słońca, drogą transpiracji obniżają temperaturę ciała w stosunku do zewnętrz- nej, tak wysokiej, że zagrażałaby naj widoczniej ich życiu. Jak o tym przypomina P.A. Buxton, znany ba- dacz życia zwierzęcego pustyń, martwe okazy tych samych gatunków, leżące obok, mają z reguły wyższą temperaturę niż żywe. Tak więc i zwierzęta zmiennocieplne najczęściej przejawiają pewną termoregulację. Jedynie te, które zamieszkują środowiska o temperaturze stałej, np. jaskinie lub glebę oraz prowadzące nocny sposób życia, pozbawione są, jak się zdaje całkowicie termo- regulacji i mają temperaturę ciała identyczną z oto- czeniem. [hasła pokrewne: , siłowniki hydrauliczne, obróbka miedzi, odzież ochronna ]

Comments Off

Next Entries »