Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘odzież robocza’

Wlasna dzialalnosc w gospo- darstwie

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Własna działalność w gospo- darstwie domowym (np. ogródki pracownicze) w skali ogól- nej przynosi małe dochody. Dlatego zainteresowanie pracow- nika jako konsumenta musi się koncentrować na płacy jako podstawowym źródle zaspokojenia jego potrzeb własnych i potrzeb gospodarstwa domowego, do którego należy. Podstawowy~ óbowiązkierń osób zdolnych do pracy jest troska o zabezpieczenie materialnych i kulturalnych warun- ków życia rodziny. Wszelki wybór związany z pracą, doty- czący zawodu, miejsca pracy, jej charakteru itp. zależy więc ,w znacznej mierze od- wysokości płacy. Oprócz płacy na de- cyzje pracowników o charakterze ekonomicznym mają rów- nież wpływ bodźce i motywy nieekonomiczne, które w pew- nym stopniu ograniczają bodźcowe funkcje płacy. W gospodarce na ograniczenie bodźcowej funkcji płacy wpływa .również to, że nie całe koszty reprodukcji siły robo- czej pokrywane są z indywidualnych dochodów pracownika; część tych kosztów pokrywa się z funduszu spożycia zbioro- wego. Przy powszechnie dostępnej i bezpłatnej nauce koszty’ zdobycia zawodu nie wpływają na jego wybór. Pracownik czy główny żywiciel rodziny nie musi się zastanawiać, czy część swego. dochodu przeznaczyć na swoje kształcenie lub kształcenie swoich dzieci, gdyż ‘środki na ten cel zapewnia państwo. Innym czynnikiem ograniczającym bodźcową funkcję pła- cy jest to, że w gospodarce socjalistyczne] stosuje się zasadę pełnego zatrudnienia. Poziom płacy można utrzymać, a na- wet zwiększyć nie dzięki wzrostowi wkładu pracy, .ale na skutek łatwości zmiany miejsca pracy. Od pewnego czasu niemal we wszystkich. krajach socjali- stycznych problem wprowadzenia bodźców syntetycznych do systemu kierowania gospodarką stał się aktualny. Wynika to z ekonomicznego i organizacyjnego dojrzewania tej gospodar- ki oraz nowych zadań, które przed sobą stawia. Stosowane w przeszłości bodźce agregatowe, zakładające premiowanie za maksymalizację określonych wielkości ekonomicznych, pod- dano wielostronnej analizie i ocenie. W jednej z tego rodzaju koncepcji wiązano premie ze stopniem wykonania planu, a za mierniki wykonania planu ptzyjmowano produkcję globalną lub produkcję czystą. [przypisy: , odzież robocza, blaty granitowe, rusztowania aluminiowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież robocza’

Wlasna dzialalnosc w gospo- darstwie

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Podstawę koncepcji przeobrażeń struktury agrarnej i spo- łecznych stosunków produkcji na wsi stanowił plan spółdziel- czy Lenina. Mając na uwadze całą odmienność rolnictwa od przemysłu, własności kapitalistycznej od własności chłop- skiej oraz klasy robotniczej od chłopstwa, Lenin wskazywał na kooperację i jej różne szczeble jako drogę, która będzie prowadzić do przekształcenia produkcji rolnej w nowe socja- listyczne formy. Głównymi zasadami, które stanowiły istotę leninowej dro- gi budowy socjalizmu na wsi, były: dobrowolność, stop- niowość oraz kojarzenie interesów osobistych ze społeczny- mi, Zasady te są wyrazem założenia, że chłopstwo jest naj- bliższym sojusznikiem klasy robotniczej. Zasada dobrowolnosci oznacza, że przechodzenie chłopów do socjalistycznych form produkcji nie może się dokonywać pod przymusem, lecz w oparciu o przekonanie o celowości i słuszności oraz przewadze nowych form nad starymi. Za- sadniczą rolę powinien odgrywać przykład i dobre wyniki osiągane w przedsiębiorstwach socjalistycznych i w po- szczególnych, fragmentarycznych nawet, przedsięwzięciach zespołowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież robocza’

Wlasna dzialalnosc w gospo- darstwie

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Dla dorsza takim progiem jest temperatura -;3,6°, dla gładzicy -2,4°, dla storni _1,8°. Przy oblicze- niach w rozwoju ikry w stopnio-dniach temperatury . progu winny być uwzględniane. Wydaje się, jak gdyby zwierzętom zimnokrwistym potrzeba było określonej dla normalnego rozwoju stałej ilości ciepła, bez której rozwój się opóźnia i nowe pokolenie nie może się rozwinąć VJ normal- ńym czasie. Taką ilość energii cieplnej nazywają w ekologii sumą albo s t a ł ą c i e p l n ą. Mierzymy ją sumą średnich temperatur dobowych, czyli stopnio- -dniami. Analizując zachowanie się poszczególnych organiz- mów w odniesieniu do czynnika termicznego, można stwierdzić. że każdy z nich ma swoje optimum, pewną strefę warunków cieplnych zewnętrznych, przy któ- rych procesy życiowe’ przebiegają najsprawniej. Tak wzwyż jak i w dół od tej strefy procesy słabną, do- chodząc do maksimum względnie minimum termicz- nego, granicznych temperatur życia danego gatunku. Eurytermy znoszą mniej lub więcej rozległą skalę warunków termicznych w jakich żyć mogą, ste- notermy – przeciwnie ograniczone są niewielkimi r6żnicami krańcowymi. Jeżeli wymagają niskich tem- peratur, mówimy o stenotermach zimnolubnych (oli- gotermach), zaś potrzebujące wysokich temperatur stenotermami ciepłolubnymi (politermami) Każdy rodzaj aktywności a więc ruch, rozród, roz- wój gatunku ma swe odrębne warunki cieplne. Szcze- gólnie jednak ważne z punktu widzenia ekologicznego są graniczne temperatury osobnika w stanie aktyw- ności oraz graniczne temperatury rozrodu, zazwyczaj węższej skali, mieszczące się w obrębie pierwszych, decydujące o trwałym zadomowieniu się gatunku w danym miejscu czy siedlisku. Zestawiając dane odnośnie optimów termicznych dla poszczególnych funkcji czy przejawów życia, doj- dziemy do przekonania, że dla danego gatunku nie te mają największe znaczenie. lecz takie optymalne wa- runki zmieniające się nieraz znacznie w biegu życia, które zapewniają największy procent osobników do- chodzących do stadium dojrzałości w stosunkowo naj- krótszym czasie. Jest to właściwe o p t i m u m e k o- log i c z n e, które odróżniać należy od fizjologicznych optimów dla poszczególnych funkcji; nie zawsze po- krywających się z przeżywaniem największej ilości osobników danego gatunku w stosunkowo najkrót- szym czasie. [hasła pokrewne: , odzież robocza, bębny kablowe, Silniki do agd ]

Comments Off