Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

Zadaniem bodzców indywidualnych jest nato-

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Zadaniem bodźców indywidualnych jest nato- miast kształtowanie takich pożądanych cech pracy czy pro- duktu, na które ma wpływ indywidualny pracownik. Zestawienie bodźców i zasad ich oddziaływania zawiera tablica 17. Ponieważ płace są formą udziału pracowników- w docho- dzie narodowym, ponieważ przeznacza się na nie wielkie środki, a także ze względu na ich wagę w strukturze docho- du pracowników, mogą one stanowić główną formę bodźca ekonomicznego, oczywiście przy założeniu, że wielkość płacy zależy od. wkładu pracy. Jednakże sam fakt występowania płacy w gospodarce socjalistycznej nie świadczy jeszcze o tym, że spełnia ona rolę bodźca ekonomicznego. Płaca jest bodźcem wówczas, gdy zmienia się wraz ze zmianą podstaw, które powinny kształtować jej wielkość~ Istnieją pewne ten- dencje, które przyczyniają się do zlikwidowania lub ograni- czenia bodźcowej funkcji płacy. Do tendencji takich należy np. koncepcja płacy socjologicznej jako dochodu gwarantu- jącego warunki bytu materialnego poszczególnym osobom czy rodzinom. Jest to koncepcja równościowego podziału środków funduszu spożycia prowadząca do “spłaszczenia” płac . przez podnoszenie płac najniższych i pozostawianie bez zmian płac wyższych. Do takiego “spłaszczenia” może również do- chodzić w wyniku wzrostu kwalifikacji, a co za tym idzie wyrównywania się różnic w wydajności pracy. Wówczas jed- nak mamy do czynienia z obiektywnymi procesami, a nie z realizacją socjalnej koncepcji płacy. Bodźcową rolę płacy może ograniczać jej progresywne opo- datkowanie, gdy np. od sumy dwóch płac niższych równej jednej płacy wyższej podatek jest mniejszy niż od płacy wyż- szej. Wówczas płaca oddziaływa jako bodziec maksymalizu- jący zatrudnienie. Podobne znaczenie dla bodźcowej roli pła- cy ma uzależnianie od poziomu płacy świadczeń socjalnych w ogóle lub ich skali. W podobny sposób oddziałują wszelkie zamrożenia płac, zwłaszcza w dłuższych okresach. Nie bez związku z płacą jako bodźcem są koncepcje usta- lania cen. [podobne: , Opakowania kartonowe, meble drewniane na zamówienie, przydomowa oczyszczalnia ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

Zadaniem bodzców indywidualnych jest nato-

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Ograniczo- ność -i kurczenie się zasobów ziemi w rolniczym użytkowa- niu zmusza społeczeństwo socjalistyczne do pełnego wyko- rzystania całego obszaru ziemi. przydatnej dla rolnictwa. Oznacza to konieczność eksploatacji rolniczej zarówno ziem o wysokiej urodzajności, jak i gruntów słabszych, o niż- szej urodzajności, których użytkowanie jest jeszcze ekono- micznie uzasadnione ze względu na konieczność zaspokoje- nia potrzeb żywnościowych ludności. Z uwagi na znaczne różnice glebowe, klimatyczne Oraz różne położenie w stosunku do ośrodków zbytu i zaopa- trzenia przedsiębiorstwa działające w korzystniejszych warunkach klimatycznych, o urodzajniejszych glebach i znaj- dujące się w pobliżu ośrodków zbytu osiągają z reguły Wyż- szą wydajność pracy, koszty produkcji są w nich niższe i w wyniku uzyskują one wysokie dochody. Natomiast przed- siębiorstwa o mniej korzystnych warunkach klimatycznych i na słabszych glebach osiągają niższe plony, mniejszą wy- dajność pracy, a ich koszty produkcji są przeważnie wyższe. Różnice glebowe i klimatyczne’ mają raczej’ trwały cha- rakter i wpływają nie tylko’ na koszty, wydajność pracy i dochody, lecz również na terytorialne rozmieszczenie pro- dukcji roślinnej i zwierzęcej. Tendencja do koncentracji produkcji artykułów, które da- ją najwyższe plony lub mogą być wytwarzane pa stosunko- wo niższych kosztach w rejonach najbardziej korzystnych dla ich uprawy, stanowi konsekwencję trwałych różnic w naturalnych warunkach produkcji rolnej, a jednocześnie jest ekonomiczną podstawą jej rejonizacji. W gospodarce socjalistycznej istnieje możliwość świado- mego wykorzystania zróżnicowania warunków naturalnych do planowej optymalizacji rozmieszczenia upraw poszcze- gólnych roślin i produkcji artykułów zwierzęcych tam, gdzie koszty ich produkcji są najniższe. Prowadzi to do planowej rejonizacji produkcji i specjalizacji poszczególnych przed- siębiorstw i całych rejonów kraju w wytwarzaniu kilku podstawowych produktów. [hasła pokrewne: , Serwis Klimatyzacji, biuro detektywistyczne, Opakowania kartonowe ]

Comments Off

« Previous Entries