Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

Do 1971 r. wymiana dokumentacji

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Do 1971 r. wymiana dokumentacji naukowo-technicznej między krajami RWPG odbywała się na zasadzie nieodpłat- ności. Była to forma sprzyjająca rozwojowi krajów RWPG w fazie ekstensywnego wzrostu gospodarczego. Dziś,kiedy – kraje RWPG weszły w fazę intensywnego rozwoju spo- łeczno-ekonomicznego, forma ta nie jest już odpowiednia. Aby przyspieszyć przekazywanie dokumentacji i ‘informacji naukowo-technicznej od 1972 r. wprowadzono zasadę częś- ciowej odpłatności w tym zakresie. W pierwszym okresie po II wojnie światowej rozwój gos- podarczy europejskich krajów socjalistycznych cechowały elementy polityki autarkicznej. Wynikało to z dwu zasadni- czych przyczyn: a) “zimnej wojny” i dyskryminacji w hand- lu zagranicznym stosowanej przez państwa imperialistycz- ne oraz b) z błędnej koncepcji modelu strukturalnego gospo- darki polegającej na naśladownictwie modelu radźleckiego bez dostatecznego uwzględnienia różnic warunków natural- nych, gospodarczych i wielkości danego. kraju. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych (po 1955 r.) zaczęto bardziej intensywnie rozwijać wymianę dwu- i wielostron- ną między państwami socjalistycznymi. Osiągnięto w tym okresie znaczne efekty, mające wyraz we wzroście roli wza- jemnych dostaw towarów i usług. Nadal jednak handel za- graniczny w całym obozie socjalistycznym oraz’ między po- szczególnymi krajami nie odgrywa dostatecznej roli we wzroście ich gospodarki. Główną’ przyczyną jest niedosta- teczny poziom międzynarodowego podziału pracy i specja- lizacji w ramach RWPG. Przy obecnym poziomie rozwoju sił wytwórczych oraz potrzeb społecznych przyspieszenie wzrostu gospodarczego krajów socjalistycznych wymaga, już Innych form współpracy niż tylko rozwój wymiany. Konieczność zaspol.wjenia w ramach systemu socjalistycz- nego zapotrzebowania na surowce i produkty przy możliwie naj niższych kosztach, a. również dąłenie do zapewnienia po- stępu technicznego i takiej’ wydajności pracy,’ aby można było skutecznie współzawodniczyć z kapitalizmem, stwarza potrzebę integracji. Integracja ‘gospodarcza rozumiana jako dążenie do .ścisłe] koordynacji działań państw’ socjalistycz- nych stanowi. wyższą’ formę współpracy gospodarczej kra- jów socjalistycznych. Jest to forma odpowiadająca aktualnie osiągniętemu poziomowi :sfł wytwórczych i potrzebom poli- tyki społecznej państw systemu socjalistycznego. [więcej w: , Fototapety do kuchni, Opakowania kartonowe, identyfikacja wizualna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

Do 1971 r. wymiana dokumentacji

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Więc organizmy większe, meduzy, pewne ślimaki pelagiczne (Heteropoda), często nazywane drobną fauną powierzchni morza, w odróżnieniu od dużych aktywnych pływaków typu ssaków morskich, . ryb i głowonogów, pod względem zdolności lokomo- cyjnych są raczej grupą przejściową. Przejawiają ru- chy nieraz dosyć intensywne, ale wobec prądów silniejszych są za słabe, by nadać ciału określony kierunek. Jeszcze mriiej efektywne są ruchy własne u organizmów drobniejszych, nawiązujących do form najmniej szych, u których przystosowania do mniej lub więcej biernego unoszenia się w toni wodnej ujawniają się szczególnie. Wyraźniej niż gdzie indziej, w życiu planktonowym dostrzegamy kierowniczą zasadę fizyczną, która je wyjaśnia. Tonięcie ciała jest wprost proporcjonalne do jego ciężaru (a ściślej do nadwyżki ciężaru w stosunku do płynu, w którym jest pogrążone), zaś odwrotnie pro- porcjonalne do wielkości powierzchni ciała i lepko- ści płynu. Jednym z warunków prawdziwego życia plankto- nowego jest możliwe z b l i ż e n i e c i ę żar u c i a- ł a d o c i ę żar u wo d y, gdzie organizm żyje. W tym świetle stają się zrozumiałe te naj rozmaitsze przystosowania jakie dostrzegamy u organizmów planktonowych, a więc redukcja wszelkiego rodzaju obciążających ciało utworów, jak muszli, grubych pancerzy, szkieletu itp., dalej wytwarzanie ciał lżej- szych od wody, a będących najczęściej produktami przemiany materii np. kropelek tłuszczu, pęcherzyków gazu względnie powietrza; przepojenie ciała wodą, tak często nadające szklistą przejrzystość zwierzętom planktonowym (meduzy, grzebienice, sprzągle, larwa Chaoborus ). Drugim warunkiem zmierzającym bardziej pośred- nio do życia planktonowego jest zwiększenie powierz- chni ciała, bądź przez naj rozmaitszego typu wyrostki, kolce, igiełki, tarczowate spłaszczenie ciała, bądź po prostu przez zmniejszenie rozmiarów, co równoznaczne jest ze stosunkowym zwiększeniem powierzchni w odniesieniu do objętości ciała. [podobne: , domy z drewna cena, blacha trapezowa, Opakowania kartonowe ]

Comments Off

« Previous Entries