Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

Zadaniem bodzców indywidualnych jest nato-

Posted in Uncategorized  by admin
November 8th, 2018

Zadaniem bodźców indywidualnych jest nato- miast kształtowanie takich pożądanych cech pracy czy pro- duktu, na które ma wpływ indywidualny pracownik. Zestawienie bodźców i zasad ich oddziaływania zawiera tablica 17. Ponieważ płace są formą udziału pracowników- w docho- dzie narodowym, ponieważ przeznacza się na nie wielkie środki, a także ze względu na ich wagę w strukturze docho- du pracowników, mogą one stanowić główną formę bodźca ekonomicznego, oczywiście przy założeniu, że wielkość płacy zależy od. wkładu pracy. Jednakże sam fakt występowania płacy w gospodarce socjalistycznej nie świadczy jeszcze o tym, że spełnia ona rolę bodźca ekonomicznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

Zadaniem bodzców indywidualnych jest nato-

Posted in Uncategorized  by admin
November 8th, 2018

Ograniczo- ność -i kurczenie się zasobów ziemi w rolniczym użytkowa- niu zmusza społeczeństwo socjalistyczne do pełnego wyko- rzystania całego obszaru ziemi. przydatnej dla rolnictwa. Oznacza to konieczność eksploatacji rolniczej zarówno ziem o wysokiej urodzajności, jak i gruntów słabszych, o niż- szej urodzajności, których użytkowanie jest jeszcze ekono- micznie uzasadnione ze względu na konieczność zaspokoje- nia potrzeb żywnościowych ludności. Z uwagi na znaczne różnice glebowe, klimatyczne Oraz różne położenie w stosunku do ośrodków zbytu i zaopa- trzenia przedsiębiorstwa działające w korzystniejszych warunkach klimatycznych, o urodzajniejszych glebach i znaj- dujące się w pobliżu ośrodków zbytu osiągają z reguły Wyż- szą wydajność pracy, koszty produkcji są w nich niższe i w wyniku uzyskują one wysokie dochody. Natomiast przed- siębiorstwa o mniej korzystnych warunkach klimatycznych i na słabszych glebach osiągają niższe plony, mniejszą wy- dajność pracy, a ich koszty produkcji są przeważnie wyższe. Różnice glebowe i klimatyczne’ mają raczej’ trwały cha- rakter i wpływają nie tylko’ na koszty, wydajność pracy i dochody, lecz również na terytorialne rozmieszczenie pro- dukcji roślinnej i zwierzęcej. Tendencja do koncentracji produkcji artykułów, które da- ją najwyższe plony lub mogą być wytwarzane pa stosunko- wo niższych kosztach w rejonach najbardziej korzystnych dla ich uprawy, stanowi konsekwencję trwałych różnic w naturalnych warunkach produkcji rolnej, a jednocześnie jest ekonomiczną podstawą jej rejonizacji. W gospodarce socjalistycznej istnieje możliwość świado- mego wykorzystania zróżnicowania warunków naturalnych do planowej optymalizacji rozmieszczenia upraw poszcze- gólnych roślin i produkcji artykułów zwierzęcych tam, gdzie koszty ich produkcji są najniższe. Prowadzi to do planowej rejonizacji produkcji i specjalizacji poszczególnych przed- siębiorstw i całych rejonów kraju w wytwarzaniu kilku podstawowych produktów. [hasła pokrewne: , Serwis Klimatyzacji, biuro detektywistyczne, Opakowania kartonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

Zadaniem bodzców indywidualnych jest nato-

Posted in Uncategorized  by admin
November 8th, 2018

Wydaje się, że dane tablicy 22 oddają stan faktyczny z du- żą dokładnością. Widać z nich również, że prawidłowością jest zbliżanie poziomów- rozwoju ekonomicznego państw so- cjalistycznych. Zaletą systemu, socjalistycznego jest to, że stwarza on szanse wyrównywania poziom w państwom należącym -do wspólnoty w wyniku planowania rozwoju społeczno-ekono- micznego oraz współpracy i pomocy wzajemnej udzielanej sobie przez państwa członkowskie RWPG. Wyrównywanie poziomów rozwoju ekonomicznego kra- jów socjalistycznych ma duże znaczenie gospodarcze i spo- łeczne. Przyspieszony rozwój regionów czy państw słabiej rozwiniętych należących do systemu socjalistycznego ozna- cza pełniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz siły roboczej. Pozwala to tym samym na przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów zacofanych oraz systemu socjali- stycznego jako całości. Podkreślenie faktu zmniejszania się różnic poziomów roz- woju ekonomicznego państw socjalistycznych jest celowe m.in. dlatego, że różnice poziomów rozwoju państw znajdu- jących się w orbicie wpływów kapitalizmu wykazują ten- dencję akurat odwrotną. Jeżeli poziom produktu narodowego i produkcji przemysłowej na l mieszkańca rozwiniętych kra- jów kapitalistycznych przyjąć. za 100010, to produkt narodo- wy brutto (PNB) i produkcja przemysłowa średnio na l mieszkańca krajów rozwijających się wynosiły (w 0/0) 7. W rozwoju społeczno-ekonomicznym można charakteryzować nie tylko za pomocą poziomu dochodu naro- dowego, ale i za pomocą przemian strukturalnych w gospo- darce narodowej. Miernikami mogą tu być zmiany w struk- turze zatrudnienia oraz zmiany roli przemysłu w tworzeniu dochodu narodowego. Strukturę zatrudnienia w europejskich krajach socjalistycznych (dla pozostałych państw socjali- śtycznych brak porównywalnych danych) ilustrują dane. ta- blicy 23. Przy ocenie danych zawartych w tablicy 23 trzeba pamię- tać, że optymalna w sensie techniczno-ekonomicznym stru- ktura zatrudnienia przy obecnym poziomie rozwoju sił wy- twórczych w skali światowej odznacza się następującymi proporcjami: zatrudnienie w sektorze I powinno się mieś- cić Vi przedziale 10 – 20%, w sektorze II około 40%, a w III od 40% do 50% ‘ogółu czynnych zawodowo. [hasła pokrewne: , Opakowania kartonowe, blacha trapezowa, serwis niszczarek ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

Zadaniem bodzców indywidualnych jest nato-

Posted in Uncategorized  by admin
November 8th, 2018

Do 1971 r. wymiana dokumentacji naukowo-technicznej między krajami RWPG odbywała się na zasadzie nieodpłat- ności. Była to forma sprzyjająca rozwojowi krajów RWPG w fazie ekstensywnego wzrostu gospodarczego. Dziś,kiedy – kraje RWPG weszły w fazę intensywnego rozwoju spo- łeczno-ekonomicznego, forma ta nie jest już odpowiednia. Aby przyspieszyć przekazywanie dokumentacji i ‘informacji naukowo-technicznej od 1972 r. wprowadzono zasadę częś- ciowej odpłatności w tym zakresie. W pierwszym okresie po II wojnie światowej rozwój gos- podarczy europejskich krajów socjalistycznych cechowały elementy polityki autarkicznej. Wynikało to z dwu zasadni- czych przyczyn: a) “zimnej wojny” i dyskryminacji w hand- lu zagranicznym stosowanej przez państwa imperialistycz- ne oraz b) z błędnej koncepcji modelu strukturalnego gospo- darki polegającej na naśladownictwie modelu radźleckiego bez dostatecznego uwzględnienia różnic warunków natural- nych, gospodarczych i wielkości danego. kraju. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych (po 1955 r.) zaczęto bardziej intensywnie rozwijać wymianę dwu- i wielostron- ną między państwami socjalistycznymi. Osiągnięto w tym okresie znaczne efekty, mające wyraz we wzroście roli wza- jemnych dostaw towarów i usług. Nadal jednak handel za- graniczny w całym obozie socjalistycznym oraz’ między po- szczególnymi krajami nie odgrywa dostatecznej roli we wzroście ich gospodarki. Główną’ przyczyną jest niedosta- teczny poziom międzynarodowego podziału pracy i specja- lizacji w ramach RWPG. Przy obecnym poziomie rozwoju sił wytwórczych oraz potrzeb społecznych przyspieszenie wzrostu gospodarczego krajów socjalistycznych wymaga, już Innych form współpracy niż tylko rozwój wymiany. Konieczność zaspol.wjenia w ramach systemu socjalistycz- nego zapotrzebowania na surowce i produkty przy możliwie naj niższych kosztach, a. również dąłenie do zapewnienia po- stępu technicznego i takiej’ wydajności pracy,’ aby można było skutecznie współzawodniczyć z kapitalizmem, stwarza potrzebę integracji. Integracja ‘gospodarcza rozumiana jako dążenie do .ścisłe] koordynacji działań państw’ socjalistycz- nych stanowi. wyższą’ formę współpracy gospodarczej kra- jów socjalistycznych. Jest to forma odpowiadająca aktualnie osiągniętemu poziomowi :sfł wytwórczych i potrzebom poli- tyki społecznej państw systemu socjalistycznego. [więcej w: , Fototapety do kuchni, Opakowania kartonowe, identyfikacja wizualna ]

Comments Off

« Previous Entries