Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘organizacja imprez’

O rosnacej roli socjalistycznego systemu

Posted in Uncategorized  by admin
December 5th, 2018

O rosnącej roli socjalistycznego systemu socjalistycznego i gospodarczego świadczą dane o udziale państw socjalistycz- nych w produkcji przemysłowej świata, produkcji rolniczej, handlu zagranicznym itp. Udział państw systemu socjali- stycznego w ,produkcji przemysłowej świata zwiększył się z około 200/0 w 1950 r. do 39010 w 1968 r. Rola pozostałych grup państw w produkcji przemysłowej świata kształtowała się następująco: rozwinięte kraje kapitalistyczne wytwa- rzały’ w 1968 r. 54010, a kraje rozwijające się 7010 całej pro- dukcji przemysłowej. Udział państw systemu socjalistycz- nego w produkcji artykułów rolnych (bez mięsa i mleka) w 1967 r. wynosił 32,8%’ O ile osiągnięcia w produkcji przemysłowej i rolniczej, globalnie biorąc, są znaczne, o tyle dotychczasowy rozwój międzynarodowych stosunków ekonomicznych jest wybitnie niezadowalający. Swiadczy o tym udział krajów socjali- stycznych w obrotach z zagranicą. W 1967 r. eksport państw RWPG wynosił 10,8% eksportu świata, podczas gdy np. udział EWG – 26,10/0. Osiągnięcia gospodarcze systemu państw socjalistycznych polegają nie tylko na uzyskiwaniu coraz to lepszych wskaź- ników globalnych, ale również na sukcesach jakościowych, co znajduje wyraz w zmianach struktury, społeczno-ekono- micznej i w poziomie sił wytwórczych. Zmiany w struktu- rze produkcji i zatrudnienia, jakie dokonały się w państwach systemu socjalistycznego, stawiają je w rzędzie państw roz- winiętych gospodarczo. 2. Wyrównywanie poziomów rozwoju gospodarczego krajów systemu socjalistycznego Rewolucja socjalistyczna zwyciężyła, jak dotąd, głównie w krajaćh słabo i średnio rozwiniętych gospodarczo (wyjąt- kiem są NRD i Czechosłowacja). Do systemu socjalistyczne- go należą w związku z tym państwa o różnym poziomie rozwoju ekonomicznego. Różnice te nawet wśród europej- skich krajów socjalistycznych są dość znaczne, a ich poziom jest róinie oceniany. Według źródeł przyjmujących poziom dochodu narodowego na jednego ‘mieszkańca NRP za 100%, kształtowały się one tak jak w tablicy 22. [hasła pokrewne: , Wykończenia mieszkań, organizacja imprez, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off