Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘panele podłogowe’

Tak wiec polityka cen na

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Tak więc polityka cen na produkty rolne jest jednym z poważnych instrumentów, który może i powinien być wy- korzystywany do wielu celów, a przede wszystkim do pla- nowego kierowania wzrostem produkcji rolnej; optymalne- go wykorzystania ziemi, środków produkcji i siły roboczej, intensyfikacji i modernizacji rolnictwa oraz kształtowania struktury produkcji i oddziaływania na równowagę rynku. W wyniku zwycięstwa rewolucji socjalistycznej w niektó- rych krajach Europy I AZJI (a takze na Kuble) oraz lstme- nia socjalistycznych tendencji w rozwoju spółeczno- micznym niektórych krajów “trzeciego świata”, powstały obiektywne przesłanki tworzenia się nowego typu więzi eko- nomicznych i stosunków politycznych między państwami. Podstawą kształtowanla się nowego typu stosunków mię- dzynarodowych są socjalistyczne stosunki społeczne istnieją- ce we wszystkich krajach omawianej grupy, a powstawaniu nowego typu więzi ekonomicznych sprzyjają poza tym takie czynniki, jak wspólne cele społeczne i ekonomiczne, wspólny interes oraz idea międzynarodowej solidarności państw budujących socjalizm. Rozwój nowego typu więzi ekonomicz- nych i politycznych między państwami budującymi. ustr6j sprawiedliwości społecznej doprowadził do ukształtowania się światowego systemu socjalistycznego .System ten to politycz- ny związek suwerennych państw, których narody idą wsp6l- ną drogą budowy socjalizmu i komunizmu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘panele podłogowe’

Tak wiec polityka cen na

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Osiągnięcie przez kraje socjalistyczne poziomu produkcji i konsumpcji równego poziomowi najbardziej rozwiniętych krajów kapitalistycznych nie może być i nie jest głównym celem ustroju socjalistycznego. Jest to etap w rywalizacji dwóch systemów. W wyniku dalszego ,rozwoju kraje socja- listyczne mogą osiągnąć wyższą produkcję i konsumpcję w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż kiedykolwiek mo- gły osiągnąć ‘kraje należące do systemu kapitalistycznego. Pokojowe współistnienie i współzawodnictwo ma wyka- zać, który z ustrojów jest lepszy, który stwarza lepsze wa- runki politycznego, ekonomicznego, społecznego i kultural- nego rozwoju społeczeństwa. Rozstrzygnięcie współzawodnic- twa dwóch systemów musi nastąpić ‘bez uciekania się do ar- gumentów natury militarnej. Dlatego jedynie słuśzną drogą wykazania wyższości jednego ustroju nad drugim jest współ- zawodnictwo ekonomiczne. Współzawodnictwo to pozwoli wykazać, który ustrój jest bardziej atrakcyjny, który system społeczno-ekonomiczny zapewni wyższą .wydajność pr,acy, wyższy poziom konsumpcji, lepsze warunki mieszkaniowe nie dla wybranych jednostek czy grup społecznych, lecz dla wszystkich obywateli, lepszą opiekę zdrowotną, szybszy roz- wój nauki i oświaty, wyższy poziom wykształcenia itd. Współ- zawodnictwo udowodni, który z ustrojów stworzył lepsze wa- runki pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości i zdolności .twórczych poszczególnych obywateli. Rozwiązanie wszystkich tych problemów zgodnie z możli- wościami, jakie stwarza aktualnie osiągnięty poziom rozwo- ju sił wytwórczych, wymaga wysokich nakładów. Źródłem środków, niezbędnych do realizacji tych zadań jest pełne wy- korzystanie bogactwa społecznego. Więcej środków na roz- wój społeczno-ekonomiczny uzyskać można w ustroju, który zapewni pełniejsze wykorzystanie bogactwa społecznego. Współzawodnictwo między systemem socjalistycznym i ka- pitalistycznym dotyczy również podziału wytworzonego pro- duktu społecznego. We wszystkich dotychczasowych ustro- jach występował niesprawiedliwy podział produktu społecz- nego. Dotyczy to także współczesnego kapitalizmu. Rywali- zacja obu systemów obejmuje więc również stworzenie takich. warunków, aby wytworzone dobra materialne i kulturalne były w społeczeństwie sprawiedliwie dzielone, aby wszyscy mieli zapewnione warunki pełnego rozwoju swej osobowości. [patrz też: , Kabina pod prysznic, odzież ochronna, panele podłogowe ]

Comments Off