Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘parapety granitowe’

System ten okazal sie zawodny,

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

System ten okazał się zawodny, bodź- ce przeradzały się w antybodźce – pojawiły się tendencje do zaniżania planu, ustalania takich planów, które łatwo można wykonać i przekroczyć. Premia nie odzwierciedlała więc rze- czywistych wysiłków związanych z realizacją planu. Stosowanie jako miernika zarówno produkcji globalnej, jak i produkcji czystej ma swoiste wady. Maksymalizowanie wskaźnika produkcji globalnej skłania do nadmiernego rozbu- dowywania kooperacji, podejmowania produkcji droższych asortymentów wyrobu, zużywania droższych surowców i ma- teriałów, co jest sprzeczne z zasadą oszczędności w gospoda- . rowaniu. Wskaźnik produkcji czystej natomiast odstręcza od kooperacji, przeszkadza w specjalizacji ‘produkcji, nie pobu- dza do wprowadzania postępu technicznego, faworyzuje uży- cie siły roboczej, nakłania do rozluźnienia norm pracy itd. W wyniku tych doświadczeń pojawiły się koncepcje suge- rujące wiązanie bodźców nie ze wskaźnikami planu, .lecz z dy- namiką produkcji, przy czym premia nie jest wyróżnieniem za przekroczenie planu, lecz wiąże się z ogólnym postępem w gospodarowaniu . Proponuje się więc zrezygnowanie z bodźców szczegóło- wych (wyspecjalizowanych) na rzecz bodźca syntetycznego, np. miernika w postaci zysku lub rentowności. Koncepcja ta nastręcza wiele trudności teoretycznych związanych z inter- pretacją kategorii zysku czy rentowności, a także trudności praktyczne. Na przykład zysk może być dogodnym miernikiem prze- biegu realizacji planu, ponieważ jest wynikiem obniżki kosztów produkcji niezależnie od jej skali oraz wynikiem wzrostu produkcji. W ten sposób zysk daje wyraz nie tylko efektywności pracy żywej, ale również jest miarą racjonal-. ności: wykorzystania zasobów materialnych przedsiębiorstwa. W praktyce jednak przy stosowaniu danego miernika powstają pewne wątpliwości dotyczące kwestii .poprawnoś- ci rachunku ekonorniqznego i właściwego układu cen. Gdy rachunek nie jest poprawny, a układ cen nieodpowiedni, de- cyzje mikroekonomiczne mogą być sprzeczne z ogólnymi ce- Iami gospodarki narodowej. [przypisy: , hala namiotowa, wyposażenie wnętrz, parapety granitowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘parapety granitowe’

System ten okazal sie zawodny,

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

W tych dwóch krajach dają się za- uważyć tendencje do stosowania najpierw przeobraż~ń tech- nicznych, a później dopiero wprowadzania zmian społecznych form rolnictwa. W wielu krajach socjalistycznych zapoczątkowano wpro- wadzanie przemysłowych technologii do produkcji zwierzę- cej. Jest to jednak możliwe w wielkich wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, utrzymujących np. kilkaset sztuk krów dojnych. kilkadziesiąt tysięcy sztuk trzody chlewnej lub kilkaset tysięcy sztuk drobiu rzeźnego. Dopiero bowiem du- ża skala produkcji pozwala na jej specjalizację, podział pracy i taką organizację, która umożliwia daleko posuniętą mecha- nizację i częściową automatyzację poszczególnych prac. W Polsce najszerzej rozwinęła się oparta na organizacji zbliżonej do przemysłowej produkcja brojlerów, suszu z zie- loriek i okopowych, a częściowo również produkcja mleka, żywca wieprzowego, żywca wołowego i jaj. Formy te rozwi- jają się jedynie w dużych PGR-ach i spółdzielniach produk- cyjnych, Potrzeby i możliwości pełniejszego uprzemysłowie- nia naszego rolnictwa będą również stopniowo narastać w miarę rozwoju całej gospodarki narodowej, zmian struk- tury, zmniejszania się liczby zatrudnionych w rolnictwie i ko- nieczności zwiększania wydajności pracy w rolnictwie w tempie szybszym niż dotychczas. Ogólne zasady technicznej i społecznej przebudowy rolnic- twa w Polsce są podobne jak w innych krajach socjalis- tycznych. Odmienne warunki historyczne, specyficzna struk- tura agrarna, duża gęstość rolniczego zaludnienia w większo- ści rejonów kraju, wysoki przyrost naturalny ludności w pierwszym dwudziestoleciu po rewolucji socjalistycznej i wiele innych czynników przesądziły jednak o powolniejszym tempie przeobrażeń społecznych naszej wsi. Wynika stąd konieczność dostosowania dróg i metod przebudowy rol- nictwa do warunków w Polsce, W latach 1944 – 1956 przeprowadzono na szeroką skalę próbę kolektywizacji naszego rolnictwa, w wyniku której w Polsce utworzono ponad 10 tys. spółdzielni produkcyjnych. [hasła pokrewne: , deska elewacyjna, klimatyzacja warszawa, parapety granitowe ]

Comments Off

« Previous Entries