Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘parapety granitowe’

System ten okazal sie zawodny,

Posted in Uncategorized  by admin
November 7th, 2018

System ten okazał się zawodny, bodź- ce przeradzały się w antybodźce – pojawiły się tendencje do zaniżania planu, ustalania takich planów, które łatwo można wykonać i przekroczyć. Premia nie odzwierciedlała więc rze- czywistych wysiłków związanych z realizacją planu. Stosowanie jako miernika zarówno produkcji globalnej, jak i produkcji czystej ma swoiste wady. Maksymalizowanie wskaźnika produkcji globalnej skłania do nadmiernego rozbu- dowywania kooperacji, podejmowania produkcji droższych asortymentów wyrobu, zużywania droższych surowców i ma- teriałów, co jest sprzeczne z zasadą oszczędności w gospoda- . rowaniu. Wskaźnik produkcji czystej natomiast odstręcza od kooperacji, przeszkadza w specjalizacji ‘produkcji, nie pobu- dza do wprowadzania postępu technicznego, faworyzuje uży- cie siły roboczej, nakłania do rozluźnienia norm pracy itd. W wyniku tych doświadczeń pojawiły się koncepcje suge- rujące wiązanie bodźców nie ze wskaźnikami planu, .lecz z dy- namiką produkcji, przy czym premia nie jest wyróżnieniem za przekroczenie planu, lecz wiąże się z ogólnym postępem w gospodarowaniu . Proponuje się więc zrezygnowanie z bodźców szczegóło- wych (wyspecjalizowanych) na rzecz bodźca syntetycznego, np. miernika w postaci zysku lub rentowności. Koncepcja ta nastręcza wiele trudności teoretycznych związanych z inter- pretacją kategorii zysku czy rentowności, a także trudności praktyczne. Na przykład zysk może być dogodnym miernikiem prze- biegu realizacji planu, ponieważ jest wynikiem obniżki kosztów produkcji niezależnie od jej skali oraz wynikiem wzrostu produkcji. W ten sposób zysk daje wyraz nie tylko efektywności pracy żywej, ale również jest miarą racjonal-. ności: wykorzystania zasobów materialnych przedsiębiorstwa. W praktyce jednak przy stosowaniu danego miernika powstają pewne wątpliwości dotyczące kwestii .poprawnoś- ci rachunku ekonorniqznego i właściwego układu cen. Gdy rachunek nie jest poprawny, a układ cen nieodpowiedni, de- cyzje mikroekonomiczne mogą być sprzeczne z ogólnymi ce- Iami gospodarki narodowej. [przypisy: , hala namiotowa, wyposażenie wnętrz, parapety granitowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘parapety granitowe’

System ten okazal sie zawodny,

Posted in Uncategorized  by admin
November 7th, 2018

W tych dwóch krajach dają się za- uważyć tendencje do stosowania najpierw przeobraż~ń tech- nicznych, a później dopiero wprowadzania zmian społecznych form rolnictwa. W wielu krajach socjalistycznych zapoczątkowano wpro- wadzanie przemysłowych technologii do produkcji zwierzę- cej. Jest to jednak możliwe w wielkich wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, utrzymujących np. kilkaset sztuk krów dojnych. kilkadziesiąt tysięcy sztuk trzody chlewnej lub kilkaset tysięcy sztuk drobiu rzeźnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘parapety granitowe’

System ten okazal sie zawodny,

Posted in Uncategorized  by admin
November 7th, 2018

Inną formą współpracy gospodarczej państw socjalistycz- nych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych była koor- dynacja narodowych planów gospodarczych. Koordynacja planów produkcji i wzajemnych dostaw na okresy wielolet- nie ma szczególne znaczenie dla zapewnienia realizacji pęrspektywicznych planów rozwoju w zakresie zaopatrzenia w dobra inwestycyjne i materiały oraz dla zagwarantowania rynków zbytu. Bezpośrednia koordynacja planów inwesty- cyjnych w ramach RWPG Vi długich okresach służy do lep- szego zaspokajania potrzeb w zakresie paliw, surowców i materiałów, a w zakresie przemysłu przetwórczego stano- wi punkt wyjścia do rozszerzenia podziału pracy i koope- racji – w skali międzynarodowej. Pozwala to również’ na zsynchronizowanie terminów rozpoczynania budowy i uru- chamiania dużych obiektów inwestycyjnych, ułatwia łącze- nie wysiłków inwestycyjnych w celu podejmowania ‘budo- wy obiektów oznaczeniu międzynarodowym, służy wza- jemnemu wykorzystaniu doświadczeń, wymianie projektów technicznych i specjalistów. Specjalizacja w zakresie rozwoju produkcji w ramach RWPG wymaga również koordynacji planowania perspekty- wicznego. O ile specjalizację w zakresie produkcji surowców i paliw determinuje rozmieszczenie bogactw naturalnych i warunki ich eksploatacji, o tyle problem specjalizacji w za- kresie produkcji przemysłu przetwórczego w różnych ga- łęziach zależy od wielu czynników zarówno -natury tech- niczno-ekonomicznej jak i społeczno-politycznej. Najogólniej biorąc, przy rozwijaniu specjalizacji WJ zakresie przemysłu przetwórczego należy brać pod uwagę takie czynniki, jak koszty produkcji, bliskość bazy surowcowej, zasoby siły ro- bocznej, odległości od rynków zbytu, postulat równomierne- go rozmieszczenia sił wytwórczych, względy, strategiczno- -wojskowe. W ramach RWPG specjalizacja w przemyśle przetwórczym rozwinęła się dotychczas tylko w niektórych gałęziach, m.in. w przemyśle hutniczym, chemicznym i ma- szynowym. Współpraca krajów RWPG obejmuje również działalność naukowo-techniczną. W celu koordynacji badań naukowych i wymiany ‘informacji w tym zakresie powołano stałą Ko- misję Koordynacji. Dokonuje ona podziału pracy, ustanawia głównego koordynatora, dla poszczególnego tematu, zbiera informacje o stanie prac nad danym tematem; [patrz też: , maszyny pakujące, parapety granitowe, dostawcy silników elektrycznych w Polsce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘parapety granitowe’

System ten okazal sie zawodny,

Posted in Uncategorized  by admin
November 7th, 2018

Przede wszystkim należało- by obniżyć podatki obciążające szerokie masy. ludnośęi, zmniejszyć wydatki/zbrojeniowe i środki te przeznaczyć na wzrost konsumpcji. Wysoką koniunkturę gospodarczą i wy- rsckle tempo wzrostu dochodu narodowego można. utrzymać .mimo redukcji wydatków zbrojeniowych zwiększając finan- sowanie inwestycji publicznych i pomoc gospodarczą dla kra- jów słabo rozwiniętych. Istnieje więc kilka realnych dróg redukcji lub całkowitego zaprzestania zbrojeń bez załamania koniunktury. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries