Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘parapety granitowe’

Znamy liczne takie zwierzeta, jak

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Znamy licżne takie zwierzęta, jak chociażby ptaki błotne, ssaki wodne lub pająki żyjące na trzci- nach, do których jeszcze powrócimy przy omawianiu zespołów błot i mokradeł w rozdziale o formacjach lądowych. H y d r o b i o n t a m i natomiast będą orga- nizmy, których środowiskiem bytowania jest woda; tutaj też najcześciej przebiega rozwój tych zwierząt. Ekologiczna rola wiatru i ciśnienia powietrza Zanim przejdziemy do omówienia klimatu jako całości, parę słów poświęcimy roli wiatru jako czyn- nika ekologicznego rozpatrywanego oddzielnie. Wiatr działa wielostronnie na organizmy, na ich zachowanie i obyczaje, a pośrednio na wygląd i strukturę gatun- ków, wpływając także bardzo wyraźnie na rozsiedle- nie wielu z nich. O osuszającej roli wiatru, wzmaga- jącego transpirację, już była mowa i wiemy, że ma wpływ na całą przemianę materii, zwłaszcza u form niedostatecznie zabezpieczonych przed parowaniem; wiatr staje się wówczas prawdziwie selekcjonującym czynnikiem składu zespołów. Wiatr działa także jako czynnik mechaniczny, z którym walczyć muszą zarówno większe jak i mniej- sze zwierzęta latające. Walka najczęściej kończy się usuwaniem z miejsc wystawionych na bardzo silne prądy powietrzne. Ciekawa jest także reakcja ptaków na wiatry różnych kierunków, co z łatwością można obserwować u nas na brzegu morza. Mewy orientują się pozytywnie (głową do wiatru) na wszystkie kie- runki oceanicznych prądów powietrznych, podczas gdy unikają wyraźnie, zwłaszcza zimą, mroźny; wiatrów kontynentalnych, chronią się przed nimi w ukryte miejsca. Wrony i gawrony żerujące tuż obok na plaży reagują wręcz przeciwnie. Na zbliżanie się niekorzystnych warunków atmosferycznych, liczne owady już zawczasu reagują obronną reakcją; zanim ukryją się całkowicie, zniżają stopniowo lot z górnych warstw do przyziemnych, powodując tym samym obniżanie się odżywiających się nimi ptaków lata- jących, jaskółek i jerzyków. Zapewne większość tych reakcji owadów na wiatr znajdzie wyjaśnienie w to- warzyszących dynamicznemu stanowi powietrza zja- wiskach parowania i temperatury. [patrz też: , pokoje zagadek, obróbka miedzi, parapety granitowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘parapety granitowe’

Znamy liczne takie zwierzeta, jak

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

System ten okazał się zawodny, bodź- ce przeradzały się w antybodźce – pojawiły się tendencje do zaniżania planu, ustalania takich planów, które łatwo można wykonać i przekroczyć. Premia nie odzwierciedlała więc rze- czywistych wysiłków związanych z realizacją planu. Stosowanie jako miernika zarówno produkcji globalnej, jak i produkcji czystej ma swoiste wady. Maksymalizowanie wskaźnika produkcji globalnej skłania do nadmiernego rozbu- dowywania kooperacji, podejmowania produkcji droższych asortymentów wyrobu, zużywania droższych surowców i ma- teriałów, co jest sprzeczne z zasadą oszczędności w gospoda- . rowaniu. Wskaźnik produkcji czystej natomiast odstręcza od kooperacji, przeszkadza w specjalizacji ‘produkcji, nie pobu- dza do wprowadzania postępu technicznego, faworyzuje uży- cie siły roboczej, nakłania do rozluźnienia norm pracy itd. W wyniku tych doświadczeń pojawiły się koncepcje suge- rujące wiązanie bodźców nie ze wskaźnikami planu, .lecz z dy- namiką produkcji, przy czym premia nie jest wyróżnieniem za przekroczenie planu, lecz wiąże się z ogólnym postępem w gospodarowaniu . Proponuje się więc zrezygnowanie z bodźców szczegóło- wych (wyspecjalizowanych) na rzecz bodźca syntetycznego, np. miernika w postaci zysku lub rentowności. Koncepcja ta nastręcza wiele trudności teoretycznych związanych z inter- pretacją kategorii zysku czy rentowności, a także trudności praktyczne. Na przykład zysk może być dogodnym miernikiem prze- biegu realizacji planu, ponieważ jest wynikiem obniżki kosztów produkcji niezależnie od jej skali oraz wynikiem wzrostu produkcji. W ten sposób zysk daje wyraz nie tylko efektywności pracy żywej, ale również jest miarą racjonal-. ności: wykorzystania zasobów materialnych przedsiębiorstwa. W praktyce jednak przy stosowaniu danego miernika powstają pewne wątpliwości dotyczące kwestii .poprawnoś- ci rachunku ekonorniqznego i właściwego układu cen. Gdy rachunek nie jest poprawny, a układ cen nieodpowiedni, de- cyzje mikroekonomiczne mogą być sprzeczne z ogólnymi ce- Iami gospodarki narodowej. [przypisy: , hala namiotowa, wyposażenie wnętrz, parapety granitowe ]

Comments Off

« Previous Entries