Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘piec do sauny’

Podzial na dwie za- sadnicze

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Podział na dwie za- sadnicze co do pochodzenia grupy zwierząt pierwotnie i wtórnie wodnych, opierający się przede wszystkim na funkcji oddechowej, jest jednocześnie ilustracją odrębnych typów organi- zacyjnych, czyli różnych kolei świata zwierzęcego w przystosowaniu się do obu zasadniczych śro- dowisk życia. Nie tylko jednak przez samo oddychanie zwie- Liczne owady wodne zachowały zdolne do lotu skrzydła: płosz- czyca pływająca i w locie. rzęta wtórnie wodne uzależnione są od powietrza ga- zowego, ich pierwotnego środowiska. Inne cechy orga- nizacji i życia wskazują także na ścisłe związki jakie łączą je ze środowiskiem lądowym. Owady wodne za- chowały uzdolnione do ‘lotu skrzydła pozwalające pewnym formom opuszczać zbiorniki przez nie za- mieszkałe i szukać nowych w razie potrzeby. Krę- gowce morskie wtórnego pochodzenia, poza formami żyworodnymi (wieloryby, syreny, węże morskie), są najczęściej związane rozrodem ze środowiskiem lądo- wym. Żółwie odbywają nieraz dalekie wędrówki z mo- rza na ląd, gdzie składają jaja. Nawet najbardziej morskie ptaki jak pingwiny, alki, nury – gnieżdżą się zawsze na lądzie. Na brzegach morza rozradzają się także foki i uchatki. Zwierzęta wtórnie wodne są ważnym i ciekawym przykładem pośredniego życia, łączącego dwa tak róż- ne światy jak wodę i powietrze, które całością wa- runków nadały zasadniczo odrębne kierunki ewolucji świata żywego. Są one także piękną ilustracją kolej- nych zmian, jakim świat zwierzęcy ulegał w biegu dziejów, jak naj ściślej zharmonizowany nie tylko z aktualnymi warunkami środowiska, ale właściwo- ściami organizacji świadczący w nie mniejszym stop- niu o swojej historii. Na przykładzie zwierząt pier- wotnie i wtórnie wodnych ekologia szczególnie wy- raźnie splata się z filogenią, historią rodową orga- nizmów. Srodowiskowy podział zwierząt wodnych Woda jest świetnym rozpuszczalnikiem dla mnó- stwa ciał chemicznych, w szczególności dla soli, kwa- sów i gazów, nic więc dziwnego, że spadając na ziemię, czy to pod postacią stykających się z atmosferą opadów, czy też’ płynąc w strumykach i rzekach, gdzie znów ma możność zetknięcia się z glebą i ska- łami, rozpuszcza w sobie naj rozmaitsze ciała, unosząc je” bądź do jezior śródlądowych, bądź do wód mor- skich. [podobne: , Drabiny magazynowe, wynajem busów, piec do sauny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘piec do sauny’

Podzial na dwie za- sadnicze

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W drugiej grupie zasadniczej zwierząt stałociepl- nych,• temperatura ciała podlega nieznacznym oscyla- cjom, wynosząc u ssaków 37-39°, u ptaków nieco wyższa i zależnie od gatunku różna, mieści się w gra- nicach 40-44°. Oscyluje nieco bardziej u najniższych przedstawicieli ssaków, np. k?lczatki od 26-34°. Wskazywałoby to, że właściwość termoregulacji wy- twarzała się stopniowo, pewne w związku z przy- stosowywaniem się do zmian klimatycznych, w szcze- gólności do oziębiania się klimatu w biegu ewolucji obu najwyższych klas kręgowców. W obronie przed utratą własnego ciepła ptaszek “nastrosza się”, gromadzi więcej powietrza między piórkami. Według Huxłeya. wyzwala w organizmie środki obronne, zmierzające ku utrzymaniu optymalnej ciepłoty wewnętrznej. W alkę z zimnem podejmuje organizm na drodze aktywnej przez wzmożenie tempa przemiany materii, skurcz naczyń powierzchniowych, rzez intensywność ruchów, większe zapotrzebowanie tlenowe itp., a na drodze biernej przez nabyte, w biegu ewolucji, uwło- sienie względnie upierzenie, przeciwdziałające nad- miernemu promieniowaniu ciepła, izolujące organiżrn od środowiska warstwą powietrza suchego. Ptaszek zimą, zwłaszcza mały, “nastrosza się”, przybiera kształt bardziej kulisty, gromadzi więcej suchego powietrza w piórkach. Jego futerko staje się nie tylko’ gęściejsze’ zimą niż latem, ale także inaczej jest “noszone”, bo otula. ciało nastroszonymi piórkami. Obserwując, z mieszkania wygląd wróbli na podwórzu zimą, możemy wnosić o większym lub mniejszym mrozie (“barometr” ptasi). Do walki z gorącem u ssa- ków służą gruczoły potowe, które wytwarzając paru- jącą . na powietrzu płynną wydalinę, wydatnie sprzy- jają obniżaniu ciepłoty ciała. Z punktu widzenia – w szczególności nas inte- resującego tutaj – stosunku zwierzęcia do jego oto- czenia, rzeczą ciekawą jest poznanie, czym obie te grupy fizjologiczne zwierząt różnią się w walce o byt. Czy wyzwolone w pewnym stopniu od wpływów temperatury zewnętrznej zwierzęta stałocieplne isto- tnie okazują się organizmami wyższymi nad nie po- siadającymi własnej termoregulacji? [więcej w: , Serwis Klimatyzacji, piec do sauny, drzwi stalowe ]

Comments Off