Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘płyta warstwowa’

Pobudzanie stalego wzro- stu inwestycji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pobudzanie stałego wzro- stu inwestycji stało się właśnie zadaniem państwa. W gospo- darce, w której decyzje inwestycyjne są zdecentralizowane (należą do prywatnych właścicieli kapitału), jest to sprawa niezmiernie trudna. tym bardziej, że państwo działając w in- teresie klasy właścicieli kapitału nie jest skłonne, jak się przekonamy dalej, wchodzić w kolizję również z bieżącymi interesami kapitalistów. Państwo stosuje więc takie instrumenty ekonomiczne, któ- re – prowadząc do zwiększania bieżącej stopy zysku – na Inwestycje działują na wzrost stopy inwestycji prywatnych. Do takich prywatne. instrumentów należą: 1) przyspieszona amortyzacja, 2) przy- znawanie ‘ulg podatkowych od części zysków, 3) gwarantowa- ne zakupy państwowe, 4) polityka inflacyjna, 5) arbitraż pań- stwowy przy zawieraniu umów zbiorowych między związka- mi zawodowymi a przedsiębiorcami. Wysoka stopa amortyzacji (20 – 40010 wartości środków trwałych) pozwala na szybkie odtworzenie nakładów inwe- stycyjnych i w efekcie przyspiesza wprowadzanie do pro- dukcji nowych urządzeń. Przyspieszona amortyzacja jest więc jedną z metod skracania cyklu odnowy kapitału trwałego w gospodarce, a za,tem również jest metodą zwiększania popy- tu inwestycyjnego. Ulgi podatkowe przyznawane są w stosunku’ do zysków reinwestowanych, tzn. ta część zysku, która zostanie prze- znaczona na nowe inwestycje, jest niżej opodatkowana niż część ‘zysku przeznaczona na oszczędności i konsumpcję. Ulgi podatkowe stosuje również państwo wobec kapitałów uloko- wanych w infrastrukturze lub w nowych, mało rentownych dziedzinach gospodarki. Gwarantowane zakupy państwowe dotyczą najczęściej pro- dukcji zbrojeniowej, ale czasem występują i w innych dzie- dzinach gospodarki, np. w gałęziach surowcowych. Złożone przez państwo zamówienie gwarantuje monopolowi realizację produkcji o określonych rozmiarach i cenach. Państwo stosuje często politykę inflacyjną jako środek na- kręcania koniunktury. Niewielki krótkookresowy wzrost cen jest bowiem czynnikiem zachęcającym do wzrostu produkcji. Jest jasne, że inflacyjny wzrost cen prowadzi do zgłaszania przez klasę robotniczą i związki zawód owe żądań wzrostu płac; żądania te zostają z czasem spełnione, nie bez poparcia ze strony państwa. [przypisy: , producent maszyn budowlanych, Usługi brukarskie Warszawa, płyta warstwowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyta warstwowa’

Pobudzanie stalego wzro- stu inwestycji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do państwa należy bank centralny, a równocześnie cały system bankowy jest kotrolowany przez państwo. Udział państwa w globalnych nakładach inwestycyjnych wyno- sił w Stanach Zjednoczonych około 2, we Włoszech i we Francji ponad 3. Interwencja państwa w dziedzinie regulowania popytu ma jednak ściśle. wyznaczoną granicę jest nią wysokość bie- żących zysków kapitalistów. Dlatego gdy w sytuacji kryzy- sowej państwo przyznaje ulgi podatkowe, są to ulgi dla ka- pitału, a niezmiernie rzadko dla mas pracujących. Bardzo sku- tecznym sposobem zwiększania popytu konsumpcyjnego było- by przecież zniesienie podatków od najniższych dochodów. Ale wówczas państwo musiałoby zwiększyć obciążenie podat- kowe właścicieli kapitału. Oznaczałoby to zmianę proporcji podziału dOchodu między płace i zyski i dlatego właśnie ani państwo kapitalistyczne nie wysuwa takich propozycji, ani nie zostałyby one zaakceptowane przez parlamenty. Środkiem zmierzającym do zmniejszenia luki między popy- tem i podażą na rynku wewnętrznym jest również forsowanie eksportu ograniczanie importu. Obecnie każdy kraj wysoko rozwinięty stosuje w większym lub mniejszym stopniu poli- tykę protekcjonizmu w handlu zagranicznym. Eksport mniejsza ilość towarów znajdujących się na rynku danego kraju, import natomiast, zwiększa tę ilość. Dąży się zatem do stworzenia nadwyżki eksportu nad importem, co oznaczałoby faktyczne zmniejszenie się podaży na rynku. Osiągnięta w danym roku nadwyżka eksportu nad impor- tem oznacza jednak sprzedaż kredytową. O ile więc saldo han- dlowe nie będzie zrekompensowane ujemnym saldem w za- kresie .usług lub dopływem kapitałów, w okresie spłaty długu kraj wierzycielski (mający poprzednio nadwyżkę eksportu nad importem) otrzyma zwiększoną ilość produktów na rynek. Tym bardziej zatem należy forsować wzrost eksportu, aby utrzymać przewagę eksportu nad ilością towarów jmportowa- nych, które znalazły się na rynku. Wzrost eksportu odgrywa szczególnie ważną rolę w utrzy- maniu i poprawianiu koniunktury, ponieważ przyczynia się do zwiększenia produkcji i zatrudnienia w przedsiębiorst- wach i gałęziach eksportujących, a tym samym oddziałuje na wzrost popytu konsumpcyjnego (efekt wzrostu zatrudnie- nia). [patrz też: , felgi stalowe, płyta warstwowa, telewizja przemysłowa ]

Comments Off

« Previous Entries