Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

Rosnie udzial sektora pu- blicznego

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Rośnie udział sektora pu- blicznego w gospodarce, zwiększa się rola centralnego stero- wania procęsami ekonomicznymi, poprawia się sytuacja mas pracujących 11_ Zmiany społeczne, jakie’ mają miejsce w tej grupie kraj6w “trzeciego świata”, są korzystne dla ludności orazumacniają niezawisłość narodową. tych państw. Do drugiej grupy zalicza się kraje, kt6re ‘mają stosunkowo silnie rozwinięty układ kapitalistyczny, duży udział, (30- – 40°/0) w tworzeniu dochodu narodowego ma przemysł, do- brze rozwinięta jest gospodarka towarowo-pieniężna. Zna- czny jest udział obcego kapitału monopolistycznego w gos- podarce narodowe]. Do trzeciej grupy należy zaliczyć przede wszystkim takie kraje afrykańskie oraz azjatyckie, a także niektóre kraje Ameryki Łacińskiej, które odznaczają się dużymi pozosta- łościami feudalizmu w strukturze społecznej. W gospodar- ce ważną rolę odgrywa sektor naturalny u. Akumulacja jest ograniczona, gdyż istnieje ogromne spożycie pasożytnicze. Gł6wnymi działami gospodarki narodowej są w tych kra- jach prymitywne rolnictwo i hodowla oraz wydobycie bo-: gaćtw naturalnych. W gałęziach tych pracuje 90 i więcej procent ludności czynnej Zawodowo. Sytuacja rewolucyjna w, krajach rozwiniętego kapitaliz- mu wygląda obecnie zupełnie odmiennie: niż w krajach roz- wijających się, choć r6wnież niejednelicie. Przesłanki eko- nomiczne ZWycięstwa rewolucji socjalistycznej w tych kra- jach istnieją. Dotyczy to zwłaszcza znacznego stopnia uspo- łecznienia procesów produkcji i zarządzania. Jednakże w ‘wyniku wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego oraz du- żej skuteczności interwencjonizmu państwowego sprzecz- ności gospodarcze i społeczne nie ujawniają się dostatecznie I silnie. W większości państw tej grupy (USA, RFN, Wielka Brytania, kraje skandynawskie oraz kraje Beneluksu) nato- miast nie istnieją odpowiednie przesłanki społeczno-politycz- ne. Z wyjątkiem Francji i Włoch w zachodnich krajach kapi- talistycznych partie komunistyczne i klasowe związki zawo- dowe są słabe. [podobne: , kolektory słoneczne, drzwi zewnętrzne, płyty warstwowe ]

Comments Off