Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Zmiany poziomu produkcji w cyklu

Posted in Uncategorized  by admin
September 20th, 2018

Zmiany poziomu produkcji w cyklu koniunkturalnym moż- na przedstawić jak na rys. 18. Na rys. 18 AE. to krzywa produkcji przemysłowej w okre- sie cyklu koniunkturalnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Zmiany poziomu produkcji w cyklu

Posted in Uncategorized  by admin
September 20th, 2018

Sprzyja to szybkiemu rozwojowi sił wytwórczych w poszczególnych krajach oraz w systemie państw socjalistycznych jako całości. Formy współpracy gospodarczej państw socjalistycznych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych były inne niż dziś. W spółpracą rozwijała się przede wszystkim w dzie- dzinie handlu zagranicznego, koordynacji planów gospodar- czych oraz współpracy naukowo-technicznej. Decydującą rolę w rozwoju współpracy gospodarczej europejskich kra- jów socjalistycznych odegrała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Największy udział w całości obrotów handlu zagraniczne- go poszczególnych krajów RWPG stanowi ich wymiana handlowa z ZSRR. Waha się ona w granicach 30 – 40°/0, a w NRD i Bułgarii przekracza nawet 50°/0 całości obrotów. Wysoki udział ZSRR w handlu zagranicznym krajów demo- kracji ludowej wynika z tego, że Związek Radziecki jest głównym dostawcą surowców oraz głównym odbiorcą wy- robów gotowych eksportowanych przez te kraje. Ponad 500/0 surowców importowanych przez kraje demokracji ludowej pochodzi z ZSRR, a przeszło połowa całości eksportu ma- szyn i urządzeń z tych krajów jest sprzedawana do ZSRR. Chłonny rynek radziecki stanowi podstawę rozwoju wielko- seryjnej produkcji maszyn i urządzeń oraz innych towarów’ wytwarzanych w różnych gałęziach przemysłu krajów de- mokracji ludowej. W zaopatrywaniu w surowce państw RWPG biorą poza Związkiem Radzieckim udział również i inni członkowie tego ugrupowania. Polska jest, jak wiadomo, dostawcą m.in/. takich surowców, jak węgiel kamienny (do NRD, CSRS, ZSRR itd.), siarka (do CSRS, NRD i ZSRR) oraz miedzi, kok- su i węgla brunatnego. Jeżeli za podstawę porównań weźmie- my wartość eksportu surowców na jednego mieszkańca kra- ju eksportującego, to okaże się, że dostawy surowców z Pol- ski do innych krajów socjalistycznych nie są niższe niż do- stawy radzieckie do tych państw. [hasła pokrewne: , deska elewacyjna, podesty ruchome, apartamenty wynajem nieruchomości ]

Comments Off

Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Zmiany poziomu produkcji w cyklu

Posted in Uncategorized  by admin
September 20th, 2018

Nie tylko dlatego, że badania ekologiczne nad roślinami zaczęto znacznie wcześniej od takich badań nad zwie- rzętami, ale może głównie dlatego, że rośliny są obiek- tami łatwiejszymi dla badań ekologicznych niż zwie- rzęta, zwłaszcza przez swój prostszy w zasadzie i mniej urozmaicony sposób odżywiania się, a także z racji nieruchomego przytwierdzonego sposobu życia; są więc obiektami niewątpliwie bardziej dostępnymi pod tym wzgledem. Tymczasem zwierzęta przedstawiają dla ekologa coś bez porównania więcej skomplikowanego. Przede wszystkim przez nader urozmaicone typy lokomocji. Nadto ujawniają zwierzęta wielką różnorodność pokar- mu i sposobów zdobywania tegoż, żywią się roślinami zjadają inne zwierzęta, samce zabiegają o samice, rodzice opiekują ,się potomstwem, obdarzone instynkta- mi społecznymi ‘tworzą stada, zrzeszenia, społeczeń- stwa itd. Z tymi niezwykle ważnymi zjawiskami życia zwierzęcego botanik nie spotyka się na swoim terenie badań ekologicznych, przynajmniej nie w takich skom- plikowanych formach. Społecznego życia zwierząt na przykład nie wyjaśnimy bez przyjęcia u jego pod- stawy momentów psychicznych, popędów społecznych. powinowactwa do życia gromadnego; tymczasem “socjologię’” roślin bez reszty można sprowadzić do walki o przestrzeń, pokarm i światło u zrzeszonych w zespoły populacji gatunkowych, czyli do czynników ściśle ekologicznych, grupowych. Ponieważ życie zwierząt zwłaszcza na lądzie roz- grywa się przeważnie na tle zespołów roślin, które nie tylko stwarzają im podstawowe źródło pokarmu, ale także niezbędne siedliska gdzie bytują, chronią’ się i poruszają, dla zooekologa staje się konieczna znajo- mość szaty roślinnej, przynajmniej obserwowanego terenu, co jeszcze bardziej komplikuje to badanie. Ułatwia je w znacznym stopniu współpraca zoologów z botanikami, niejednokrotnie już praktykowana, która dała świetne wyniki obopólne, uwzględniając także wpływy zwierząt na zespoły roślin. Metodyka badań ekologii zwierząt jest wiec z powyżej wysuniętych względów wielokrotnie trudniejsza od metodyki eko- logii roślin i tym faktem być może usprawiedliwia się w znacznym stopniu bardziej powolne tempo rozwoju pierwszej w stosunku do ostatniej. [patrz też: , podesty ruchome, instalacje elektryczne, bramy garażowe ]

Comments Off