Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘pompy ciepła’

Rozwój sektora panstwowego zapoczatkowany w

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Rozwój sektora państwowego zapoczątkowany w usługach i vi infrastrukturze, a następnie rozszerzony na gałęzie mało rentowne, ale o dużym znaczeniu dla funkcjonowania gospo- darki (przemysł wydobywczy, energetyka, hutnictwo), obec- nie obejmuje nowe gałęzie, w których charakter postępu te- chnicznego wymaga dużych kapitałów (przemysł atomowy, chemiczny) lub które mają szczególne znaczenie gospodarcze lub strategiczne (zbrojenia, badania naukowe, system banko- wo-kredytowy). Wyjątkiem była nacjonalizacja we Francji’ zakładów samocho- dowych Louisa Renault, który jako kolaborant nie ‘otrzymał odszko- dowania. Pozostali akcjonariusze’ jego przedsiębiorstwa odszkodowa- nie otrzymali. Znaczenie rozwijającego się sektora państwowego w gospo- darce polega na tym, że: 1) staje sięon podstawą pewnej iloś- ci inwestycji dokonywanych co roku w kontrolowanych przez – państwo dziedzinach i planowanych kierunkach, 2) tworzy określonyi vi każdym roku większy (nowe inwestycje) popyt na środki produkcji, co sprzyja pewnej stabilizacji koniunktu- ry, 3) stwarza określoną ilość miejsc pracy nie podlegającą wyraźnym wahaniom cyklicznym. Należy jednak z drugiej strony podkreślić, że stosunkowo niewielki jeszcze udział państwa w globalnej wielkości nakła- dów inwestycyjnych ogranicza w pewnym stopniu znaczenie inwestycji państwowych w dążeniu do utrzymania wysokiej koniunktury. Zasadniczą jednak przyczyną interwencji państwaw te dzie- dziny była długotrwała walka klasy robotniczej o poprawę warunków pracy i życia, narastająca groźba rewolucji spo- łecznych. Drogą przetargów z prywatnym kapitałem państwo stopniowo wprowadziło zbiorowe umowy o pracę określające stawki płacy według zaszeregowania, zasiłki dla bezrobot- nych, ubezpieczenia. Obecnie większa część pracowników na- jemnych pracuje na podstawie umów zbiorowych zawar- tych między związkami zawodowymi a przedstawicielami przemysłowców. Są to niezmiernie ważne czynniki oddziaływania na rynek konsumpcyjny. Gdy dochodzi do kryzysowego spadku pro- dukcji, popyt konsumpcyjny nie kurczy się gwałtownie i przy zastosowaniu dodatkowych-czynników, takich jak wzrost cen i tani kredyt, łatwiej jest zahamować dalszy spadek produk- cji. [więcej w: , wyposażenie gastronomii, rusztowania aluminiowe, pompy ciepła ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła’

Rozwój sektora panstwowego zapoczatkowany w

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

W rozwoju sektora państwowego w gospodarce krajów wy- soko rozwiniętych po II wojnie światowej uwzględniano, poza wyżej wymienionymi celami; które pozostają nadal aktualne, rozwijanie nowych dziedzin produkcji, bardzo kapitałochłon- nych, lecz mających istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju gospodarki. Są to takie dziedziny, jak badania naukowe, ener- getyka jądrowa, przemysł lotniczy, chemiczny. W tym zakre- – sie różna jestjednak sytuacja w poszczególnych krajach wy- soko rozwiniętych. We Francji lub Włoszech udział państwa w gałęziach nowoczesnych jest znaczny g, w Stanach Zjedno- czonych natomiast własność państwowa nie wychodzi poza infrastrukturę i usługi 10. Zadecydował o tym wysoki stopień monopolizacji gospodarki dokonany zanim rozpoczął się pro- ces interwencjonizmu. Rozwój sektora państwowego w wysoko rozwiniętych kra- jach kapitalistycznych dokonuje się (alternatywnie lub łącz- państwowego nie) przez: l) reinwestycje przedsiębiorstw państwowych już funkcjonujących, 2) zakupywanie przez państwo udziału w spółkach akcyjnych, 3) nacjonalizację niektórych przedsię- biorstw lub całych gałęzi. Pierwsze dwie metody powiększania własności państwowej można uznać za tradycyjne, nowością natomiast jest nacjona- lizacja przeprowadzana przez państwo. Mogłoby się wydawać, że nacjonalizacja jest posunięciem sprzecznym z cha- rakterem stosunków ekonomiczych w kapitalizmie. Charakter jednak nie jest, ponieważ dokonywana jest w interesie właś- cicieli kapitału. Państwo dokonuje najczęściej nacjonalizacji Poza tym państwo jest udziałowcem w wielu’ spółkach mie- szanych w wydobyciu ropy naftowej (34%), w przemyśle maszyno- wym, metalurgicznym. We Włoszech państwo kontroluje produkcję wielu gałęzi gospodarki za pośrednictwem dwóch wielkich holdin- gów – IRI (Instytut Rekonstrukcji Przemysłowej) i ENI (Narodowe Przedsiębiorstwo Węglowodorów). Uczestniczą one w kapitale wielkich przedsiębiorstw i zakładają przedsiębiorstwa państwowe. Dzięki temu IRI kontroluje 77% produkcji surówki żelaza, 45% produkcji stali, 67°/~ wydobycia rudy żelaza, 75% przemysłu ~toczniowego i 90% przed- siębiorstw żeglugowych, ENI natomiast działa w przemyśle węglo- wym (około 95010), gazowym <9’1 o/t), chemicznym i energetyce jądro- wej. ENI i IRI odprowadzają 65% zysków do budżetu państwa. [przypisy: , pompy ciepła, Hale magazynowe, fototapety na wymiar ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła’

Rozwój sektora panstwowego zapoczatkowany w

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Ekologia zwierząt zaczyna rozwijać się w szerszym zakresie dopiero w początku XX wieku. W roku 1913 zjawia się książeczka Adamsa “Guide to the study of animai ecology”, w której wyłożone zostają naj- ważniejsze problemy tej nauki, a także zebrana bar- dzo obszerna literatura przedmiotu. W tym samym roku ukazuje się pionierska praca najwybitniejszego zooekologa amerykańskiego V. Shelforda ” Animal Communities in Temperate America’, dająca bardzo drobiazgową analizę zespołów zwierzęcych rejonu Chicago wraz z mistrzowskim ujęciem najważniejszych . problemów ekologii zwierząt w ogóle. Read the rest of this entry »

Comments Off