Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘producent drzwi’

Polaczony z kryzysem miedzynarodowego systemu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Połączony z kryzysem międzynarodowego systemu walutowego, ma on jednak prze- de wszystkim charakter kryzysu strukturalnego. Nastąpiło bowiem ogólne zahamowanie tempa wzrostu gospodarki ka- pitalistycznej (np. Japonia, która w latach 1960 – 1970 utrzy- mywała tempo wzrostu dochodu narodowego na poziomie 10% średnio rocznie, obniżyła je do 1,50f0 w 1974 r.; w więk- szości. wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w 1975 r. produkcja globalna zmniejszyła się w sposób bez- względny). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘producent drzwi’

Polaczony z kryzysem miedzynarodowego systemu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Z chęcią też powracamy nad staw, nad wody by popatrzeć, po- myśleć nad nią i zapoznać się z jej życiem, “wczuć się” w organizmy ją zasiedlające, tworzące w każdym poszczególnym zbiorniku niby pewną całość, odrębny świat ” mikrokosmos” , ekosystem jak to się dziś mówi, w pewnym stopniu samowystarczalny i nie- zależny, podlegający własnym prawom, które usiłując wiązać zjawiska, jak gdyby rozumiemy. A jednak pomimo tej bliskości życia wodnego jest nam ono dość odległe. Woda jest żywiołem raczej nam obcym, gdyż jako organizmy lądowe nie jeste- śmy w stanie w takim stopniu “wczuć się” w to życie tak, jak to możemy uczynić odnośnie innych organi- zmów, zwłaszcza zaś wyższych, podobnie jak i my pogrążonych nie w wodzie, lecz w oceanie atmosfe- rycznego powietrza, na dnie którego żyjemy. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zwłaszcza wyobrazić so- bie istoty oddychania w wodzie. Potrzeba oddychania powietrzem rozpuszczonym w wodzie wydaje się być najistotniejszą różnicą, jaka cechuje organizmy wodne w porównaniu do lądowych i w znacznym stopniu czyni trudniejszym ich rozumienie. Read the rest of this entry »

Comments Off