Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz Kraków’

Najwazniejszy typ restytucji — r

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Najważniejszy typ restytucji — r e ge n e r ac j a — polega na zastąpieniu utraconego organu dzięki rozwojowi wykształconych już uprzednio zawiązków embrionalnych albo też na wykształceniu zupełnie od nowa organu dodatkowego; ten ostatni proces ma wielkie znaczenie dla kształtowania się organizmu, gdyż wówczas ujawnia się często omnipotencja już wyrośniętych i zróżnicowanych komórek. Stosunkowo rzadko, np. podczas restytucji uszkodzonych stożków wzrostu korzenia, zostają one uzupełnione dzięki wznowieniu podziałów we wszystkich komórkach powierzchni rany; zjawisko to nazywamy r epar a c j ą. Liście begonii są szczególnie dogodnym materiałem do śledzenia zjawisk regeneracyjnych. Jeżeli odetniemy liść begonii wraz z ogonkiem i położymy na wilgotnym piasku, na dolnej powierzchni ogonka rozwiną się korzenie. Czasami, jeżeli uszkodzimy nerwy blaszki liŔciowej. tworzą się w tych miejscach nowe ośrodki wzrostu, w których rozwijają się następnie nowe rośliny (ryc. 282). Na preparatach mikroskopowych (ryc. 289) można łatwo stwierdzić, że normalna komórka epidermy liścia, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rany, przekształca się w komórkę embrionalną, tzn. odzyskuje zdolność podziałów. Wskutek wielokrotnych jej podziałów tworzy się tkanka merystematyczna, z której wyrasta w końcu cała roślina. W podobny sposób ko— mórki rdzenia kalarepy odtworzyć mogą całą roślinę. W tym przypadku jest jasne, że komórka będąca pumktem wyjScia regeneratu musiała mieć jeszcze wszystkie możliwości rozwojowe konieczne do wykształcenia całej rośliny, chociaż w zespole tka— nek liścia uległa ostatecznemu zróżnicowaniu na komórkę q)idermy, spełniając tym samym Ściśle ograniczone funkcje. Dopóki liść był po— łączony z rośliną macierzystą, wy- wierała ona hamujące działanie na wszystkie inne możliwości rozwojo- we drzemiące w epidermy; dzięki temu ujawniła się tylko jedna z możliwości, mianowicie wykształcenie się w postaci komórek skórki. Przez odcięcie liścia i uszkodzenie nerwów zniesiono te zależno” od reszty rośliny; w pewnych więc komórkach na nowo budzą się zahamowane tendencje dalszego rozwoju, zaczynają się one dzielić i w końcu wykształcają nową roślinę. Nie wiadomo jeszcze, na czym polega hamujący wpływ rośliny, ma on jednak bez wątpienia charakter korelacyjny. [przypisy: , drzwi wejsciowe, projektowanie wnętrz Kraków, kamery monitoring ]

Comments Off

Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz Kraków’

Najwazniejszy typ restytucji — r

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kapitalizm nadal natomiast rozwija się cyklicznie przy wzroście sprzeczności ekonomicznych i społecznych, co wpływa hamująco na tempo przyrostu pro- dukcji oraz wzrost spożycia dóbr materialnych i kulturalnych ludności pracującej. Gospodarka socjalistyczna w systemie gospodarki światowe] potencjału ekonomicznego, produkcji globalnej i spożycia. Kraje kapitalistyczne, z którymi współzawodniczą kraje obozu socjalistycznego, należą do najwyżej rozwiniętych, podczas gdy kraje socjalistyczne w momencie startu nale- żały w większości do zacofanych gospodarczo. 3. Ustrój socjalistyczny wykazuje dynamikę terytorial- ną, wzrost potencjału ludnościowego oraz wzrost wykorży- stania zasobów bogactw naturalnych, podczas gdy ustrój ka- pitalistyczny znajduje się w fazie kryzysu, czego wyrazem. jest wypadanie z orbity wpływow kapitalizmu coraz to no- wych państw oraz rozpad systemu kolonialnego. Kurczy się więc sfera wpływów międzynarodowego kapitału, kapitalizm traci źródła zasobów naturalnych, rynki zbytu oraz sojusz- ników. Rozpatrzmy obecnie bliżej główne czynniki decydujące O sytuacji w dziedzinie współzawodnictwa dwóch systemów. Industrializacja kapitalistyczna stała się podstawą takiego ukształtowania struktury gospodarczej, która zapewniła wy- soką wydajność pracy na jednego zatrudnionego, wielką pro- dukcję dóbr wytwórczych i konsumpcyjnych. Kapitalistyczne kraje gospodarczo rozwinięte osiągały dzięki temu ogromną przewagę nad resztą krajów świata w poziomie i jakości pro- dukcji oraz konsumpcji. Mimo że tempo ich wzrostu po okre- sie industrializacji spadło, przewaga tej grupy krajów jest nadal wielka. Pozycja wyjściowa krajów należących dziś do systemu so- cjalistycznego była zupełnie inna. Rosja, a również większość krajów, które później przystąpiły do budowy socjalizmu, by- ły to kraje gospodarczo słabo rozwinięte. Kraje azjatyckie w momencie rozpoczęcia rewolucji socjalistycznej miały dopie- ro zaczątki kapitalistycznego sposobu produkcji, nie znały jeszcze pozytywnych skutków industrializacji. Wśród euro- pejskich krajów socjalistycznych jedynie Czechosłowacja (ściślej jej część, tj. Czechy i Morawy) oraz NRD były kraja- mi wysoko rozwiniętymi. [podobne: , projektowanie wnętrz Kraków, domki drewniane, drabina aluminiowa ]

Comments Off

« Previous Entries