Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘przyczepy samochodowe’

Stad potrzeba znacznego powiekszania dyfundujacych

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Stąd potrzeba znacznego powiększania dyfundujących po- wierzchni u wszystkich większych i w szczególności bardziej aktywnych i ruchliwych zwierząt, które cechuje duże zapotrzebowanie tlenowe. Rolę tę spełniają skrzela, organy oddechowe, będące w zasadzie wyfałdowanymi na zewnątrz, znacznie powiększonymi dyfundującymi powierzchniami odde- chowymi, podczas gdy płuca kręgowców i tchawki owadów są wtłoczone do wnętrza ciała i zabezpieczone w ten sposób przed wysychaniem, które w środowisku wodnym nie grozi wyfałdowanym na zewnątrz skrze- lom. Morfologicznie skrzela są naj rozmaitsze, tworzące utwory delikatne i silnie z reguły unaczynione. U mło- dych kijanek skrzela są rozgałęzione, odstające od boków głowy i szczególnie typowe w swej prymi- tywnej budowie. Różnorodne pod względem kształtu i sprawności nie są wfęc organami homologicznym! u rozmaitych grup zwierzęcych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przyczepy samochodowe’

Stad potrzeba znacznego powiekszania dyfundujacych

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Wypełniwszy płuco powietrzem przy powierzchni wody i następnie ścisnąwszy otwór wejściowy, czyli zamknąwszy na- rząd oddechowy, błotniarka lub zatoczek mogą na pewen czas opuszczać się pod wodę, wyzyskując w taki sposób tę niewielką ilość pobranego z sobą powietrza, wystarczającą jednak dla mało aktywnego ich życia, – “czyszczenia” przedmiotów podwodnych z nalotu roślinnego, którym się żywią. Oddychają wyłącznie płucami także ssaki morskie foki, delfiny, wieloryby, syreny, pomimo bardzo da- leko posuniętego przystosowania do życia wodnego, przejawionego w ich rybokształtnym wyglądzie i sze- regu innych przystosowań umożliwiających im życie wodne. Wysoka organizacja i aktywne bardzo życie, równoznaczne z wielkim zapotrzebowaniem tlenowym, nie pozwala na szukanie nawet dodatkowych źródeł niezbędnego do życia pierwiastka w Środowisku wod- nym, znacznie gorzej pod tym względem zaopatrzonym od powietrza gazowego. Wszystkie pdchylenia ich orga- nizacji i zwyczaje sprowadzić można do możliwie jak największego usprawnienia mechanizmu oddycha- nia powietrzem gazowym w warunkach życia wod- ,nego (zamykane nozdrza u fok, pojedynczy otwór oddechowy na szczycie głowy u wielorybów, wytrzy- małość na długie – do godziny – przebywanie pod wodą). W przeciwieństwie do innych zwierząt wodnych wtórnego pochodzenia z lądu (larwy owadów ze skrzelotchawkami, żaby), czerpiących tlen z obu środowisk, organizacja ciała ssaków wodnych, nie- zależnie od ich rybokształtnego wyglądu zewnętrznego i innych cech wywołanych specyficznie wodnymi warunkami życia, przynajmniej pod względem odde- chowej przemiany materii jest typowo lądową, za- sadniczo odrębną niż u pierwotnych mieszkańców ży- wiołu wodnego. Je±eli w całości cech• jakiegokolwiek organizmu wodnego zechcemy doszukiwać się różnic’ pomiędzy tymi, które zostały wywołane przez specyficzne wa- runki środowiska . płynnego, w przeciwieństwie do tych, które nie mają znamion tej specyficzności i mo- głyby powstać także gdzie indziej, powiedzmy na lądzie, to narządy oddechowe – jako wskaźniki wy- sokości organizacji i intensywności przemiany materii – wysuwają się na czołowe miejsca, odróżniając or- ganizmy wodne od lądowych. [patrz też: , Firma transportowa, drzwi zewnętrzne, przyczepy samochodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przyczepy samochodowe’

Stad potrzeba znacznego powiekszania dyfundujacych

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Prawo znajduje za- stosowanie i w świecie żywym, z tym jednak zastrze- żeniem, że nie wszystkie zjawiska życiowe mu podle- gają, ponieważ organizm nie tworzy zwykłej reakcji chemicznej, lecz skoordynowaną całość skompliko- wanych procesów, wywierających na siebie często wpływy różnoki.erunkowe, niekiedy wręcz sobi.e prze- ciwne. W związku z tym przebieg prostego w zasadzie prawa fizykochemicznego nie zawsze jest dostatecz- nie wyraźny. W każdym razie procesy przemiany ma- terii, zjawiska ruchu, rozwoju i wzrostu wykazują wielką zależność od czynników termicznych, zbliżoną bardzo do prawa Van t’Hoffa. Z jaj skorka złożonych podczas chłodnej wiosny, przy przeciętnej tempera- turze 5_6° zaledwie, po 10 tygodniach wylęgają się młode, podczas gdy w temperaturze 15-16° już po 4 tygodniach. Podobnych przykładów znamy całe mnóstwo. Najbardziej wyraźną zależność rozwoju od tempe- ratury widzimy u ryb i płazów, a to dlatego, że śro- dowisko wodne, bardziej jednorodne (zmiany wilgoci odpadają), łatwiej pozwala stwierdzić wpływ pojedyn- czego czynnika w danym przypadku termicznego. Jaja śledzia mogą rozwijać się równie dobrze przy temperaturze, 0,5° jak i przy 16°, ale rozwój ich trwa w pierwszym przypadku 40-50 dni, w drugim za- ledwie 6-8, zbliżając czas jego trwania do warunków optymalnych, naj korzystniejszych. Doświadczenia laboratoryjne i hodowlane precyzują duży wpływ warunków termicznych na rozwój orga- nizmów zwierzęcych. Stwierdzono, że pstrąg dla roz- woju ikry potrzebuje energii cieplnej, odpowiadającej 410 stopnio-dniom, ponieważ jej rozwój trwa 41 dni, w temperaturze 10°, 82 dni w -temperaturze 5°, a 205 dni w temperaturze 2°, oczywiście przy zachowaniu nie zmiennych w zasadzie innych warunków ekologi- cznych. Rozwój ikry dorsza trwa około 150 stopnio- -dni. Dane należy uzupełnić pojęciem “progu rozwo- jowego”, czyli temperatur najniższych, przy których rozwój się rozpoczyna. U zwierząt morskich zimno- wodnych mogą to być ,temperatury negatywne, w związku z zamarzaniem wody morskiej poniżej 0° [przypisy: , cegła na ścianę, krzesła biurowe, przyczepy samochodowe ]

Comments Off