Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Zadaniem bodzców indywidualnych jest nato-

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Zadaniem bodźców indywidualnych jest nato- miast kształtowanie takich pożądanych cech pracy czy pro- duktu, na które ma wpływ indywidualny pracownik. Zestawienie bodźców i zasad ich oddziaływania zawiera tablica 17. Ponieważ płace są formą udziału pracowników- w docho- dzie narodowym, ponieważ przeznacza się na nie wielkie środki, a także ze względu na ich wagę w strukturze docho- du pracowników, mogą one stanowić główną formę bodźca ekonomicznego, oczywiście przy założeniu, że wielkość płacy zależy od. wkładu pracy. Jednakże sam fakt występowania płacy w gospodarce socjalistycznej nie świadczy jeszcze o tym, że spełnia ona rolę bodźca ekonomicznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Zadaniem bodzców indywidualnych jest nato-

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Liczne motyle dzienne i błonkówki, rozkoszujące się życiem podczas najbardziej usłonecznionych po- łudniowych godzin dnia,. przy lada zachmurzeniu przestają latać i kryją się wśród roślinności. Są to heliofile, prawdziwe dzieci słońca. Obronne reakcje świetlne mogą jednak ulegać mniej lub więcej raptownym zmianom w zależności od równocześnie ze światłem działającego innego czyn- nika. W zasadzie dodatnio fototropiczne pszczoły nie wylatują z ula przy niskiej temperaturze, choć słońce może świecić; ich fototropizm staje sięwtedy ujemny, wskazując że warunki cieplne w krańcowych razach u pszczół większą odgrywają rolę niż warunki świetlne. Read the rest of this entry »

Comments Off