Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Slaby rozwój ekonomiczny w momencie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Słaby rozwój ekonomiczny w momencie zdobycia władzy politycznej przez klasę robotniczą w. dzisiejszych krajach so- cjalistycznych i wysoki poziom rozwoju części krajów kapita- listycznych w zakresie poziomu sił wytwórczych, wydajności pracy, produkcji globalnej itd. w punkcie startu do współ- zawodnictwa stwarza!” bardziej sprzyjające warunki krajom kapitalistycznym niż socjalistycznym. Równocześnie jednak ustanowienie socjalistycznych stosunków produkcji zapew- niło krajom socjalistycznym warunki wyższego tempa wzro- stu gospodarczego niż osiągane kiedykolwiek w systemie ka- pitalistycznym, Syntetycznym wyrazem rozwoju gospodarczego są wskaź- niki tempa wzrostu dochodu narodowego. W tablicy przy- toczono wskaźniki wzrostu dochodu narodowego na 1 miesz- mieszkańca W dyskusjach na temat współzawodnictwa dwóch sy- stemów społeczno-ekonomicznych podkreśla się niekiedy, że gospodarkę socjalistyczną charakteryzuje wysoka dynamika przyrostu dochodu narodowego tylko we wczesnej fazie wzrostu. W rzeczywistości sytuacja wygląda inaczej. Tempo wzrostu gospodarczego europejskich krajów socjalistycz- nych mierzone przyrostem dochodu narodowego nie tylko w latacłi pięćdziesiątych było wysokie, wyższe niż w świecie kapitalistycznym. Również w latach sześćdziesiątych oraz na początku lat siedemdziesiątych gospodarka.socjalistyczna wy- kazywała wyższą dynamikę wzrostu’ niż .gospodarka państw kapitalistycznych. Wiele danych, które można znaleźć w rocznikach statysty- cznych, świadczy o tym, że w zakresie dynamiki wzrostu gos- podarczego kraje socjalistyczne przewyższają państwa kapi- talistyczne. Warto przy tym podkreślić, że wysoka dynamika rozwoju społeczno-ekonómicznegó jest yv krajach socjalistycz- nych regułą. Nie można tego samego powiedzieć o gospodar- ce państw kapitalistycznych 17. Swiadczą o tym np. sygnały o spadku na początku lat siedemdziesiątych tempa wzrostu produkcji przemysłowej w europejskich krajach kapitalis- tycznych należących do EWG. Wskaźnik przyrostu produkcji przemysłowej w europej- skich krajach socjalistycznych wynosił w latach 1950 – 1970 średnio rocznie około 10% 18, W rozwiniętych krajach kapita- listycznych około 500, W krajach rozwijających się około 700. Srednie roczne tempo wzrostu wydajności pracy w przemyśle w omawianym okresie wynosiło w europejskich krajach RWPG 4 – 7%, w rozwiniętych krajach kapitalistycz- nych 360, a w krajach rozwijających się. 390. [hasła pokrewne: , hale przemysłowe, mobilne piaskowanie, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Slaby rozwój ekonomiczny w momencie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Trzy te główne sposoby poruszania się zwierząt nektonicznych powtarzają się także i u b e z k r ę- g o w c Ó w, jakkolwiek wskutek zasadniczo odrębnej organizacji zwierząt niższych, przejawiać się mogą naj rozmaiciej , nie poddając się już tak prostej sche- matyzacji i ścisłemu porównaniu. Zjawiają się tu także sposoby lokomocji nieznane zupełnie u krę- gowców, jak odpychania się za pomocą strumienia wytłaczanej wody, bądź spod kurczliwego klosza [ak u meduz, bądź z jamy płaszczowej poprzez lejek• jak u głowonogów. Takim “rakietowym” sposobem, przez wytłaczanie raptowne wody z końcowej części jelita przez odbyt, poruszają się także larwy słodko- wodne niektórych ważek. Nie możemy dłużej zatrzymywać się nad innymi typami, bo wykroczyłoby to poza program książki, taka jest ich rozmaitość. W przeciwieństwie do zwie- rząt osiadłych, przytwierdzonych, znajdujących po- karm na miejscu i dla rozrodu nie potrzebujących się poruszać (zapłodnienie zewnętrzne, rozród drogą pączkowania), chroniących się przed wrogami reakcja- mi lokalnymi (kurczenie się, parzydełka), kształtem upodabniających się często do roślin, – zwierzęta nektoniczne cechuje zdolność lokomocji aktywnej, przejawiona najrozmaiciej, a przenosząca zwierzę z jednego miejsca na inne dla zaspokcjenia głównych potrzeb życiowych: odżywiania się.. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Slaby rozwój ekonomiczny w momencie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W odniesieniu do czynnika wilgotności wszystkie zwierzęta lądowe można podzielić na dwie krańcowe grupy, połączone jednak typami przejściowymi: h y- g r o t i l e (wilgociolubne) i k s e r o f i l e (sucholubne). Jest to jeden z zasadniczych podziałów ekologicznych fauny lądowej, dla której czynnik wilgotności po- wietrza ma tak doniosłe znaczenie. Hygrofile wymagają dużej zawartości pary wodnej w powietrzu, są mieszkańcami siedlisk cienistych, za-’ drzewionych, żyją pod ‘liśćmi, korą drzew, kamie- niami, na ziemi wilgotnej, często prowadzą życie nocne, unikają w zasadzie miejsc eksponowanych, naświetlonych i narażonych zwłaszcza na wysuszające działanie wiatru, Należą tu wszystkie zwierzęta lądowe pozbawione aparatu oddechowego typu lądowego, oddychające’ wprost skórą (wirki, wstężnice i pijawki lądowe z krajów tropikalnych oraz nasze dżdżownice) lub skrzelami oddychające skorupiaki (stonogi), a tak- że całe mnóstwo innych, oddychających tchawkami lub płucami, lecz o powłoce ciała naj widoczniej nie- dostatecznie zabezpieczającej przed parowaniem (mnó- stwo owadów trzymających się miejsc wilgotnych, wije, ślimaki, płazy, wiele ssaków leśnych), W przeciwieństwie do hygrofilów, kserofile wy- zwoliły się w znacznym stopniu. od niebezpiecznych, osuszających wpływów powietrza, mogą żyć w miej- scach nieraz bardzo suchych, otwartych wśród pól. stepów, i pustyń, prowadzą częstokroć życie wśród skwaru dziennego i pełnego nasłonecznienia (liczne motyle, błonkówki, trzyszcze, piaskowce, jaszczurki itp.). Taki, krańcowo odmienny od hygrofilów, tryb życia mogą prowadzić najczęściej dzięki powłoce ciała w dostatecznym stopniu zabezpieczającej przed utra- tą wody, przed wysychaniem. Należy jednak podkre- ślić, że jedynie typ przemiany materii decyduje o tym czy organizm jest kserofilem. Sama obecność zwie- rzęcia w miejscu suchym nie mówi jeszcze, że zwierzę jest kserofilem. Trzeba poznać’ jego sposób życia, może bowiem być aktywny nocą lub podczas dżdżystej pogody, jak np. ślimaki lądowe, wymagające do życia wilgoci, a jednocześnie ciepłych i zasobnych w wapień gleb. [hasła pokrewne: , stoiska targowe, bębny kablowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off