Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Dwa pierwsze czynniki zaczely oddzialywac

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Dwa pierwsze czynniki zaczęły oddziaływać na przebieg cyklu koniunkturalnego już na początku XX w.; rola dalszych staje się wyraźna po II wojnie światowej. Do, czasu I wojny światowej wojny nie miały wyraźnego wpływu na przebieg cyklu koniunkturalnego. Natomiast I wojna światowa wywołała swoistą “koniunkturę wojenną”, która zawierała w sobie zarówno cechy rozkwitu, jak i cechy kryzysu. Wystąpił w tym czasie wzrost cen i zysków, wzrost inwestycji i produkcji. Rozkwit ten wystąpił jednak tylko w gałęziach produkujących na potrzeby armii, natomiast w gałęziach zaspokajających potrzeby konsumpcyjne nastąpił spadek produkcji (mimo wzrostu cen) oraz zmniejszenie się funkcjonującego majątku trwałego. Pojawienie się wy raźnej koniunktury wojennej było rów- nież przyczyną tego, że ostatni wielki kryzys przed II wojną światową, który wybuchł w 1937 r., nie objął Niemiec i Ja- ponii, państwa te bowiem przygotowywały się już do wojny. Można więc stwierdzić, że przestawienie się gospodarki na produkcję wojenną prowadzi do wzrostu popytu na środki produkcji i do stałego zwiększania się produkcji zbrojeniowej. W obu tych działach gospodarki zyski przedsiębiorców są wy- sokie, ponieważ wskutek nadwyżki popytu nad podażą wzra- j stają ceny . Nadprodukcja nie jest w tej sytuacji możliwa, po- nieważ podstawowa część majątku produkcyjnego nie wy twa- rza ani środków produkcji, ani środków konsumpcji, a pozo- stała część wytwarza głównie środki produkcji dla przemysłu zbrojeniowego lub środki konsumpcji dla potrzeb armii. W zakresie dóbr rynkowych występuje więc przewaga popytu nad podażą. Po zakończeniu. działań wojennych czynnikiem utrzymują- cym Wysoką koniunkturę jest wysoki popyt na środki kon- sumpcji (istnieje w tym zakresie tzw. “popyt odłożony”). Do- datkowym czynnikiem oddziałującym dodatnio na gospodar- kę jest wzrost popytu na środki produkcji wywołany znisz- czehiem części majątku produkcyjnego i’ koniecznością jego odtwarzania. [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie, wynajem busów, paralotnie kurs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Dwa pierwsze czynniki zaczely oddzialywac

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Teoria bodźców przedstawia polityce gospodarczej różne możliwe rozwiązania. Wyborem określonych rozwiązań zaj- muje się polityka gospodarcza. Wybór ten powinien być opar- ty na znajomości konstrukcji bodźców oraz warunków ich zastosowania. W praktyce mamy do czynienia z wykorzystaniem wielu grup i form bodźców. Gdy ich dobór jest przypadkowy lub dowolny, nie stanowią OnE spójnego systemu bodźców eko- nomicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Dwa pierwsze czynniki zaczely oddzialywac

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Duże różnice występują rów- nież w poziomie kultury rolnej, w• produkcji z hektara, w wydajności pracy, w strukturze produkcji, w wyposażeniu technicznym oraz w• stopniu uprzemysłowienia i tempie od- pływu siły roboczej rolnictwa. Wynika stąd konieczność uwzględniania różnych dróg oraz metod technicznych i społecznych przeobrażeń naszego rol- nictwa: a także różnego tempa tych przeobrażeń w poszczę- gólnych rejonach kraju. Na północy i zachodzie, .gdzie znacz- ne obszary ziemi znajdują się we władaniu PGR-ów, zwłasz- cza we wsiach sąsiadujących bezpośrednio z PGR-ami, ma miejsce przekazywanie ziemi przez. starzejących się rolników do PGR-ów w zamian za rentę starczą. Jest tak wówczas, gdy rolnik indywidualny nie ma następcy chętnego do prowadze- nia gospodarstwa, gdyż jego dzieci przeszły do pracy poza rolnictwem lub do PGR-u. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Dwa pierwsze czynniki zaczely oddzialywac

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

O rosnącej roli socjalistycznego systemu socjalistycznego i gospodarczego świadczą dane o udziale państw socjalistycz- nych w produkcji przemysłowej świata, produkcji rolniczej, handlu zagranicznym itp. Udział państw systemu socjali- stycznego w ,produkcji przemysłowej świata zwiększył się z około 200/0 w 1950 r. do 39010 w 1968 r. Rola pozostałych grup państw w produkcji przemysłowej świata kształtowała się następująco: rozwinięte kraje kapitalistyczne wytwa- rzały’ w 1968 r. 54010, a kraje rozwijające się 7010 całej pro- dukcji przemysłowej. Udział państw systemu socjalistycz- nego w produkcji artykułów rolnych (bez mięsa i mleka) w 1967 r. wynosił 32,8%’ O ile osiągnięcia w produkcji przemysłowej i rolniczej, globalnie biorąc, są znaczne, o tyle dotychczasowy rozwój międzynarodowych stosunków ekonomicznych jest wybitnie niezadowalający. Swiadczy o tym udział krajów socjali- stycznych w obrotach z zagranicą. W 1967 r. eksport państw RWPG wynosił 10,8% eksportu świata, podczas gdy np. udział EWG – 26,10/0. Osiągnięcia gospodarcze systemu państw socjalistycznych polegają nie tylko na uzyskiwaniu coraz to lepszych wskaź- ników globalnych, ale również na sukcesach jakościowych, co znajduje wyraz w zmianach struktury, społeczno-ekono- micznej i w poziomie sił wytwórczych. Zmiany w struktu- rze produkcji i zatrudnienia, jakie dokonały się w państwach systemu socjalistycznego, stawiają je w rzędzie państw roz- winiętych gospodarczo. 2. Wyrównywanie poziomów rozwoju gospodarczego krajów systemu socjalistycznego Rewolucja socjalistyczna zwyciężyła, jak dotąd, głównie w krajaćh słabo i średnio rozwiniętych gospodarczo (wyjąt- kiem są NRD i Czechosłowacja). Do systemu socjalistyczne- go należą w związku z tym państwa o różnym poziomie rozwoju ekonomicznego. Różnice te nawet wśród europej- skich krajów socjalistycznych są dość znaczne, a ich poziom jest róinie oceniany. Według źródeł przyjmujących poziom dochodu narodowego na jednego ‘mieszkańca NRP za 100%, kształtowały się one tak jak w tablicy 22. [hasła pokrewne: , Wykończenia mieszkań, organizacja imprez, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

« Previous Entries