Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Dwa pierwsze czynniki zaczely oddzialywac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dwa pierwsze czynniki zaczęły oddziaływać na przebieg cyklu koniunkturalnego już na początku XX w.; rola dalszych staje się wyraźna po II wojnie światowej. Do, czasu I wojny światowej wojny nie miały wyraźnego wpływu na przebieg cyklu koniunkturalnego. Natomiast I wojna światowa wywołała swoistą “koniunkturę wojenną”, która zawierała w sobie zarówno cechy rozkwitu, jak i cechy kryzysu. Wystąpił w tym czasie wzrost cen i zysków, wzrost inwestycji i produkcji. Rozkwit ten wystąpił jednak tylko w gałęziach produkujących na potrzeby armii, natomiast w gałęziach zaspokajających potrzeby konsumpcyjne nastąpił spadek produkcji (mimo wzrostu cen) oraz zmniejszenie się funkcjonującego majątku trwałego. Pojawienie się wy raźnej koniunktury wojennej było rów- nież przyczyną tego, że ostatni wielki kryzys przed II wojną światową, który wybuchł w 1937 r., nie objął Niemiec i Ja- ponii, państwa te bowiem przygotowywały się już do wojny. Można więc stwierdzić, że przestawienie się gospodarki na produkcję wojenną prowadzi do wzrostu popytu na środki produkcji i do stałego zwiększania się produkcji zbrojeniowej. W obu tych działach gospodarki zyski przedsiębiorców są wy- sokie, ponieważ wskutek nadwyżki popytu nad podażą wzra- j stają ceny . Nadprodukcja nie jest w tej sytuacji możliwa, po- nieważ podstawowa część majątku produkcyjnego nie wy twa- rza ani środków produkcji, ani środków konsumpcji, a pozo- stała część wytwarza głównie środki produkcji dla przemysłu zbrojeniowego lub środki konsumpcji dla potrzeb armii. W zakresie dóbr rynkowych występuje więc przewaga popytu nad podażą. Po zakończeniu. działań wojennych czynnikiem utrzymują- cym Wysoką koniunkturę jest wysoki popyt na środki kon- sumpcji (istnieje w tym zakresie tzw. “popyt odłożony”). Do- datkowym czynnikiem oddziałującym dodatnio na gospodar- kę jest wzrost popytu na środki produkcji wywołany znisz- czehiem części majątku produkcyjnego i’ koniecznością jego odtwarzania. [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie, wynajem busów, paralotnie kurs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Dwa pierwsze czynniki zaczely oddzialywac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Teoria bodźców przedstawia polityce gospodarczej różne możliwe rozwiązania. Wyborem określonych rozwiązań zaj- muje się polityka gospodarcza. Wybór ten powinien być opar- ty na znajomości konstrukcji bodźców oraz warunków ich zastosowania. W praktyce mamy do czynienia z wykorzystaniem wielu grup i form bodźców. Gdy ich dobór jest przypadkowy lub dowolny, nie stanowią OnE spójnego systemu bodźców eko- nomicznych. Z systemem bodźców ekonomicznych mamy do czynienia wówczas, gdy spełniony jest warunek skutecz- ności ich działania w osiąganiu celów polityki gospodarczej. Dlatego stosowane bodźce powinny być stałym przedmiotem zainteresowania polityki gospodarczej i nauki. Elementy bier- ne lub negatywne względem celów gospodarczych powinny być eliminowane z zespołu bodźców. Jak wiemy, ludzie w swoim postępowaniu, a więc i w działalności gospodarczej kierują się motywami nie tylko ekonomicznymi, ale również pozaekonomicznymi. Dlatego bodźce materialne nie mogą być jedynym sposobem skłania- nia ludzi do solidnej i bardziej wydajnej pracy. Skutecz- ne kierowanie ludźmi w społecznym procesie gospodarowa- nia wymaga zharmonizowania bodźców materialnych z bodźcami moralnymi. Zadowolenie z wykonywanej pracy, szacunek społeczny do wykonywanego zawodu i inne formy moralnej satysfakcji są istotnymi pobudkami wzmacniają- cymi wolę dobrej roboty i aktywność w pracy. MIEJSCE ROLNICTW A W SYSTEMIE SOCJALISTYCZNEJ REPRODUKCJI SPOŁECZNEJ 1. Zadania rolnictwa w początkach uprzemysłowienia W początkowej fazie rozwoju gospodarkę większości krajów socjalistycznych cechował znaczny udział rolnictwa w struk- turze zatrudnienia i w wytwarzaniu dochodu narodowego, a w wielu z nich również w eksporcie. Reforma rolna likwidowała wprawdzie wyzysk chłopów . przez obszarników, ale nie .od razu zapewniła szybki rozwój rolnictwa. Setki tysięcy upełnorolnionych i nowo utworzo- nych gospodarstw chłopskich zwiększyło jednak swój poten- cjał produkcyjny, mogło lepiej wykorzystać posiadane zaso- by siły roboczej i zwiększyć produkcję. [patrz też: , wyposażenie biur, sprzątanie poznań, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

« Previous Entries