Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘regały magazynowe’

Wprowadzenie rentownosci lub zysku jako

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Wprowadzenie rentowności lub zysku jako mierników oceny pracy przedsiębiorstwa wyma- ga zatem ‘stworzenia w ramach przedsiębiorstwa i w całej gospodarce odpowiednich warunków, które pozwolą oceniać za ich pomocą faktyczne wyniki pracy przedsiębiorstwa. Pojęcie premii traktujemy bardzo szeroko. Mogą one speł- niać rolę zarówno bodźców syntetycznych, jak i wyspecjali- zowanych. Premie stanowią zmienną ruchomą część wyna- grodzenia za ilość i jakość świadczonej pracy, a kryte- rium ich przyznawania może być również ogólna racjonał- ność gospodarowania, polepszenie ogólnych wyników pra- cy przedsiębiorstwa czy zjednoczenia. Wprowadzenie do konstrukcji bodźców syntetycznych warunków wypłat premii w postaci dodatkowych zadań (np. polepszenie jakości produkcji, usprawnienie kooperacji), umożliwia uzupełnianie bodźców syntetycznych bodźcami wyspecjalizowanymi. Bodźce wyspecjalizowane, jak wiadomo, polegają na sto- sowaniu premiowania za wykonanie szczegółowych zadań. W związku z tym mają szereg wad, z powodu których nie można na nich wyłącznie oprzeć systemu bodźców eko- nomicznych w gospodarce socjalistycznej. Oto podstawowe wady czystego systemu bodźców wyspecjalizowanych: a) wielość zadań rodzi sprzeczności interesów: b) w przypadku prac nie dających się wymierzyć (funkcje kierownicze i in- ne) nie można ustalić podstawy premiowania; c) bodźce te są porządkowane w zależności od siły ich oddziaływania. co nie zawsze jest zgodne z celami ogólnymi; d) pewne kie- runki działania. pozostają poza zasięgiem oddziaływania bodźców; e) następuje ilościowe rozrastanie się bodźców I wyspecjalizowanych. . Takich wad nie mają bodźce syntetyczne, a poza tym ma- ją one tę zaletę, że gdy trzeba wyróżnić Jakieś specjalne za- dania, można zapewnić ich wykonanie przez określenie szczegółowych warunków wypłat premii. Oprócz premii funkcje bodźców spełniają również nagro- dy tym różniące się od premii, że nie wiążą się z góry ani z adresatem, ani z zadaniem. Niezależnie od tego, czy oparte są na regulaminach, czy mają charakter uznaniowy, pozwa- lają na honorowanie konkretnych osiągnięć pracownika, któ- rych się nie da ocenić w inny sposób. Nagrody nie spełniają tej roli co płaca i premia, ale uzupełniają ich oddziaływanie bodźcowe. [patrz też: , wynajem samochodów, wypożyczalnia samochodów Warszawa, regały magazynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘regały magazynowe’

Wprowadzenie rentownosci lub zysku jako

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

A równocześnie często nie są spełnione nięzbędne przesłanki społeczno-ekonomicz- ne. Jeżeli natomiast w takiej sytuacji grupie rewolucyjnej uda się zdobyć władzę polityczną, to jej trwałość jest bardzo problematyczna. Każda próba przeprowadzenia głębszych reform, np. reformy rolnej, napotyka opór rodzimej i mię- dzynarodowej reakcji. Grupy rewolucyjnie nastawionej in- teligencji przy braku sojuszników i dostatecznych przesłanek natury ekonomicznej nie są w stanie zapewnić trwałych przeobrażeń o charakterze socjalistycznym. Niemniej jednak jest faktem, że istnienie bezrobocia, ol- brzymiej nędzy ludności, marazmu gospodarczego, braku perspektyw poprawy istniejącej sytuacji to przesłanki, które przy zorganizowanej działalności partii komunistycznej mogą stworzyć szanse’ zwycięstwa socjalizmu w krajach słabo rozwiniętych. Dodatkowym czynnikiem wewnętrznym sprzy- jającym rewolucji socjalistycznej w tej grupie krajów jest rodzące się poczucie więzi narodowej. Patriotyzm w kra- jach rozwijających się staje się ważną społeczno-polityczną przesłanką rewolucji socjalistycznej. Jak wykazuje praktyka walk narodowowyzwoleńczych w ciągu lat powojennych, , czynnik ten w wielu przypadkach odgrywa rolę decydującą w zapoczątkowaniu przemian o charakterze rewolucyjnym. Do zewnętrznych czynników sprzyjających zwycięstwu socjalizmu w krajach •rozwijających się należy istnienie sy- stemu państw socjalistycznych, ich pomoc ekonomiczna oraz polityczne poparcie dla ruchów na rzecz wyzwolenia naro- dowego i społscznego. Pod względem stosunków ekonomicznych i politycznych kraje słabo rozwinięte są’ wybitnie niejednolite. Wydaje się jednak, . że można tu wydzielić trzy dość wyraźne grupy: l) kraje, które preferują niekapitalistyczną drogę rozwoju, skłaniające się ku budowie społeczeństwa socjalistycznego, 2) kraje o stosunkowo zaawansowanym rozwoju kapitali- stycznych stosunków ekonomicznych, preferujące kapitalizm jako ustrój; 3) kraje o dominującej roli feudalnych elemen- . tów w strukturze społecznej i ekonomicznej. Realizowane w pierwszej grupie krajów zmiany w dzie- dzinie stosunków ekonomicznych, tzn .. stosunków produkcji i podziału, wywierają coraz większy wpływ na kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego. [przypisy: , regały magazynowe, rusztowania aluminiowe, Silniki do agd ]

Comments Off