Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘regały półkowe’

Pyzede wszystkim jednak liczne observvacje

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Pyzede wszystkim jednak liczne observvacje zdają się wskazywać, że istnieją hormony wywoł u j ą ce rozwój kwia łów (hormony kwitnienia). Tworzenie gie tych substancji, ich transport i stężenie rozstrzygają o rozwijaniu się kwiatów w określonych miejscach rośliny. Nie udało się jednak dotychczas wyizolować ich z roślin, wskutek czego fakt ich istnienia jest jeszcze sprawą sporną. Proste doświadczenia ze szczepieniem pomiędzy rocznymi i dwuletnimi rasami roślin skłaniają nas do wyciągnięcia wniosku, że istnieje substancja dyfundująca indukująca tworzenie się kwiatów, Na przykład słoiki wzrostu Hyoscyamus niger, które dopiero w drugim roku życia tworzy kwiaty, a w pierwszym rośnie wyłącznie wegetatywnie, można już w pierwszym roku przestawić na wytwarzanie kwia— łów, jeżeli zaszczepimy w ich bezpośrednim sąsiedztwie kwitnący zraz innej rośliny, nawet odmiennego rodzaju (np. tytoniu). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘regały półkowe’

Pyzede wszystkim jednak liczne observvacje

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Jednakże zawsze mija pewien czas, zanim płace zośtaną podwyższone, rzadko zresztą w takim stopniu, w jakim wzrosły ceny, a jeśli nawet w takim samym stop- niu, to w nie długim czasie ten wzrost płac będzie “zrekom- pensowany” ponownym wzrostem cen. Prowadzi to do pow- stania tzw. spirali inflacyjnej wzrost płac jest skutkiem wzrostu cen i równocześnie przyczyną następnego wzrostu cen. Inflacja jako narzędzie polityki gospodarczej państwa występuje szczególnie często w połączeniu z nadmiernymi wydatkami państwa. Jest wówczas środkiem przywracania równowagi budżetowej. Interwencja państwa ogranicza swobodę właścicieli kapita- łu w zakresie wysokości płac. W gruncie rzeczy ograniczenia te nie wynikają bezpośrednio z działalności państwa, lecz z długoletniej walki klasy ‘robotniczej i jej związków zawodo- wych, usankcjonowanej w postaci ustawodawstwa pracy. Państwo pełni często funkcję arbitra między żądaniami klasy robotniczej a interesami kapitału. Broni interesów klasy wła- ścicieli kapitału zwłaszcza wtedy, gdyby wzrost płac mógł spowodować spadek zysków i zniechęcić w ten sposób do in- westowania. Wpływ państwa na utrzymanie koniunktury drogą zwięk- szania inwestycji prywatnych zależy od dwóch czynników: od stopnia monopolizacji gospodarki (pamiętamy, że wysoki zysk monopoli i możliwość samofinansowania “uodparnia” je do pewnego stopnia na bodźce uruchamiane przez państwo) oraz od szybkości reakcji państwa na symptomy kryzysu. Uważa się powszechnie, że państwu trudniej jest urucho- mic akcję antykryzysową przed wybuchem kryzysu (wobec sprzeczności interesów poszczególnych grup kapitału) niż za- stosować właściwe środki łagodzące przebieg cyklu koniunk- turalnego (tani kredyt, zamówienia państwowe itp.). Poza oddziaływaniem na inwestycje prywatne państwo sa- mo inwestuje w gospodarkę. Wzrost inwestycji państwowych jest jednym ze źródeł rozszerzania się sektora państwowego, tj: wzrostu liczby przedsiębiorstw, których właścicielem jest państwo kapitalistyczne. Należy tu podkreślić, że tworzenie własności państwowej. w kapitalizmie nie zmienia charakteru tego sposobu produkcji, nie jest metodą “przekształcania” go w socjalizm. [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, drzwi wewnętrzne Kraków, regały półkowe ]

Comments Off