Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Rekuperatory’

Rosnie równiez wiedza rolnicza i

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Rośnie również wiedza rolnicza i techniczna rolników, co oznacza znaczne – przyspieszenie. rozwoju sił wytwórczych. Wraz z przyspieszeniem rozwoju techniki i rozszerzaniem się zasięgu społecznej własności rozwijają się nowe stosunki społeczne na wsi: Wspólne maszyny i urządzenia techniczne stwarzają platformę, współpracy i współdziałania rolników danej wsi i wprowadzają elementy planowej organizacji pracy i eksploatacji sprzętu. W części kółek rolniczych i w zespołach rolników oprócz wspólnego użytkowania maszyn zapoczątkowano zespołową produkcję roślinną, a w niektórych również zwierzęcą na gruntach Państwowego Funduszu Ziemi lub we wspólnotach wiejskich. Pewna ilość kółek rolniczych podejmuje łączenie ziemi swych członków w celu wspólnej jej uprawy. W miarę zmniejszanta się liczby zatrudnionych w rolnictwie próby te będą podejmowane szerzej prowadząc do stopniowych dal- szych przemian .struktury agrarnej. Proces ten na razie jest powolny, ale w dalszej perspektywie będzie się nasilał w róż- nych formach kooperacji produkcji między rolnikami indy- widualnymi oraz między gospodarstwami państwowymi i, spółdzielczymi a wsią indywidualną. Stopnidwo kółka rolni- cze będą stanowić ogniwa społecznej formy produkcji rol- niczej, zbliżonej do spółdzielczej. Równolegle z rozwojem kó- łek rolniczych w sprzyjających warunkach będą się również _ rozwijać proste formy zespołowej produkcji oraz spółdzielnie produkcyjne. O wyborze form uspołecznienia będą decydo- wać sami rolnicy. WARUNKI PRODUKCn A KOSZTY I CENY PRODUKTOW ROLNYCH 1. Zróżnicowanie warunków i ich wpływ na koszty i rozmieszczenie produkcji rolniczej Społeczna własność ziemi i innych środków produkcji w so- cjalistycznych przedsiębiorstwach rolnych stwarza podsta- wę odmiennych niż w -kapitalizmie stosunków produkcji i podziału, ale nie eliminuje względnie trwałych różnic w warunkach działalności poszczególnych przedsiębiorstw. Ziemia jako podstawowy środek produkcji w rolnictwie występuje także w gospodarce socjalistycznej w ograniczo- nym obszarze i jej zasoby maleją wskutek zajmowania znacznych areałów na cele nierolnicze (budowle, kopalnie, drogi, sztuczne jeziora, obszary rekreacyjne itp.). [patrz też: , Rekuperatory, wirtualne biuro, tanie odbitki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Rekuperatory’

Rosnie równiez wiedza rolnicza i

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Ceny nie są oczywiście jedynym czynnikiem wpływają- cym na rozmieszczenie produkcji rolniczej. Obok warunków naturalnych czynnikami oddziałującymi na nie jest, rów- nież lokalizacja zakładów przemysłu rolnego, sieć komuni- kacyjna, wysokość taryf prżewozowych, zasoby siły roboczej i inwestycje rolnicze. Szczególnie duże znaczenie mają ceny produktów rolnych i ich relacje do cen przemysłowych środków produkcji dla Rolnictwa. Reprodukcja roz- szerzona jest możliwa, gdy przedsiębiorstwo jest rentowne, lub na podstawie systemu finansowania inwestycji z budże- tu państwa bez konieczności ich zwrotu przez przedsiębior- stwa .: Ten ostatni system dominował w: państwowych gos- podarstwach rolnych krajów socjalistycznych jeszcze na po- czątku lat sześćdziesiątych, ale nie zapewniał optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów ziemi i środków pro- dukcji znajdujących się we władaniu społeczeństwa socjali- stycznego. Zarówno dla PGR-óW;, jak i spółdzielni produkcyjnych korzystniejszy z punktu widzenia racjonalności gospodaro- wania jest wprowadzony w ostatnich latach system pełnego rachunku ekonomicznego, przy którym przedsiębiorstwo fi- nansuje całkowicie proces intensyfikacji i wdrażania nowej techniki, to znaczy reprodukcję rozszerzoną,ze I środków własnych – lub z kredytu zwrotnego. Wprowadzenie takiego systemu stało się jednak możliwe dopiero wówczas, gdy po- ziom cen produktów rolnych zapewnił rentowność przed- siębiorstwom o gorszych glebach. Znaczny wpływ na intensyfikację i. wdrażanie postępu. technicznego do rolnictwa mają ceny środków produkcji i dóbr inwestycyjnych dla rolnictwa i ich. relacje do cen rol- nych. Ceny takich podstawowych środków produkcji, jak nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, pasze treściwe, ma- szyny i ciągniki, części zamienne, materiały budowlane i in- ne elementy technicznego wyposażenia rolnictwa oraz ich jakość w coraz Wyższym stopniu wpływają na koszty produkcji w rolnictwie. Wynika to stąd, że w miarę wzro- stu poziomu intensywności przedsiębiorstw rolnych oraz po- stępów mechanizacji rolnictwa maleje względnie, a nawet . absolutnie, wielkość nakładów pracy żywej na jednostkę produktu, a nakłady pracy uprzedmiotowionej rosną. [przypisy: , obróbka miedzi, Rekuperatory, Fototapety do kuchni ]

Comments Off

« Previous Entries