Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘rusztowania aluminiowe’

Rozwój sektora panstwowego zapoczatkowany w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozwój sektora państwowego zapoczątkowany w usługach i vi infrastrukturze, a następnie rozszerzony na gałęzie mało rentowne, ale o dużym znaczeniu dla funkcjonowania gospo- darki (przemysł wydobywczy, energetyka, hutnictwo), obec- nie obejmuje nowe gałęzie, w których charakter postępu te- chnicznego wymaga dużych kapitałów (przemysł atomowy, chemiczny) lub które mają szczególne znaczenie gospodarcze lub strategiczne (zbrojenia, badania naukowe, system banko- wo-kredytowy). Wyjątkiem była nacjonalizacja we Francji’ zakładów samocho- dowych Louisa Renault, który jako kolaborant nie ‘otrzymał odszko- dowania. Pozostali akcjonariusze’ jego przedsiębiorstwa odszkodowa- nie otrzymali. Znaczenie rozwijającego się sektora państwowego w gospo- darce polega na tym, że: 1) staje sięon podstawą pewnej iloś- ci inwestycji dokonywanych co roku w kontrolowanych przez – państwo dziedzinach i planowanych kierunkach, 2) tworzy określonyi vi każdym roku większy (nowe inwestycje) popyt na środki produkcji, co sprzyja pewnej stabilizacji koniunktu- ry, 3) stwarza określoną ilość miejsc pracy nie podlegającą wyraźnym wahaniom cyklicznym. Należy jednak z drugiej strony podkreślić, że stosunkowo niewielki jeszcze udział państwa w globalnej wielkości nakła- dów inwestycyjnych ogranicza w pewnym stopniu znaczenie inwestycji państwowych w dążeniu do utrzymania wysokiej koniunktury. Zasadniczą jednak przyczyną interwencji państwaw te dzie- dziny była długotrwała walka klasy robotniczej o poprawę warunków pracy i życia, narastająca groźba rewolucji spo- łecznych. Drogą przetargów z prywatnym kapitałem państwo stopniowo wprowadziło zbiorowe umowy o pracę określające stawki płacy według zaszeregowania, zasiłki dla bezrobot- nych, ubezpieczenia. Obecnie większa część pracowników na- jemnych pracuje na podstawie umów zbiorowych zawar- tych między związkami zawodowymi a przedstawicielami przemysłowców. Są to niezmiernie ważne czynniki oddziaływania na rynek konsumpcyjny. Gdy dochodzi do kryzysowego spadku pro- dukcji, popyt konsumpcyjny nie kurczy się gwałtownie i przy zastosowaniu dodatkowych-czynników, takich jak wzrost cen i tani kredyt, łatwiej jest zahamować dalszy spadek produk- cji. [więcej w: , wyposażenie gastronomii, rusztowania aluminiowe, pompy ciepła ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rusztowania aluminiowe’

Rozwój sektora panstwowego zapoczatkowany w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Własna działalność w gospo- darstwie domowym (np. ogródki pracownicze) w skali ogól- nej przynosi małe dochody. Dlatego zainteresowanie pracow- nika jako konsumenta musi się koncentrować na płacy jako podstawowym źródle zaspokojenia jego potrzeb własnych i potrzeb gospodarstwa domowego, do którego należy. Podstawowy~ óbowiązkierń osób zdolnych do pracy jest troska o zabezpieczenie materialnych i kulturalnych warun- ków życia rodziny. Wszelki wybór związany z pracą, doty- czący zawodu, miejsca pracy, jej charakteru itp. zależy więc ,w znacznej mierze od- wysokości płacy. Oprócz płacy na de- cyzje pracowników o charakterze ekonomicznym mają rów- nież wpływ bodźce i motywy nieekonomiczne, które w pew- nym stopniu ograniczają bodźcowe funkcje płacy. W gospodarce na ograniczenie bodźcowej funkcji płacy wpływa .również to, że nie całe koszty reprodukcji siły robo- czej pokrywane są z indywidualnych dochodów pracownika; część tych kosztów pokrywa się z funduszu spożycia zbioro- wego. Przy powszechnie dostępnej i bezpłatnej nauce koszty’ zdobycia zawodu nie wpływają na jego wybór. Pracownik czy główny żywiciel rodziny nie musi się zastanawiać, czy część swego. dochodu przeznaczyć na swoje kształcenie lub kształcenie swoich dzieci, gdyż ‘środki na ten cel zapewnia państwo. Innym czynnikiem ograniczającym bodźcową funkcję pła- cy jest to, że w gospodarce socjalistyczne] stosuje się zasadę pełnego zatrudnienia. Poziom płacy można utrzymać, a na- wet zwiększyć nie dzięki wzrostowi wkładu pracy, .ale na skutek łatwości zmiany miejsca pracy. Od pewnego czasu niemal we wszystkich. krajach socjali- stycznych problem wprowadzenia bodźców syntetycznych do systemu kierowania gospodarką stał się aktualny. Wynika to z ekonomicznego i organizacyjnego dojrzewania tej gospodar- ki oraz nowych zadań, które przed sobą stawia. Stosowane w przeszłości bodźce agregatowe, zakładające premiowanie za maksymalizację określonych wielkości ekonomicznych, pod- dano wielostronnej analizie i ocenie. W jednej z tego rodzaju koncepcji wiązano premie ze stopniem wykonania planu, a za mierniki wykonania planu ptzyjmowano produkcję globalną lub produkcję czystą. [przypisy: , odzież robocza, blaty granitowe, rusztowania aluminiowe ]

Comments Off

« Previous Entries