Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘rusztowania warszawa’

L e p kos c

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

L e p koś ć w o d y jest czynnikiem, który zmienia się wraz ze zmianami temperatury i słoności. W wo- dzie cieplejszej jest mniejsza, w chłodniejszej większa. Wzmaga się z natężeniem koncentracji solnej. To pociąga za sobą pewne dodatkowe modyfikacje or- ganizmów planktonowych (zwiększenie utworów umożliwiających oparcie się względnie zawieszenie w mniej gęstej, cieplejszej lub bardziej rozcieńczonej wodzie – sezonowe formy planktonowe, cyklomor- foza, odmiany z wód słonych i słonawych). Organy ruchu jeżeli istnieją u zwierząt plankto- nowych, to służą raczej do utrzymania zwierzęcia w stanie “zawieszenia” w toni, oparcia się o wodę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rusztowania warszawa’

L e p kos c

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W taki sposób mięrzy się transpirację roślin, zjawisko niezwykłej wagi w ich życiu. Wysuszająca siła powietrza jest zasadni- czym czynnikiem także i• w życiu zwierząt przy opanowywaniu przez nie rożnorodnych siedlisk. Zwie- rzęta miejsc otwartych i najbardziej suchych, np. pająki i osy użyte do doświadczeń okazały się bez porównania więcej odporne na ten czynnik niż bar- dzo szybko w podobnych warunkach umierające sala- mandry oraz inne płazy, i pewne chrząszcze normalnie zamieszkujące wilgotne miejsca w lesie. Zwierzęta z powłokami ciała niekiedy jednakowego typu, lecz pochodzące z siedlisk rozmaitych pod względem wil- gotności, rozmaicie reagowały, stosownie do warun- ków naturalnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rusztowania warszawa’

L e p kos c

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

To, że owad jakiś tr2yn:ta mę w zaroślach albo w lesie, pod liściem a nie na liściu, jest bardzo ważne z punktu widzenia ekologicznego i wiele mówi o jego wymaganiach mikroklimatycznych, i jego zachowaniu się i środowisku w danej chwili i miejscu. Jest on tak samo formą zaroślową czy leśną jak i inny, trzymający się górnej strony liścia lub kory drzewa, ale, wymagając bardziej cienistej atmosfery pod liściem, niewątpliwie różni. się innymi wymaga- niami mikroklimatycznymi, innym stopniem tolerancji np. na warunki wilgotności. Zaczynająca się wiedza b i o k l i m a t o log i a. Read the rest of this entry »

Comments Off