Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘sala szkoleniowa’

Zjawisko to mozna w piekny

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Zjawisko to można w piękny sposób zademonstrować na gałązkach wierzby pociętych na kawałki i zawieszonych w wilgotnej komorze. Jeżeli odcinek gałązki wisi zgodnie ze swym normalnym ułożeniem w nie uszkodzonym organie, po pewnym czasie zaczynają najpierw rozwijać sie pączki położone bliżej szczytu, gdy tymczasem u podstawy rozwijają sie korzenie, jakkolwiek i tu pączki znajdują się w wystarczającej ilości (ryc. 279). Jeżeli część gałązki zawiesimy w położeniu odwrotnym, korzenie powstają na pierwotnie dolnym końcu gałązki, a na szczytowym pędy, chociaż część podstawowa jest teraz skierowana do góry, a szczytowa w dół. Wyniki doświadczenia wskazują, że odcinek gałązki zachowuje swoją pierwotną biegunowość. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sala szkoleniowa’

Zjawisko to mozna w piekny

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Jest rzeczą znamienną, że dziś ekologia najlepiej prosperuje w Anglii, Ameryce’ Północnej, a także w ZSRR; kraje, które miały lub mają wszystkie ważniejsze formacje globu w swym posiadaniu, mogą przodować w dziedzinie ekologii. W roku 1913 zało- żono w Anglii “Brytyjskie Towarzystwo Ekologiczne”, a w 1915/16 powstało “Ekologiczne Towarzystwo Ame- ryki”, oba liczące po kilkuset członków. W Anglii wychodzi “Journal of Ecology” oraz przed kilku laty założony, redagowany przez Eltona “Journal of Ani- mal Ecology”. W Ameryce – “Ecological Monographs” i “Ecology”. W ZSRR “Problemy ekologii i biocenolo- gii” założone przez Kaszkarowa. We Francji “Vie et Milieu”, w krajach skandynawskich “Oikos” W Niem- . czech Zeitschrift f. Morphologie u. Oekologie d. Tiere. Na zachodzie powstały “szkoły” ekologiczne o roz- maitym nastawieniu ekologicznym, jak Eltona w An- glii, Oduma w USA eksperymentalna – Parka w Chicago. Wydatnie pracują również ekolodzy w ZSRR Formozow i Kałabuchow nad ekologią fizjo- logiczną; Gilarow nad biocenologią gleby; E. N. Paw- łowski nad parazytologią ekologiczną. Naumow N. P. stworzył szkołę ekologii populacyjnej, do której może najbardziej żbliża się kierunek szeroko rozwijający się u nas pod kierunkiem prof. Petrusewicza. W Niemieckiej Rep. Federalnej wyróżniają się prace Tischlera W.,nawiązujące w dużym stopniu do sto- sowanych zagadnień w rolnictwie itp. Bardzo szeroko pojęty program ekologiczny, w nawiązaniu do wiel- kich, w skali ludności globu ziemskiego, zagadnień dzisiejszych (sprawy pożywienia, wody, zasobów mo- rza itp.) rozwija UNESCO w Paryżu, jego liczne Ko- mitety oraz FAO w Rzymie. Z dawniejszych prac polskich na wyróżnienie za- sługują w szczególności publikacje prof. M. Nowickie- go, który badaniem terenowym fauny tatrzańskiej, monografią o świstaku, kozicy, rozprawką o pleniu, a także pierwszym w literaturze europejskiej podzia- łem rzek na krainy rybne zasłużył się u nas jako pionier badań o charakterze zoologiczno-ekologicz- nym. [podobne: , kolektory słoneczne, wirtualne biuro, sala szkoleniowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sala szkoleniowa’

Zjawisko to mozna w piekny

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Olbrzymia ilość soli rozpuszczonych w morzach i oceanach pochodzi ze skał lądowych i była w biegu dziejów Ziemi – wniesiona tam rzekami. Substancje chemiczne dzielą też wszystkie wody na dwa zasad- niczo różne środowiska życia. Stosownie do zawartości soli rozróżniamy wody s ł o n e i s ł o d k i e związane z grupą pośrednią wód s ł o n a w y c h, będących ich mieszaniną. Wody ocea- niczne są słone, o zasoleniu przeciętnym 35%0, czyli 0,5 g na litr. Składnikiem głównym jest chlorek sodu NaCI, tworzący przeciętnie 27%, nadto występują w nich chlorek magnezu, siarczan magnezu, a także siarczan wapnia i węglan wapnia, ale już w mniej- szych ilościach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sala szkoleniowa’

Zjawisko to mozna w piekny

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Warunki świetlne dalekiej północy wpływają poś- rednio także na z m i a n ę o b Y c z a j ów. Tylko bez przerwy pracując tam całą dobę mają możność zdobyć dla larw. dostateczną ilość pokarmu, gwarantującego rozwó] i trwałość ro- dziny, pomimo tak niekorzystnych i surowych warun- kaw dalekiej północy. Z osobistych wspomnień podczas pobytu na dawnej Muimarlskiej Stacji Biologicznej wiem; jak ważny jest w krajach arktycznych ten długi dzień letni, szybko budzący całe tamtejsze ubo-• gie zresztą życie do niezwykłej wprost aktywności, a równocześnie ograniczający- je do krótkiego, coraz to krótszego okresu w miarę posuwania się ku północy. Dzienne i nocne życie zwierząt Dzienne i nocne życie zwierząt zależy jednak od całego splotu warun- ków odrębnych, wśród których żyją, bowiem ze zmianami światła zmienia się także wilgotność i tem- peratura powietrza, a więc dwa inne czynniki fizycz- ne, na które świat zwie- rząt lądowych jest szcze- gólnie czuły; zmieniają się także warunki odżywcze, czyli współzależność od- żywcza zespołów, czego dowodzi dobowa ich zmiana. Read the rest of this entry »

Comments Off