Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘sala szkoleniowa’

Zjawisko to mozna w piekny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zjawisko to można w piękny sposób zademonstrować na gałązkach wierzby pociętych na kawałki i zawieszonych w wilgotnej komorze. Jeżeli odcinek gałązki wisi zgodnie ze swym normalnym ułożeniem w nie uszkodzonym organie, po pewnym czasie zaczynają najpierw rozwijać sie pączki położone bliżej szczytu, gdy tymczasem u podstawy rozwijają sie korzenie, jakkolwiek i tu pączki znajdują się w wystarczającej ilości (ryc. 279). Jeżeli część gałązki zawiesimy w położeniu odwrotnym, korzenie powstają na pierwotnie dolnym końcu gałązki, a na szczytowym pędy, chociaż część podstawowa jest teraz skierowana do góry, a szczytowa w dół. Wyniki doświadczenia wskazują, że odcinek gałązki zachowuje swoją pierwotną biegunowość. Podczas szczepienia również uwidacznia się często biegunowość komórek; tylko odpowiednio zorientowane części zrastają się bez objawów zaburzeń. C. STREFY WZROSTU ORGANOW Z chwilą ukończenia pierwszego podziału zapłodnionej komórki jajowej rośliny nasiennej ustala się, jak już wspomniano, Ios obu siostrza— nych komórek. Z komórki zwróconej w kierunku okienka powstaje wieszadełko (suspensor), gdy tymczasem z drugiej komórki po wielokrotnych podziałach wykształca się właściwy zarodek. W komórkach zarodka, zachowujących dalej w pełni embrio— nalny charakter, następują dalsze procesy prowadzące do ich zróżnicowania i wykształcenia się bie— gunowości; zjawiska te obejmują teraz całe kompleksy komórek. Na stronie zarodka zwróconej do suspensora powstaje biegun korzeniowy, na przeciwległym końcu — biegun pędu, a na nim zawiązki pierwszych liści (liścieni ryc. 665). W następnych etapach rozwojowych młoda siewka rośnie na długość i różnicuje się. Jednak zawsze tylko część nowo utworzonych komórek embrionalnych podlega dalszym przernianom, reszta, znacznie mniejsza, pozostaje w stadium embrional- nym, dzieli się i pomnaża ilość plazrny. Jest to podstawowa różnica rozwojowa pomiędzy światem zwierząt i roślin. W roślinie pewne części pozostają w st a di u m embri o na Iny m, pozostałe części u legaj ą z różnico w ani u; nigdy nie przybiera ona formy zakończonej jak np. zwierzę, lecz w odpowiednich warunkach może wytwarzać i kształtować nowe organy, Zróżnicowanie na części szczytowe, zachowujące stale charakter embrionalny, oraz na strefy wzrostu i różnicowania się powoduje, że nawet w roślinach będących w dalszych fazach rozwojowych można zawsze znaleźć takie strefy, w których odbywa się tylko wzrost elongacyjny. Na ryc. 280 przedstawiono schematycznie położenie stref embrionalnych i stref wzrostu elongacyjnego w roślinie wyższej. [hasła pokrewne: , sala szkoleniowa, deska elewacyjna, centralne odkurzacze ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sala szkoleniowa’

Zjawisko to mozna w piekny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jest rzeczą znamienną, że dziś ekologia najlepiej prosperuje w Anglii, Ameryce’ Północnej, a także w ZSRR; kraje, które miały lub mają wszystkie ważniejsze formacje globu w swym posiadaniu, mogą przodować w dziedzinie ekologii. W roku 1913 zało- żono w Anglii “Brytyjskie Towarzystwo Ekologiczne”, a w 1915/16 powstało “Ekologiczne Towarzystwo Ame- ryki”, oba liczące po kilkuset członków. W Anglii wychodzi “Journal of Ecology” oraz przed kilku laty założony, redagowany przez Eltona “Journal of Ani- mal Ecology”. W Ameryce – “Ecological Monographs” i “Ecology”. W ZSRR “Problemy ekologii i biocenolo- gii” założone przez Kaszkarowa. We Francji “Vie et Milieu”, w krajach skandynawskich “Oikos” W Niem- . czech Zeitschrift f. Morphologie u. Oekologie d. Tiere. Na zachodzie powstały “szkoły” ekologiczne o roz- maitym nastawieniu ekologicznym, jak Eltona w An- glii, Oduma w USA eksperymentalna – Parka w Chicago. Wydatnie pracują również ekolodzy w ZSRR Formozow i Kałabuchow nad ekologią fizjo- logiczną; Gilarow nad biocenologią gleby; E. N. Paw- łowski nad parazytologią ekologiczną. Naumow N. P. stworzył szkołę ekologii populacyjnej, do której może najbardziej żbliża się kierunek szeroko rozwijający się u nas pod kierunkiem prof. Petrusewicza. W Niemieckiej Rep. Federalnej wyróżniają się prace Tischlera W.,nawiązujące w dużym stopniu do sto- sowanych zagadnień w rolnictwie itp. Bardzo szeroko pojęty program ekologiczny, w nawiązaniu do wiel- kich, w skali ludności globu ziemskiego, zagadnień dzisiejszych (sprawy pożywienia, wody, zasobów mo- rza itp.) rozwija UNESCO w Paryżu, jego liczne Ko- mitety oraz FAO w Rzymie. Z dawniejszych prac polskich na wyróżnienie za- sługują w szczególności publikacje prof. M. Nowickie- go, który badaniem terenowym fauny tatrzańskiej, monografią o świstaku, kozicy, rozprawką o pleniu, a także pierwszym w literaturze europejskiej podzia- łem rzek na krainy rybne zasłużył się u nas jako pionier badań o charakterze zoologiczno-ekologicz- nym. [podobne: , kolektory słoneczne, wirtualne biuro, sala szkoleniowa ]

Comments Off

« Previous Entries