Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Serwis Klimatyzacji’

Ograniczo- nosc -i kurczenie sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 3rd, 2018

Ograniczo- ność -i kurczenie się zasobów ziemi w rolniczym użytkowa- niu zmusza społeczeństwo socjalistyczne do pełnego wyko- rzystania całego obszaru ziemi. przydatnej dla rolnictwa. Oznacza to konieczność eksploatacji rolniczej zarówno ziem o wysokiej urodzajności, jak i gruntów słabszych, o niż- szej urodzajności, których użytkowanie jest jeszcze ekono- micznie uzasadnione ze względu na konieczność zaspokoje- nia potrzeb żywnościowych ludności. Z uwagi na znaczne różnice glebowe, klimatyczne Oraz różne położenie w stosunku do ośrodków zbytu i zaopa- trzenia przedsiębiorstwa działające w korzystniejszych warunkach klimatycznych, o urodzajniejszych glebach i znaj- dujące się w pobliżu ośrodków zbytu osiągają z reguły Wyż- szą wydajność pracy, koszty produkcji są w nich niższe i w wyniku uzyskują one wysokie dochody. Natomiast przed- siębiorstwa o mniej korzystnych warunkach klimatycznych i na słabszych glebach osiągają niższe plony, mniejszą wy- dajność pracy, a ich koszty produkcji są przeważnie wyższe. Różnice glebowe i klimatyczne’ mają raczej’ trwały cha- rakter i wpływają nie tylko’ na koszty, wydajność pracy i dochody, lecz również na terytorialne rozmieszczenie pro- dukcji roślinnej i zwierzęcej. Tendencja do koncentracji produkcji artykułów, które da- ją najwyższe plony lub mogą być wytwarzane pa stosunko- wo niższych kosztach w rejonach najbardziej korzystnych dla ich uprawy, stanowi konsekwencję trwałych różnic w naturalnych warunkach produkcji rolnej, a jednocześnie jest ekonomiczną podstawą jej rejonizacji. W gospodarce socjalistycznej istnieje możliwość świado- mego wykorzystania zróżnicowania warunków naturalnych do planowej optymalizacji rozmieszczenia upraw poszcze- gólnych roślin i produkcji artykułów zwierzęcych tam, gdzie koszty ich produkcji są najniższe. Prowadzi to do planowej rejonizacji produkcji i specjalizacji poszczególnych przed- siębiorstw i całych rejonów kraju w wytwarzaniu kilku podstawowych produktów. [hasła pokrewne: , Serwis Klimatyzacji, biuro detektywistyczne, Opakowania kartonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Serwis Klimatyzacji’

Ograniczo- nosc -i kurczenie sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 3rd, 2018

Biologiczną tę grupę nazywamy w odróżnieniu od nektonu wodnego – v o l a n t, zaś bentos lądowy – a m b u l a n t, przenoszący się, bo ściśle mówiąc przy- twierdzonych zwierząt lądowych prawie że nie ma. Bentos osiadły Zwierzęta przytwierdzone, jak koralowce, ukwiały, gąbki, liliowce, wieloszczety osiadłe, mszywioły, pąkle, osłonice i in. mogły powstać jedynie w środowisku wodnym; za ten typ życia zwierzęcego należy czynić odpowiedzialnymi’ nie tylko warunki wynikające ze specyficznych właściwości fizycznych środowiska wodnego, ale przede wszystkim szczególne warunki odżywcze, możliwe tylko w wodzie jako środowisku wielokrotnie gęstszym od powietrza. Tam bowiem odpowiedni dla zwierząt pokarm, pod’ postacią plank- tonu względnie butwiejących szczątków organicznych, rozproszony jest wśród przestrzeni wodnej, a prą- darni. może być doprowadzony w znacznych ilościach do wszystkich zakątków środowiska. Dla wielu zwie- rząt nie ma potrzeby uganiania. się za zdobyczą. Po- karm do nich przychodzi lub jest naprowadzony i to jest jednym z warunków podstawowych istnienia zwierząt osiadłych w wodzie. Na lądzie życie mniej lub więcej osiadłe, spotykamy u zwierząt znacznie rzadziej. Prowadzą je np. pająki przędzące pajęczynę, chwytające przelatujące owady w swe kunsztowne sieci. Na nieruchorne życie poz- wolić sobie mogą zawieszone na gałęziach południowo- amerykańskie . leniwce, odżywiające się liśćmi, po- nieważ pokarmu mają pod dostatkiem dookoła siebie. Także liczne owady spijające z roślin soki, jak mszyce lub czerwce. Decyduje więc pokarm na miejscu, czego zresztą pośrednio dowodzi cały świat roślin lądowych, korzeniami utwierdzony w glebie, skąd czerpie sole azotowe, zaś liście swe roztacza w atmosferę dla pobierania dwutlenku węgla i nie- zbędnej dla fotosyntezy energii słonecznej. Pośrednio przez warunki wodne wywołane życie osiadłe zwierząt pociąga za sobą szereg dalszych kon- sekwencji zasadniczej wagi dla organizmu i ukształ- towania się tegoż w określony typ biologiczny. [patrz też: , wynajem samochodów, Serwis Klimatyzacji, Rekuperatory ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Serwis Klimatyzacji’

Ograniczo- nosc -i kurczenie sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 3rd, 2018

W drugiej grupie zasadniczej zwierząt stałociepl- nych,• temperatura ciała podlega nieznacznym oscyla- cjom, wynosząc u ssaków 37-39°, u ptaków nieco wyższa i zależnie od gatunku różna, mieści się w gra- nicach 40-44°. Oscyluje nieco bardziej u najniższych przedstawicieli ssaków, np. k?lczatki od 26-34°. Wskazywałoby to, że właściwość termoregulacji wy- twarzała się stopniowo, pewne w związku z przy- stosowywaniem się do zmian klimatycznych, w szcze- gólności do oziębiania się klimatu w biegu ewolucji obu najwyższych klas kręgowców. W obronie przed utratą własnego ciepła ptaszek “nastrosza się”, gromadzi więcej powietrza między piórkami. Według Huxłeya. wyzwala w organizmie środki obronne, zmierzające ku utrzymaniu optymalnej ciepłoty wewnętrznej. W alkę z zimnem podejmuje organizm na drodze aktywnej przez wzmożenie tempa przemiany materii, skurcz naczyń powierzchniowych, rzez intensywność ruchów, większe zapotrzebowanie tlenowe itp., a na drodze biernej przez nabyte, w biegu ewolucji, uwło- sienie względnie upierzenie, przeciwdziałające nad- miernemu promieniowaniu ciepła, izolujące organiżrn od środowiska warstwą powietrza suchego. Ptaszek zimą, zwłaszcza mały, “nastrosza się”, przybiera kształt bardziej kulisty, gromadzi więcej suchego powietrza w piórkach. Jego futerko staje się nie tylko’ gęściejsze’ zimą niż latem, ale także inaczej jest “noszone”, bo otula. ciało nastroszonymi piórkami. Obserwując, z mieszkania wygląd wróbli na podwórzu zimą, możemy wnosić o większym lub mniejszym mrozie (“barometr” ptasi). Do walki z gorącem u ssa- ków służą gruczoły potowe, które wytwarzając paru- jącą . na powietrzu płynną wydalinę, wydatnie sprzy- jają obniżaniu ciepłoty ciała. Z punktu widzenia – w szczególności nas inte- resującego tutaj – stosunku zwierzęcia do jego oto- czenia, rzeczą ciekawą jest poznanie, czym obie te grupy fizjologiczne zwierząt różnią się w walce o byt. Czy wyzwolone w pewnym stopniu od wpływów temperatury zewnętrznej zwierzęta stałocieplne isto- tnie okazują się organizmami wyższymi nad nie po- siadającymi własnej termoregulacji? [więcej w: , Serwis Klimatyzacji, piec do sauny, drzwi stalowe ]

Comments Off