Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘serwis niszczarek’

Wydaje sie, ze dane tablicy

Posted in Uncategorized  by admin
December 5th, 2018

Wydaje się, że dane tablicy 22 oddają stan faktyczny z du- żą dokładnością. Widać z nich również, że prawidłowością jest zbliżanie poziomów- rozwoju ekonomicznego państw so- cjalistycznych. Zaletą systemu, socjalistycznego jest to, że stwarza on szanse wyrównywania poziom w państwom należącym -do wspólnoty w wyniku planowania rozwoju społeczno-ekono- micznego oraz współpracy i pomocy wzajemnej udzielanej sobie przez państwa członkowskie RWPG. Wyrównywanie poziomów rozwoju ekonomicznego kra- jów socjalistycznych ma duże znaczenie gospodarcze i spo- łeczne. Przyspieszony rozwój regionów czy państw słabiej rozwiniętych należących do systemu socjalistycznego ozna- cza pełniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz siły roboczej. Pozwala to tym samym na przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów zacofanych oraz systemu socjali- stycznego jako całości. Podkreślenie faktu zmniejszania się różnic poziomów roz- woju ekonomicznego państw socjalistycznych jest celowe m.in. dlatego, że różnice poziomów rozwoju państw znajdu- jących się w orbicie wpływów kapitalizmu wykazują ten- dencję akurat odwrotną. Jeżeli poziom produktu narodowego i produkcji przemysłowej na l mieszkańca rozwiniętych kra- jów kapitalistycznych przyjąć. za 100010, to produkt narodo- wy brutto (PNB) i produkcja przemysłowa średnio na l mieszkańca krajów rozwijających się wynosiły (w 0/0) 7. W rozwoju społeczno-ekonomicznym można charakteryzować nie tylko za pomocą poziomu dochodu naro- dowego, ale i za pomocą przemian strukturalnych w gospo- darce narodowej. Miernikami mogą tu być zmiany w struk- turze zatrudnienia oraz zmiany roli przemysłu w tworzeniu dochodu narodowego. Strukturę zatrudnienia w europejskich krajach socjalistycznych (dla pozostałych państw socjali- śtycznych brak porównywalnych danych) ilustrują dane. ta- blicy 23. Przy ocenie danych zawartych w tablicy 23 trzeba pamię- tać, że optymalna w sensie techniczno-ekonomicznym stru- ktura zatrudnienia przy obecnym poziomie rozwoju sił wy- twórczych w skali światowej odznacza się następującymi proporcjami: zatrudnienie w sektorze I powinno się mieś- cić Vi przedziale 10 – 20%, w sektorze II około 40%, a w III od 40% do 50% ‘ogółu czynnych zawodowo. [hasła pokrewne: , Opakowania kartonowe, blacha trapezowa, serwis niszczarek ]

Comments Off

Posts Tagged ‘serwis niszczarek’

Wydaje sie, ze dane tablicy

Posted in Uncategorized  by admin
December 5th, 2018

Istnieje jednak w tej grupie znaczna liczba krajów, w któ- rych obok gospodarki drobnotowarowej i naturalnej istnieje stosunkowo silny sektor przemysłu kapitalistycznego, pań- stwowokapitalistycznego lub państwowego. Z każdym z tych sektorów związane są określone klasy i warstwy społeczne, a ich interesy są z reguły sprzeczne. Poza tym w wielu kra- jach rozwijających się istnieją warstwy wiązane z obcym kapitałem, których interesy są zbieżne z interesami obcego kapitału, a sprzeczne z interesem narodowym. Sprzeczności, o których mówmy, wynikają z nierównomiernego poziomu rozwoju sił wytwórczych w poszczególnych sektorach, a od- zwierciedlają się one w trudnościach wzrostu gospodarcze- go oraz w sprzecznościach między nadbudową (lub jej ele- mentami) a bazą ekonomiczną. Trudności i sprzeczności wzrostu gospodarczego w grupie krajów słabo rozwinię- tych rosną wraz ze wzrostem koncentracji . produkcji i kapitału w wyniku rozwoju sił wytwórczych. Wzrasta też stopień uspołecznienia procesu produkcji, co jest podstawą do powstania ekonomicznych przesłanek zwycięstwa socja- lizmu. Przesłanki natury społeczno-politycznej, na które składa się świadomość klasowa i narodowa, odpowiednia organiza- cja sił rewolucyjnych i ich sojuszników, nie są na ogół speł- nione w takim zakresie, jak przesłanki społeczno-ekono- miczne. Tam, gdzie obie grupy przesłanek występują równolegle i są w dość dużym ‘Stopniu spełnione, istnieją znaczne szan- se zwycięstwa rewolucji socjalistycznej, Na ogół jednak bra- kuje tego rodzaju zgodności w :ksz;tałtowaniu się obu grup przesłanek. W większości przypadków w krajach słabo roz- winiętych działają partie komunistyczne, lecz są liczebnie j bardzo słabe. Często nie ma też klasowych związków zawo- dowych. Utrudnia to podnoszenie świadomości klasowej lud- ności wyzyskiwanej przez obcych i rodzimych kapitalistów. W tej grupie krajów zdarza się tak, że istniejąca tam nie- liczna grupa rewolucyjna (złożona głównie z elementów in- teligenckich dąż, do zmiany stosunków społecznych. Gru- pa taka z reguły nie ma szerszego poparcia społeczeństwa danego kraju, brak jej sojuszników. [patrz też: , agencja detektywistyczna, serwis niszczarek, Firma transportowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘serwis niszczarek’

Wydaje sie, ze dane tablicy

Posted in Uncategorized  by admin
December 5th, 2018

Ekologia zwierząt zaczyna rozwijać się w szerszym zakresie dopiero w początku XX wieku. W roku 1913 zjawia się książeczka Adamsa “Guide to the study of animai ecology”, w której wyłożone zostają naj- ważniejsze problemy tej nauki, a także zebrana bar- dzo obszerna literatura przedmiotu. W tym samym roku ukazuje się pionierska praca najwybitniejszego zooekologa amerykańskiego V. Shelforda ” Animal Communities in Temperate America’, dająca bardzo drobiazgową analizę zespołów zwierzęcych rejonu Chicago wraz z mistrzowskim ujęciem najważniejszych . problemów ekologii zwierząt w ogóle. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘serwis niszczarek’

Wydaje sie, ze dane tablicy

Posted in Uncategorized  by admin
December 5th, 2018

W pustyniach Turkiestanu podczas skwaru dnia jaszczurki agamy wydostają się na krzaki półtora metra nad ziemię, gdzie temperaturę mają o 20° niższą niż na rozprażonym piasku. Inny gatunek wychodzi na szczyty wydm, podnosi się na tylne. nogi, skręcając i rozkręcając na przemian swój ogon, niby wachlując się nim. Jeszcze inny zagrzebuje się w pia- sek. Skoczki w ciągu dnia nie wychodzą zupełnie- ze swych głębokich nor wyrytych w wilgotnym piasku. Read the rest of this entry »

Comments Off