Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Silniki do agd’

Ryby morskie, których cisnienie plynów

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Ryby morskie, których ciśnienie płynów wewnętrz- nych jest z reguły mniejsze niż wody morskiej (słod- kowodne pochodzenie ryb kostnoszkieletowych), nad- miar soli mogą wydalać przez skrzela i w razie potrzeby nawet piją wodę morską. Mocz mają słabo hipotoniczny i skąpy. Podział środowiskowy życia wodnego na morskie i słodkowodne jest więc uzasadniony fizjologicznie. Pod- czas gdy morze, jako środowisko w zasadzie łatwiejsze do życia, z racji powyżej zanalizowanych właściwości zwierząt, posiada całe mnóstwo grup najrozmaitszych sobie tylko właściwych, nie licząc grup wspólnych z wodami słodkimi i lądem, wody słodkie mają faunę ograniczoną do tych stosunkowo mniej licznych ty- pów organizacyjnych, które potrafiły przystosować się do środowiska mniej korzystnego pod względem warunków osmotycznych. Jednak i one rozmcują się na grupy drobniejsze, składające się na urozma- icony i odrębny obraz fauny słodkowodnej. Ogólne cechy zwierząt lądowych Jeżeli teraz zwrócimy uwagę na zwierzęta lądowe, to przekonamy się, że życie w środowisku powietrz- nym stawia przed organizmem problem opanowania innego stanu równowagi fizycznej. Ciało większości zwierząt jest przesycone wodą, tworzącą przeciętnie do 2/3 jego wagi. Także powietrze zawiera z reguły pewną ilość pary wodnej, ale ilość, ta waha się dosyć znacznie zależnie od miejsca. W pewnych środowi- skach bardzo wilgotnych jak w lesie tropikalnym, pod kamieniami, w warstwach przyziemnych terenów bagnistych, może być pary wodnej tyle, że powietrze tych miejsc wilgocią zbliża się do stanu nasycenia. W innych znów, przeważnie mniej lub więcej otwar- tych przestrzeniach; zawartość pary wodnej daleka jest od stanu nasycenia. I tak bywa najczęściej. Zwie- rzę lądowe jest więc narażone prawie. zawsze na utratę nadmiaru swej wody, na wysychanie przez parowanie. Stąd wniosek, że do życia prawdziwie lądowego, a więc związanego nie tylko z przesyco- nymi wilgocią środowiskami, mogły przystosować się jedynie te grupy, które posiadały względnie wytwo- rzyły urządzenia organizacyjne albo fizjologiczne re- akcje mogące przeciwstawić się nadmiernemu paro- waniu w powietrzu. [przypisy: , domy ekologiczne, Silniki do agd, dom opieki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Silniki do agd’

Ryby morskie, których cisnienie plynów

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Kilka uwag o czynnikach środowiska J ak widzimy, woda i ląd tworzą istotnie zasadniczo różne światy, które zadecydowały o dwóch głównych kierunkach ekologicznych ewolucji życia na Ziemi, stwarzając mnóstwo typów biologicznych w znacznym, stopniu przeciwstawnych. Środowiska te jednak nie są jednolite, nierozkła- dalne. Przeciwnie, są to złożone kompleksy, które można i trzeba rozkładać na elementy prostsze, o ile chcemy dokładniej wniknąć w analizę bioekologiczną. Odnośńie wody – omówiono już niektóre z nich, jak gęstość, lepkość, tlen warunkujący oddychanie. zasolenie. Były to jednak raczej ogólne przykłady, wybrane dla zilustrowania zasadniczych różnic życia w obu środowiskach. Elementów tych jest więcej i po- znamy’ je jeszcze przy omawianiu klimatu, podłoża oraz życia zespołowego wodnego i lądowego. Nazy- wamy je c z y n n i k a m i ś r ‘o d o w i s k o w y m i. Badanie ich urozmaiconego wpływu na organizmy tworzy jeden• z podstawowych rozdziałów ekologii ogólnej. Jak naj praktyczniej’ dzielić czynniki środowiskowe? Pewne różnice dostrzegamy pomiędzy środowiskiem wodnym’ i lądowym (powietrznym). Woda działa w dwojaki sposób na żyjące w niej organizmy; w pierwszym rzędzie przez swe właściwości fizyczne, . jako żywioł Wpływający na riie przez gę- stość, lepkość, ciśnienie, przez ruch czyli dynamizm cząstek przez energię promienistą i cieplną z zewnątrz przenikające do hydrosfery, przez – dużą pojemność : cieplną osłabiającą kontrasty termiczne itp. Z drugiej strony działa na drodze chemicznej, przez’ pośrednictwo substancji, rozpuszczonych w wodzie, które tworzą gazy (tlen, bezwodnik węglowy), a także fosforowe i azotowe sole pokarmowe, stanowiące pier- wotne źródło pożywienia dla samożywnej roślinności wodnej. W wodzie morskiej i słonawej odgrywają nad- to rolę te sole mineralne, których roztworem jest woda morska, stwarzająca duże ciśnienie osmotyczne, śro- dowisko życia. zasadniczo odrębne od wód słodkich. [więcej w: , mobilne piaskowanie, instalacje elektryczne, Silniki do agd ]

Comments Off

« Previous Entries