Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Silniki do agd’

A równoczesnie czesto nie sa

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

A równocześnie często nie są spełnione nięzbędne przesłanki społeczno-ekonomicz- ne. Jeżeli natomiast w takiej sytuacji grupie rewolucyjnej uda się zdobyć władzę polityczną, to jej trwałość jest bardzo problematyczna. Każda próba przeprowadzenia głębszych reform, np. reformy rolnej, napotyka opór rodzimej i mię- dzynarodowej reakcji. Grupy rewolucyjnie nastawionej in- teligencji przy braku sojuszników i dostatecznych przesłanek natury ekonomicznej nie są w stanie zapewnić trwałych przeobrażeń o charakterze socjalistycznym. Niemniej jednak jest faktem, że istnienie bezrobocia, ol- brzymiej nędzy ludności, marazmu gospodarczego, braku perspektyw poprawy istniejącej sytuacji to przesłanki, które przy zorganizowanej działalności partii komunistycznej mogą stworzyć szanse’ zwycięstwa socjalizmu w krajach słabo rozwiniętych. Dodatkowym czynnikiem wewnętrznym sprzy- jającym rewolucji socjalistycznej w tej grupie krajów jest rodzące się poczucie więzi narodowej. Patriotyzm w kra- jach rozwijających się staje się ważną społeczno-polityczną przesłanką rewolucji socjalistycznej. Jak wykazuje praktyka walk narodowowyzwoleńczych w ciągu lat powojennych, , czynnik ten w wielu przypadkach odgrywa rolę decydującą w zapoczątkowaniu przemian o charakterze rewolucyjnym. Do zewnętrznych czynników sprzyjających zwycięstwu socjalizmu w krajach •rozwijających się należy istnienie sy- stemu państw socjalistycznych, ich pomoc ekonomiczna oraz polityczne poparcie dla ruchów na rzecz wyzwolenia naro- dowego i społscznego. Pod względem stosunków ekonomicznych i politycznych kraje słabo rozwinięte są’ wybitnie niejednolite. Wydaje się jednak, . że można tu wydzielić trzy dość wyraźne grupy: l) kraje, które preferują niekapitalistyczną drogę rozwoju, skłaniające się ku budowie społeczeństwa socjalistycznego, 2) kraje o stosunkowo zaawansowanym rozwoju kapitali- stycznych stosunków ekonomicznych, preferujące kapitalizm jako ustrój; 3) kraje o dominującej roli feudalnych elemen- . tów w strukturze społecznej i ekonomicznej. Realizowane w pierwszej grupie krajów zmiany w dzie- dzinie stosunków ekonomicznych, tzn .. stosunków produkcji i podziału, wywierają coraz większy wpływ na kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego. [przypisy: , regały magazynowe, rusztowania aluminiowe, Silniki do agd ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Silniki do agd’

A równoczesnie czesto nie sa

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Powszechnie znamy mechanizm opłukiwania skrzel u ryb prądem wody pobieranej przez otwór ustny, a wypuszczanej przez otwory boczne spod uchylających się nieustannie po- kryw skrzelowych. Małże wytwarzają prąd wody opłukujący skrzela, naprowadzany jednym a wypro- wadzany drugim syfonem. Pijawki wykonywają ru- chy oddechowe, przypominające niby falowanie dała w miejscu itp. Niemniej troszczą się zwierzęta wodne o zabezpie- czenie przepływu wody, a tym samym dostarczanie• tlenu swym jajeczkom i młodocianym stadiom roz- wojowym, jak wiadomo wymagającym do wzrostu i życia niezwykle intensywnej oksydacji. Ciernik bez przerwy wachluje wodę płetwami, -kierując prąd na jajeczka umieszczone w gniazdku. Różanka składa jajeczka do jamy skrzelowej małża. Niektóre ryby noszą w jamie ustnej młode pokolenie itp. Rozma- itość pod tym względem jest ogromna; kwestia me- chanizmówoddychania w wodzie należy do jednego z najbardziej urozmaiconych rozdziałów hydrobiologii. Walka o powietrze konieczne dla życia w środowisku wodnym jest bardzo widoczna. U najbardziej dla środowiska wodnego typowych zwierząt spotykamy się z dwoma sposobami oddy- chania, zwykłym, mało zróżnicowanym, poprzez dy- fundującą skórę i skrzelowym. Pierwszy nieznany w zasadzie u zwierząt powietrznych, charakteryzuje ogół najniższych i zazwyczaj drobnych zwierząt wod- nych. Z nieco większych form oddychają przez skórę np. pijawki a dodatkowo, bowiem mają płuca, także żaby. Drobność rozmiarów jest warunkiem bardzo ważnym tego pierwotnego sposobu oddychania, a to dlatego, że powierzchnia wzrasta do kwadratu; pod- czas gdy objętość proporcjonalnie do sześcianu. Orga- nizmy małych rozmiarów są uprzywilejowane przy takim sposobie oddychania. Mają większą stosunkowo powierzchnię, a wobec drobnych rozmiarów droga jaką odbywają przenikające do wnętrza cząsteczki tlenu jest niewielka i dosięga wszystkich komórek i zakątków ciała. Organizm większy ma powierzchnię bez porównania mniejszą. Robak o wadze 10 g może mieć powierzchnię około 40 cm>, tymczasem u czło- wieka’ 80 kg wagi na każde 10 g wagi przypada zaledwie 1 cm- czyli 1/40 powierzchni robaka. [przypisy: , Silniki do agd, regały metalowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries